Európsky platobný rozkaz

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Žiadosti o európsky platobný rozkaz podané vo Švédsku preskúmava švédsky Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí (Kronofogdemyndigheten) (§ 2 zákona o európskom konaní o platobnom rozkaze).

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Žiadosti o revíziu preskúmava odvolací súd (hovrätt) (§ 13 zákona o európskom konaní o platobnom rozkaze). Ak sa žiadosti vyhovie, odvolací súd zároveň rozhodne, že švédsky Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí ju opätovne prehodnotí.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o týchto záležitostiach, kontaktujte, prosím, švédsky Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí (www.kronofogden.se)

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Žiadosti o európske konanie o platobnom rozkaze musia byť v zásade podané v listinnej forme. Švédsky Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí môže rozhodnúť, že žiadosti musia byť podané tak, aby sa umožnilo automatické spracovanie údajov (§ 4 nariadenia o európskom konaní o platobnom rozkaze).

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

V žiadostiach o vykonávanie európskych platobných rozkazov vo Švédsku, ktoré boli v inom členskom štáte vyhlásené za vykonateľné, musí byť platobný rozkaz preložený do švédskeho alebo anglického jazyka (§ 10 nariadenia o európskom konaní o platobnom rozkaze).

Posledná aktualizácia: 06/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici