Euroopa maksekäsk

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Esimese astme kontur.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Määruse artikli 20 lõikes 1 ettenähtud läbivaatamine toimub lõpliku kohtuotsuse tühistamise menetluses kohustused täitmata jätnud poole taotlusel (tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 501 jj, 7. jaanuari 2000. aasta seadus 1/2000). Artikli 20 lõikes 2 ettenähtud läbivaatamismenetlus võib toimuda kohtuaktide tühistamise taotlusega (kohtuseaduse artikkel 238 jj, 1. juuli 1985. aasta seadus 6/1985). Mõlemal juhul on pädevus esimese astme kohtutel.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Nõude võib esitada otse, posti või faksi teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Hispaania keel.

Viimati uuendatud: 25/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici