European payment order

National information and online forms concerning Regulation No. 1896/2006

General information

Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure allows creditors to recover their uncontested civil and commercial claims according to a uniform procedure that operates on the basis of standard forms.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The procedure does not require presence before the court. The claimant only has to submit his application, after which the procedure will lead its own life. It does not require any further formalities or intervention on the part of the claimant.

The Regulation provides for seven standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulations and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Europski platni nalog - Belgija

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

U skladu s belgijskim Zakonom o pravosuđu (Code judiciaire) za izdavanje europskog platnog naloga nadležni su, ovisno o mjestu i predmetu spora, mirovni sudac (juge de paix), prvostupanjski sud (tribunal de première instance), trgovački sud (tribunal de commerce) ili radni sud (tribunal du travail).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Ovisno o okolnostima stranka koja zahtjeva preispitivanje sudske odluke ima nekoliko mogućnosti u skladu s belgijskim pravom:

– prvo, člankom 1051. Zakona o pravosuđu predviđena je mogućnost podnošenja žalbe na sudsku odluku u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona. To pravilo vrijedi bez obzira na to jesu li obje stranke sudjelovale u postupku,

– drugo, člankom 1048. Zakona o pravosuđu predviđena je mogućnost ulaganja prigovora na odluku zbog ogluhe u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona,

– za pravomoćne odluke građanskih sudova te odluke kaznenih sudova koje se odnose na građanske aspekte u kaznenim postupcima, u određenim okolnostima predviđenima člankom 1133. Zakona o pravosuđu moguće je radi poništenja odluke podnijeti zahtjev za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja u roku od šest mjeseci od otkrivanja razloga na kojem se temelji zahtjev.

Navedeni rokovi za podnošenje žalbe, prigovora ili zahtjeva za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja ne dovode u pitanje:

– rokove utvrđene u ključnim odredbama nadnacionalnog i međunarodnog prava,

– odredbu iz članka 50. Zakona o pravosuđu kojom se predviđa produljenje prekluzivnog roka u određenim, zakonom predviđenim okolnostima,

– mogućnost primjene općeg pravnog načela, koje je opetovano potvrdio belgijski Kasacijski sud, u skladu s kojim se rok za izvršenje određenog djela produljuje u korist stranke koja je zbog više sile bila spriječena u izvršenju tog djela prije isteka roka.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Sredstva komunikacije koja su prihvaćena i dostupna na belgijskim sudovima za potrebe Uredbe su osobno podnošenje obrasca A zahtjeva u Prilogu I. zajedno s pratećom dokumentacijom tajništvu nadležnog suda te slanje obrasca i prateće dokumentacije preporučenom poštom nadležnom sudu.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Za potrebe članka 21. stavka 2. točke b) Belgija ne prihvaća ni jedan drugi jezik osim službenog jezika ili jednog od službenih jezika mjesta izvršenja, u skladu s belgijskim nacionalnim zakonodavstvom.

Posljednji put ažurirano: 28/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski platni nalog - Bugarska

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Zahtjevi za izdavanje europskog platnog naloga podnose se pokrajinskom sudu nadležnom za područje na kojem se nalazi stalna ili prijavljena adresa dužnika ili za područje izvršenja. (članak 625. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Ako je dopušteno osporavati predmet, tuženik može dovesti u pitanje mjesnu nadležnost, ali mora to napraviti prije no što se podnese prigovor na podnesak. (članak 625. stavak 2. Zakona o parničnom postupku)

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Postupak je uređen člankom 626.a Zakona o parničnom postupku:

članak 626.а (1) Tuženik pred nadležnim žalbenim sudom može podnijeti zahtjev za preispitivanje europskog platnog naloga u skladu s uvjetima i postupkom utvrđenima u članku 20. Uredbe (EZ) br. 1896/2006.

(2) Zahtjev za preispitivanje podnosi se u roku od 30 dana od datuma na koji je tuženik postao upoznat sa sadržajem naloga ili nakon što prestanu okolnosti iz članka 20. stavka 1. točke (b) Uredbe.

(3) Sud presliku zahtjeva dostavlja protustranci koja na njega može odgovoriti u roku od tjedan dana od datuma primitka.

(4) Zahtjev se razmatra iza zatvorenih vrata. Sud, prema potrebi, može razmotriti zahtjev na otvorenoj sjednici.

(5) Protiv odluke suda ne može se podnijeti žalba.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Pismena koja se odnose na europski platni nalog dostavlja sudski službenik ili se šalju preporučenom poštom ili kurirskom službom s potvrdom o primitku. Ako u mjestu dostave ne postoji sud, pismena mogu dostavljati lokalna nadležna tijela. (članak 42. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Republika Bugarska prihvaća europski platni nalog uz priloženi prijevod na bugarski jezik.

Posljednji put ažurirano: 10/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski platni nalog - Češka

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Primjenjivi propisi za određivanje nadležnosti sudova za izdavanje europskoga platnog naloga u Češkoj opće su pravne odredbe o nadležnosti u građanskopravnim stvarima iz Zakona br. 99/1963 (Zakon o parničnom postupku).

Nadležnost za predmet uređena je člancima 9. – 12., a područna nadležnost člancima 84. – 89.a Zakona o parničnom postupku.

S obzirom na vrstu predmeta sudovi koji imaju nadležnost za predmet najčešće su okružni sudovi, dok je kriterij za određivanje mjesne nadležnosti najčešće mjesto boravišta/registriranog sjedišta tuženika.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Za postupke preispitivanja nadležan je sud koji je donio odluku u prvom stupnju.

Nadležan sud mora izravno primjenjivati članak 20. Uredbe. Na odluke kojima se odbija zahtjev za preispitivanje može se uložiti žalba.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

U skladu s člankom 42. Zakona o parničnom postupku prihvatljiva su sljedeća sredstva komunikacije:

a) elektronička pošta s naprednim elektroničkim potpisom u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu br. 227/2000, kako je izmijenjen;

b) elektronička pošta bez naprednog elektroničkog potpisa te

(c) faks.

Uz podneske dostavljene sredstvom komunikacije iz točaka b) i c) potrebno je priložiti kopije obrazaca u roku od tri dana. U protivnom, sud neće razmatrati podnesak.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

U Češkoj je jedini prihvaćeni jezik češki.

Posljednji put ažurirano: 25/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski platni nalog - Njemačka

Uvodna napomena

Pojedinosti za provedbu Uredbe o uvođenju postupka za europski platni nalog u Njemačkoj su utvrđene zakonom o poboljšanju prekogranične naplate potraživanja i dostave dokumenata.


Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Za cijelu Njemačku nadležan je općinski sud (Amtsgericht) Berlin-Wedding. Podaci za kontakt:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel.: +49 (0)30 90156 - 0
Faks: +49 (0)30 90156 - 203

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Nadležan je općinski sud (Amtsgericht) Wedding.

Opseg i tijek postupka preispitivanja uglavnom su opisani u članku 20. Uredbe. Zakonom je predviđeno da podnositelj zahtjeva mora dokazati činjenice zbog kojih smatra opravdanim poništenje europskog platnog naloga. Protiv odluke suda ne može se podnijeti žalba. Ako sud odluči da je europski platni nalog ništavan, postupak se zaključuje u skladu s Uredbom.

To ne vrijedi za radnopravne sporove za koje je prema članku 2. i članku 46.b stavku 2. Zakona o sudovima za radne sporove (Arbeitsgerichtsgesetz) nadležan sud za radne sporove koji bi bio nadležan za tužbu podnesenu u prethodnom postupku (Urteilsverfahren).

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Zahtjev za europski platni nalog može se osim u papirnatom obliku podnijeti i elektronički ako to dopušta nadležni sud. Na općinskom sudu Wedding zahtjev se može podnijeti u elektroničkom obliku. Za elektroničko podnošenje zahtjeva na općinskom sudu Wedding potrebna je posebna programska oprema. Više informacija dostupno je na https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Dopušten je samo njemački jezik.

Posljednji put ažurirano: 22/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski platni nalog - Grčka

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Nadležne su osobe za izdavanje platnih naloga: sudac okružnog suda za zahtjeve u nadležnosti okružnog suda, odnosno za zahtjeve čija vrijednost nije viša od 20 000 EUR te sudac jednočlanog prvostupanjskog suda za zahtjeve čija je vrijednost viša od 20 000 EUR.

Međutim, sudac okružnog suda nadležan je za izdavanje platnih naloga, osobito naloga povezanih sa sporovima koji proizlaze iz ugovora o najmu, ako dogovorena mjesečna najamnina nije viša od 600 EUR. Ako je iznos najamnine viši od 600 EUR, nadležan je jednočlani prvostupanjski sud.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja pokreće se ulaganjem prigovora na platni nalog pred sucem okružnog suda ili sucem jednočlanog prvostupanjskog suda koji je izdao platni nalog.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Standardni obrazac iz Priloga Uredbi podnosi se pisanim putem tajništvu nadležnog suda. Može se podnijeti i elektroničkom poštom, putem digitalne platforme e-codex ili putem digitalne platforme za podnošenje pravnih dokumenata ako su ti mediji dostupni.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je jezik grčki.

Posljednji put ažurirano: 20/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski platni nalog - Hrvatska

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Za odlučivanje o zahtjevima za izdavanje i preispitivanje, kao i za davanje potvrde o ovršnosti europskog platnog naloga isključivo je nadležan:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

tel: +385 1 4897 222

fax: + 385 1 4920-871

e-mail:  Poveznica se otvara u novom prozorutajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Poveznica se otvara u novom prozoruured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

web:     Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

O zahtjevima za preispitivanje europskog platnog naloga Trgovački sud u Zagrebu odlučuje rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Obrasci, drugi zahtjevi ili očitovanja podnose se u obliku podnesaka, telefaksom ili elektroničkim putem.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Uz europski platni nalog mora biti priložen prijevod na hrvatski jezik ovjeren od osobe koja je za to ovlaštena.

Posljednji put ažurirano: 20/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski platni nalog - Italija

Informacije koje države članice u skladu s člankom 29. Uredbe (EZ) br. 1896/2006 moraju dostaviti Europskoj komisiji do 12. lipnja 2008. navedene su u priloženoj tablici u kojoj je prikazan odnos između talijanskih odredbi i odredbi Komisije.

Napominje se da su, u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (d) Uredbe, u obzir uzete tražbine koje proizlaze iz izvanugovornih obveza.

S obzirom na članak 29. točku (b), čini se da postoji potreba za razlikovanjem predmeta iz članka 20. stavka 1. i slučajeva iz članka 20. stavka 2. jer se prvi stavak odnosi na oslobađanje od učinaka isteka roka ako za istek tog roka nije kriv tuženik, a članak 20. stavak 2. primjenjuje se kad je jasno da je platni nalog pogrešno izdan i u drugim iznimnim okolnostima, na primjer ako je riječ o namjeri stranke.

U prvom skupu predmeta relevantno zakonodavstvo odnosi se na zakašnjele žalbe protiv naloga za plaćanje, predviđene člankom 650. talijanskog Zakona o parničnom postupku te ih se mora predati na istom sudu koji je izdao upozorenje. Pristup je u tom slučaju standardan i njegova je primjena široka, ali sud mora donijeti odluku o primjenjivosti roka navedenog u posljednjem pododjeljku članka 650. Zakona o parničnom postupku jer se odnosi na članak 20. stavak 1. točku (b) Uredbe.

Međutim, u drugom je skupu predmeta rješenje koje se trenutačno primjenjuje običan zahtjev ili, ovisno o okolnostima, zahtjev koji se podnosi nadležnom prvostupanjskom sudu, ali sud mora donijeti presudu o tome hoće li se primjenjiva pravila preuzeta iz talijanskog zakonodavstva ili iz Uredbe.

S obzirom na način komunikacije iz članka 29. stavka 1. točke (b) Uredbe, u vezi s člankom 7. stavkom 5., odlučeno je u ovom slučaju ograničiti se samo na komunikaciju u papirnatom obliku jer je za druga sredstva komunikacije (elektronička) potrebna usklađenost s posebnim talijanskim pravilima, a u skladu s Uredbom sredstva komunikacije moraju biti ona koja su „na raspolaganju” predmetnim sudovima.


Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Sljedeći sudovi nadležni su za izdavanje europskog platnog naloga:

Sudac pojedinac [Giudice di Pace] za tražbine do:

1) 5 000,00 EUR, za općenite tražbine,

2) 20 000,00 EUR za tražbine u pogledu naknade štete uzrokovane vozilima ili brodovima, u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 2. stavku 2. točki (d) podtočki i. Uredbe (EZ) br. 1896/2006.

Suci pojedinci nadležni su za tražbine u bilo kojem iznosu koje uključuju odnose između vlasnika ili osoba koje borave u objektima u pogledu emisija dima, isparavanja, topline, buke, vibracija i sličnih smetnji koje prelaze uobičajene razine u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkom 3. talijanskog Zakona o parničnom postupku, u okolnostima iz članka 2. stavka 2. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1896/2006.

Sudac pojedinac nadležan je i za predmete koji uključuju kamate ili dodatne troškove za zakašnjelo plaćanje mirovina ili socijalne pomoći.

Redovni građanski sud ili žalbeni sud prvog stupnja nadležni su za sve druge predmete i imaju isključivu nadležnost u skladu s talijanskim zakonodavstvom.

Točnije, u pitanjima koja nisu isključena člankom 2., redovni građanski sud nadležan je za sljedeće predmete:

1) tražbine u pogledu poljoprivrednih ugovora (u tom su slučaju nadležni odjeli redovnog suda specijalizirani za poljoprivredu u skladu s člankom 9. Zakona br. 29 od 14. veljače 1990.),

2) tražbine u pogledu patenata i žigova (u tom su slučaju nadležni odjeli redovnog suda specijalizirani za poslovna pitanja u skladu s člankom 1. i dalje Zakonodavnog dekreta br. 168 od 27. lipnja 2003., zadnja verzija),

3) tražbine u okviru pomorskog prava, posebno u pogledu štete nastale sudarom brodova, štete koju uzrokuju brodovi pri usidravanju ili pristajanju ili bilo kojim drugim radnjama u lukama i drugim pristaništima, štete nastale upotrebom opreme za utovar ili istovar te rukovanju robom u lukama, štete koju uzrokuju brodovi mrežama i drugoj opremi za ribarstvo, troškova i naknade za pomoć, spašavanje i vađenje, nadoknade troškova i nagrade za vađenje olupina u skladu s člankom 589. Pomorskog zakonika,

4) predmete i postupke koji se odnose na javne ugovore za radove, usluge ili robu značajne za Zajednicu, čija je stranka jedno od poduzeća iz članka 3. Zakonodavnog dekreta br. 168 od 27. lipnja 2003. (kako je izmijenjen) ili ako neko od njih sudjeluje u konzorciju ili privremenoj zajednici kojoj su dodijeljeni ugovori ili za koje je nadležan redovni sud (u tom su slučaju nadležni i odjeli redovnog suda specijalizirani za poslovna pitanja u skladu s člankom 3. Zakonodavnog dekreta br. 168 od 27. lipnja 2003.).

Za pitanja koja nisu isključena člankom 2. Uredbe, nadležan je žalbeni sud kao sud prvog i krajnjeg stupnja za tražbine povezane s naknadom štete uzrokovane ugovorima kojima se ograničava konkurentnost i zlouporaba vladajućeg položaja (članak 32. stavak 2. Zakona br. 287. od 10. listopada 1990.).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Sud nadležan za preispitivanje iz članka 20. stavka 1. Uredbe br. 1896/2006/EZ i povezani postupak jest sud koji je izdao nalog u skladu s člankom 650. talijanskog Zakona o parničnom postupku.

Sud nadležan za preispitivanje iz članka 20. stavka 2. Uredbe br. 1896/2006/EZ i povezani postupak jest sud koji je nadležan za nalog, u skladu s uobičajenim primjenjivim pravilima.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Sredstva komunikacije koja se prihvaćaju za potrebe postupka europskog platnog naloga u skladu s Uredbom (EZ) br. 1896/2006 jesu poštanske usluge.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Prihvatljivi jezik jest talijanski.

Posljednji put ažurirano: 06/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski platni nalog - Latvija

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Sudovi nadležni za izdavanje europskog platnog naloga su okružni ili gradski sudovi (rajona (pilsētas) tiesas), odnosno prvostupanjski sudovi koji odlučuju u građanskim stvarima. U načelu je riječ o sudu u mjestu prijavljenog boravišta tuženika (deklarētā dzīvesvieta) ili, ako to mjesto nije poznato, u mjestu njegove kućne adrese (dzīvesvietas adrese) ili njegova registriranog sjedišta (juridiskā adrese). Popis sudova dostupan je ovdje.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

U članku 485.1 stavku 1. točki 1. Zakona o građanskom postupku navedeno je da se zahtjev za preispitivanje europskog platnog naloga koji je izdao okružni ili gradski sud mora podnijeti odgovarajućem pokrajinskom sudu (abgabaltiesa). Postoji pet pokrajinskih sudova koji odlučuju u građanskim stvarima. Područje nadležnosti svakog pokrajinskog suda obuhvaća područje nadležnosti više okružnih ili gradskih sudova. Popis sudova dostupan je ovdje.

Zahtjev za preispitivanje naloga mora se podnijeti u roku od 45 dana od dana na koji osoba postane svjesna okolnosti koje čine temelj za preispitivanje u skladu sa zakonodavstvom EU-a navedenom u prvom stavku tog članka.

Zahtjev u kojem nisu navedeni temelji za preispitivanje u skladu s Uredbom neće se prihvatiti i bit će vraćen podnositelju zahtjeva. Sud će isto tako odbiti razmotriti ponovljeni zahtjev, osim ako se čini da su se promijenili temelji za preispitivanje naloga na koje se podnositelj zahtjeva poziva. Odluka suda u tom pogledu može se pobijati podnošenjem dodatne žalbe (blakus sūdzība).

Zahtjev za preispitivanje naloga razmatra se u pisanom postupku. Ako pokrajinski sud nakon razmatranja zahtjeva zaključi da su uvjeti za preispitivanje naloga ispunjeni, poništit će sporni nalog i vratiti predmet na ponovno razmatranje prvostupanjskom sudu.

Ako pokrajinski sud zaključi da razlozi na koje se poziva u zahtjevu ne opravdavaju preispitivanje naloga, odbit će zahtjev. Odluka suda može se pobijati podnošenjem dodatne žalbe. Postupak za podnošenje i razmatranje dodatne žalbe propisan je u članku 55. Zakona o građanskom postupku. Prijevod Zakona na engleski jezik dostupan je ovdje.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Dokumenti se sudu podnose u papirnatom obliku, poštom ili osobno.

Sudovi prihvaćaju i dokumente podnesene elektroničkim putem koje je sigurnim elektroničkim potpisom priznatim u Latviji potpisala odgovarajuća osoba. Usto, u kontekstu Uredbe o eIDAS-u i EU-ove strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, sastavljene su izmjene Zakona o elektroničkim dokumentima te se provode potrebne tehničke prilagodbe kako bi se omogućilo prihvaćanje elektroničkih dokumenata iz ostalih država članica, pod uvjetom da su potpisani u skladu sa zahtjevima iz Uredbe o eIDAS-u.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Europski platni nalog mora biti sastavljen na nacionalnom jeziku, odnosno latvijskom ili preveden na latvijski.

Posljednji put ažurirano: 25/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski platni nalog - Austrija

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Samo je Trgovački sud u Beču nadležan za obradu zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga (članak 252. stavak 2. austrijskog Zakona o parničnom postupku).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Na zahtjeve za preispitivanje iz članka 20. stavaka 1. i 2. primjenjuje se isti postupak kao i na zahtjeve za povrat u prijašnje stanje. Međutim, odluka kojom se odobrava zahtjev iz stavka 2. pobojna je (članak. 252. stavak 5. austrijskog Zakona o parničnom postupku).

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

U okviru postupka za europski platni nalog podneske je moguće podnijeti u papirnatom obliku ili elektronički, koristeći se WebERV-om (e-pravosuđe). WebERV je u načelu dostupan svim fizičkim i pravnim osobama. Tehnički su preduvjeti za to posjedovanje posebnog računalnog programa i postojanje tijela za slanje. Ažurirani popis tijela za slanje nalazi se na: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Podnošenje faksom ili e-poštom nije moguće.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

U skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) prihvaćeni je jezik njemački.

Uz službeni se jezik (njemački) austrijski državljani i državljani država koje su stranke Sporazuma o suradnji u Europskom gospodarskom prostoru mogu koristiti mađarskim pred okružnim sudovima u Oberpullendorfu i Oberwartu, slovenskim pred okružnim sudovima u Ferlachu, Eisenkappelu i Bleiburgu i hrvatskim pred okružnim sudovima u Eisenstadtu, Güssingu, Mattersburgu, gradu Neusiedl am See, Oberpullendorfu i Oberwartu.

Posljednji put ažurirano: 13/11/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski platni nalog - Poljska

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Nadležni su sudovi okružni sudovi (sądy rejonowe) i regionalni sudovi (sądy okręgowe) čija je mjesna i stvarna nadležnost definirana u Zakonu o parničnom postupku (Kodeks postępowania cywilnego) od 17. studenoga 1964. (Službeni list iz 2014. br. 101, kako je izmijenjen). Stvarna nadležnost uređena je člancima 16., 17. i 461. stavkom 1.1 u vezi s člankom 505.16 stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, a mjesna nadležnost člancima od 27. do 46. i člankom 461. stavkom 1. u vezi s člankom 505.16 stavkom 1. navedenog Zakona.

Zahtjevi za odbijanje izvršenja u smislu članka 22. (Odbijanje izvršenja) Uredbe podnose se u skladu s člankom 1153.23 stavkom 1. Zakona o parničnom postupku regionalnom sudu u mjestu boravišta ili sjedišta dužnika ili, ako takav sud ne postoji, regionalnom sudu u čijoj se nadležnosti postupak izvršenja provodi ili će se provesti. U skladu s člankom 1153.23 stavkom 3. tuženik može podnijeti svoje mišljenje o predmetu u roku koji je utvrdio sud.

U vezi s člankom 23. (Obustava ili ograničenje izvršenja) nadležni okružni sud može na zahtjev dužnika u skladu s člankom 1153.20 stavkom 1. Zakona o parničnom postupku obustaviti postupak izvršenja pokrenut na temelju europskog platnog naloga. Na zahtjev dužnika sud može i ograničiti izvršenje na zaštitne mjere ili odrediti da vjerovnik mora uložiti odgovarajuće osiguranje kao uvjet za izvršenje.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

U vezi s člankom 20. stavkom 1. Uredbe zaštita dužnika osigurana je ponovnim određivanjem roka za ulaganje prigovora na europski platni nalog. To je pitanje uređeno poglavljem 5. glavom VI. prvim dijelom (Neispunjenje i ponovno određivanje rokova) (članci 167 – 172.) Zakona o parničnom postupku. U skladu s tim pravilima zahtjev za ponovno određivanje roka podnosi se najkasnije tjedan dana nakon prestanka razloga za neispunjenje roka u obliku podneska sudu pred kojim se trebao voditi postupak. U podnesku se moraju navesti okolnosti koje opravdavaju zahtjev. Pri podnošenju zahtjeva za ponovno određivanje roka dužnik bi trebao poduzeti i postupovnu mjeru, odnosno podnijeti zahtjev za preispitivanje europskog platnog naloga. Ako je od neispunjenja roka prošlo više od godinu dana, rok se može ponovno odrediti samo u posebnim slučajevima. U pravilu, podnošenje zahtjeva za ponovno određivanje roka nije razlog za suspendiranje postupka ili izvršenja presude.

U vezi s člankom 20. stavkom 2. Uredbe primjenjuju se pravila iz članka 505.20 Zakona o parničnom postupku. Zahtjevi moraju ispunjavati uvjete propisane za pisane podneske te se u njima moraju navesti razlozi za poništenje europskog platnog naloga. Nadležno tijelo za razmatranje takvih zahtjeva sud je koji je izdao nalog. Prije poništenja europskog platnog naloga sud mora saslušati podnositelja zahtjeva ili ga pozvati da podnese pisanu izjavu.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Zahtjevi za europski platni nalog i drugi podnesci dostavljaju se isključivo u pisanom obliku. Dokumenti se mogu podnijeti nadležnom sudu osobno ili poštom.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

U skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) prihvaćeni je jezik poljski.

Posljednji put ažurirano: 02/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski platni nalog - Portugal

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Za izdavanje europskog platnog naloga nadležan je Središnji građanski ured Okružnog suda u Portu (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja utvrđen je u članku 20. Pravilnika, a nadležni je sud Središnji građanski ured Okružnog suda u Portu.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Za potrebe postupka za europski platni nalog prihvaćaju se sljedeća komunikacijska sredstva:

i. dostava u sudski registar u skladu s člankom 144. stavkom 7. točkom (a) Zakona o parničnom postupku,

ii. dostava preporučenom poštom u skladu s člankom 144. stavkom 7. točkom (b) Zakona o parničnom postupku i

iii. slanje telefaksom u skladu s člankom 144. stavkom 7. točkom (c) Zakona o parničnom postupku.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je jezik portugalski.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski platni nalog - Rumunjska

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Sud nadležan za izdavanje europskog platnog naloga je sud nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o predmetu:

– okružni sud (nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o potraživanjima iznosa do  200 000 RON i uključujući taj iznos) ili

– sud (nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o svim zahtjevima za koje u skladu sa zakonom nisu nadležni drugi sudovi, što uključuje potraživanja iznosa većih od 200 000 RON) – članak 94. stavak 1. točka 1.(j) i članak 95. točka 1. novog Zakona o parničnom postupku (u vezi s platnim nalozima, vidjeti članak 1015. novog Zakona o parničnom postupku kojim je predviđeno da dužnik može zahtjev za platni nalog podnijeti sudu nadležnom za donošenje prvostupanjske odluke o meritumu predmeta).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

– postupak u skladu s općim pravom:

– konačne odluke mogu se osporavati podnošenjem izvanredne žalbe kojom se traži poništenje jer podnositelj žalbe nije uredno pozvan na ročište i nije mu prisustvovao. Žalba kojom se traži poništenje može se podnijeti u roku od 15 dana od datuma primanja obavijesti o odluci, ali ne kasnije od godinu dana od datuma na koji je odluka postala konačna. Razlog za žalbu mora se navesti u spomenutom roku od 15 dana jer je u protivnom ništava (članak 503. stavak 1. i članak 506. novog Zakona o parničnom postupku);

– izvanredna žalba kojom se traži preispitivanje odluke o meritumu predmeta ili odluke kojom se upućuje na njega može se podnijeti ako predmetna stranka uslijed okolnosti izvan njezine kontrole nije mogla sudjelovati u postupku i o tome nije mogla obavijestiti sud. Ako su takve okolnosti prisutne, odluke koje ne upućuju na meritum predmeta također podliježu preispitivanju. Zahtjev za preispitivanje odluke podnosi se u roku od 15 dana, od datuma prestanka postojanja navedenih okolnosti (članak 509. stavak 1. točka 9. i stavak 2. te članak 511. stavak 2. novog Zakona o parničnom postupku);

– stranci koja je propustila proceduralni rok odobrit će se novi rok samo ako dokaže da je kašnjenje bilo opravdano. U tom cilju stranka mora ispuniti za to predviđeni proceduralni dokument u roku od 15 dana nakon prestanka postojanja navedenih okolnosti, uz zahtjev za odobravanje novog roka. U slučaju žalbenih postupaka taj je rok isti kao uobičajeni rok za podnošenje žalbe. O zahtjevu za odobravanje novog roka odlučuje sud nadležan za donošenje odluke o zahtjevima u vezi s pravima koja nisu ostvarena u predviđenom vremenskom roku (članak 186. novog Zakona o parničnom postupku).

poseban postupak za platni nalog:

– novim Zakonom o parničnom postupku (članci 1013. – 1024.) uspostavlja se poseban postupak za platne naloge;

– dužnik može podnijeti zahtjev za poništenje platnog naloga u roku od 10 dana od datuma zaprimanja naloga ili obavijesti o njemu (članak 1023. stavak 1. novog Zakona o parničnom postupku);

– vjerovnik može u roku od 10 dana (članak 1023. stavak 2. novog Zakona o parničnom postupku) podnijeti zahtjev za poništenje odluke iz članka 1020. stavaka 1. i 2. [1] novog Zakona o parničnom postupku ili platnog naloga iz članka 1021. stavka 2. [2];

– zahtjev za poništenje obrađuje sud koji je izdao platni nalog, odnosno sudsko vijeće koje čine dva suca (članak 1023. stavak 4. novog Zakona o parničnom postupku);

– ako sud koji odlučuje o predmetu u cijelosti ili djelomično prihvati zahtjev za poništenje, on će u cijelosti ili djelomično poništiti nalog te donijeti konačnu odluku. Ako sud koji odlučuje o predmetu prihvati zahtjev za poništenje, donijet će konačnu odluku o izdavanju platnog naloga. Odluka je o odbacivanju zahtjeva za poništenje konačna (članak 1023. stavak 6. prva rečenica, stavci 7. i 8. novog Zakona o parničnom postupku;

– predmetna stranka može u skladu s općim zakonom podnijeti žalbu na izvršenje platnog naloga. Žalba se može odnositi samo na nepravilnosti u izvršnom postupku ili razloge za ukidanje obveze koji su nastali nakon što je platni nalog postao konačan (članak 1024. stavak 2. novog Zakona o parničnom postupku).


[1] U skladu s člankom 1020. Zakona o parničnom postupku:

„Članak 1020. Osporavanje potraživanja

1. Ako dužnik osporava potraživanje, sud na temelju dokumenata u spisu i objašnjenja stranaka provjerava je li to osporavanje opravdano. Ako je dužnikova obrana utemeljena, sud u odluci odbacuje vjerovnikov zahtjev.

2. Ako dužnikova materijalna obrana uključuje obradu dokaza koji nisu navedeni u stavku 1. i ti bi dokazi u skladu sa zakonom bili prihvatljivi u postupcima općeg prava, sud će u odluci odbaciti vjerovnikov zahtjev za izdavanje platnog naloga.

3. U slučajevima koji se navode u stavcima 1. i 2. vjerovnik može podnijeti zahtjev za pokretanje sudskog postupka u skladu s općim pravom.”

[2] U skladu s člankom 1021. stavkom 2. novog Zakona o parničnom postupku: Ako sud nakon ispitivanja dokaza utvrdi da su vjerovnikova potraživanja samo djelomično utemeljena, izdatje platni nalog samo za taj dio potraživanja uz određivanje roka plaćanja. U takvim slučajevima vjerovnik može podnijeti zahtjev za pokretanje sudskog postupka u skladu s općim pravom kako bi se dužniku odredila obveza plaćanja preostalog duga.”

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

postupak u skladu s općim pravom

– uručenje sudskih poziva i drugih postupovnih dokumenata te obavješćivanje o njima mora biti u skladu s člancima 153. – 173. novog Zakona o parničnom postupku. U nastavku su neki od primjera o načinu na koji se odvija uručivanje i obavješćivanje:

– sudske pozive i sve postupovne dokumente po službenoj dužnosti uručuju službenici ili drugi zaposlenici predmetnog suda ili drugih sudova koji su nadležni za područje prebivališta adresata (članak 154. stavak 1. novog Zakona o parničnom postupku);

– ako se dokumenti ne mogu uručiti na gore spomenuti način, šalju se poštom, preporučeno uz navođenje sadržaja i potvrdu o primitku, u zatvorenoj omotnici na kojoj je dokaz primitka/uručenja i obavijest predviđena zakonom (članak 154. stavak 4. novog Zakona o parničnom postupku);

– na zahtjev zainteresirane stranke koja snosi cjelokupni trošak, postupovne dokumente mogu izravno uručiti sudski izvršitelji ili dostavne službe (članak 154. stavak 5. novog Zakona o parničnom postupku);

– sudski registar obavijesti o sudskim pozivima i drugim postupovnim dokumentima dostavlja telefaksom, elektroničkom poštom ili drugim sredstvima prenošenja teksta uz potvrdu primitka, uz uvjet da predmetna stranka sudu u tu svrhu dostavi potrebne podatke. Za potrebe potvrde sud će uz postupovni dokument priložiti obrazac u kojem se navodi: ime suda, datum obavijesti, ime voditelja registra zaduženog za korespondenciju te dostavljene dokumente. Obrazac treba ispuniti adresat i pritom navesti datum primitka te priložiti ime i potpis osobe odgovorne za korespondenciju. Taj se obrazac sudu vraća telefaksom, elektroničkom poštom ili drugim prikladnim sredstvom (članak 154. stavak 6. novog Zakona o parničnom postupku).

poseban postupak za platni nalog::

– nalog treba uručiti stranci ili o njemu bez odlaganja obavijestiti obje stranke u skladu sa zakonom (članak 1021. stavak 5. novog Zakona o parničnom postupku).

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Zahtjevi se ispunjavaju na rumunjskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 17/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski platni nalog - Slovenija

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Nadležni su lokalni sudovi (okrajna sodišča) i okružni sudovi (okrožna sodišča).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Lokalni i okružni sudovi nadležni su za postupke preispitivanja te primjenu članka 20. Uredbe.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Komunikacija sa sudom odvija se poštom, elektroničkim sredstvima, korištenjem telekomunikacijske tehnologije, izravnom dostavom sudu ili dostavom koju obavlja osoba za posredovanje (komercijalni pružatelj usluga) (članak 105. točka (b) Zakona o parničnom postupku (dalje u tekstu: ZPP), Uradni List RS (UL RS; Službeni list Republike Slovenije), br. 73/07 – službeni pročišćeni tekest, 45/08 – Zakon o arbitraži (ZArbit), 45/08, 111/08 – Odluka Ustavnog suda, 57/09 – Odl. US, 12/10 – Odl. US, 50/10 – Odl. US, 107/10 – Odl. US, 75/12 – Odl. US, 40/13 – Odl. US, 92/13 – Odl. US, 10/14 – Odl. US i 48/15 – Odl. US, 13.8.2007., str. 10425.).

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Službeni su jezici slovenski te dva jezika nacionalnih manjina, koji su u službenoj upotrebi na sudovima u područjima u kojima te manjine žive (članci 6. i 104. ZPP-a). Jezici nacionalnih manjina su talijanski i mađarski.

Etnički miješana područja utvrđena su u Zakonu o osnivanju općina i određivanju općinskih granica (UL RS, br. 108/06 – službeni pročišćeni tekst i 9/11; dalje u tekstu: Zakon). Članak 5. Zakona navodi sljedeće: „Etnički miješana područja u skladu s ovim Zakonom su područja koja su kao takva određena postojećim statutima općina Lendave, Hodoša‑Šalovaca, Moravskih Toplica, Kopra, Izole i Pirana.“

Posljednji put ažurirano: 27/03/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski platni nalog - Slovačka

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

„okružni sudovi”

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

U skladu s člankom 29. stavkom 1. točkom (b) Uredbe, te prema članku 398. Zakona o parničnom postupku izvanredni pravni lijek može se tražiti podnošenjem zahtjeva za ponovno suđenje nadležnom sudu koji je donio prvostupanjsku odluku, odnosno „okružnom sudu”.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

U skladu s člankom 125. Zakona o parničnom postupku zahtjev se podnosi u pisanom obliku ili elektronički. Zahtjev podnesen bez elektroničke autorizacije mora se ponovo podnijeti u roku od deset dana na papiru ili u autoriziranom elektroničkom formatu, inače se neće razmatrati. Sud neće tražiti ponovno podnošenje zahtjeva.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

U skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) Uredbe prihvaćeni je jezik za sastavljanje potvrde slovački.

Posljednji put ažurirano: 04/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.