Eiropas maksājuma rīkojums

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Pirmās instances tiesa.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Regulas 20. panta 1. punktā paredzēto pārskatīšanu veic pēc saistību nepildītāja pieprasījuma, anulējot galīgo spriedumu (Civilprocesa kodeksa 501. pants un turpmākie panti, 2000. gada 7. janvāra likums 1/2000). Regulas 20. panta 2. punktā paredzēto pārskatīšanu var veikt, iesniedzot priekšlikumu par tiesas dokumentu anulēšanu (Konstitutīvā likuma par tiesu varu 238. pants un turpmākie panti, 1985. gada 1. jūlija likums 6/1985). Abos gadījumos jurisdikcija ir pirmās instances tiesām.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieteikuma veidlapu var iesniegt vai nu tieši, vai nosūtot to pa pastu vai faksu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Spāņu valoda.

Lapa atjaunināta: 25/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici