Europski platni nalog

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Sud nadležan za izdavanje europskog platnog naloga je sud nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o predmetu:

– okružni sud (nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o potraživanjima iznosa do  200 000 RON i uključujući taj iznos) ili

– sud (nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o svim zahtjevima za koje u skladu sa zakonom nisu nadležni drugi sudovi, što uključuje potraživanja iznosa većih od 200 000 RON) – članak 94. stavak 1. točka 1.(j) i članak 95. točka 1. novog Zakona o parničnom postupku (u vezi s platnim nalozima, vidjeti članak 1015. novog Zakona o parničnom postupku kojim je predviđeno da dužnik može zahtjev za platni nalog podnijeti sudu nadležnom za donošenje prvostupanjske odluke o meritumu predmeta).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

– postupak u skladu s općim pravom:

– konačne odluke mogu se osporavati podnošenjem izvanredne žalbe kojom se traži poništenje jer podnositelj žalbe nije uredno pozvan na ročište i nije mu prisustvovao. Žalba kojom se traži poništenje može se podnijeti u roku od 15 dana od datuma primanja obavijesti o odluci, ali ne kasnije od godinu dana od datuma na koji je odluka postala konačna. Razlog za žalbu mora se navesti u spomenutom roku od 15 dana jer je u protivnom ništava (članak 503. stavak 1. i članak 506. novog Zakona o parničnom postupku);

– izvanredna žalba kojom se traži preispitivanje odluke o meritumu predmeta ili odluke kojom se upućuje na njega može se podnijeti ako predmetna stranka uslijed okolnosti izvan njezine kontrole nije mogla sudjelovati u postupku i o tome nije mogla obavijestiti sud. Ako su takve okolnosti prisutne, odluke koje ne upućuju na meritum predmeta također podliježu preispitivanju. Zahtjev za preispitivanje odluke podnosi se u roku od 15 dana, od datuma prestanka postojanja navedenih okolnosti (članak 509. stavak 1. točka 9. i stavak 2. te članak 511. stavak 2. novog Zakona o parničnom postupku);

– stranci koja je propustila proceduralni rok odobrit će se novi rok samo ako dokaže da je kašnjenje bilo opravdano. U tom cilju stranka mora ispuniti za to predviđeni proceduralni dokument u roku od 15 dana nakon prestanka postojanja navedenih okolnosti, uz zahtjev za odobravanje novog roka. U slučaju žalbenih postupaka taj je rok isti kao uobičajeni rok za podnošenje žalbe. O zahtjevu za odobravanje novog roka odlučuje sud nadležan za donošenje odluke o zahtjevima u vezi s pravima koja nisu ostvarena u predviđenom vremenskom roku (članak 186. novog Zakona o parničnom postupku).

poseban postupak za platni nalog:

– novim Zakonom o parničnom postupku (članci 1013. – 1024.) uspostavlja se poseban postupak za platne naloge;

– dužnik može podnijeti zahtjev za poništenje platnog naloga u roku od 10 dana od datuma zaprimanja naloga ili obavijesti o njemu (članak 1023. stavak 1. novog Zakona o parničnom postupku);

– vjerovnik može u roku od 10 dana (članak 1023. stavak 2. novog Zakona o parničnom postupku) podnijeti zahtjev za poništenje odluke iz članka 1020. stavaka 1. i 2. [1] novog Zakona o parničnom postupku ili platnog naloga iz članka 1021. stavka 2. [2];

– zahtjev za poništenje obrađuje sud koji je izdao platni nalog, odnosno sudsko vijeće koje čine dva suca (članak 1023. stavak 4. novog Zakona o parničnom postupku);

– ako sud koji odlučuje o predmetu u cijelosti ili djelomično prihvati zahtjev za poništenje, on će u cijelosti ili djelomično poništiti nalog te donijeti konačnu odluku. Ako sud koji odlučuje o predmetu prihvati zahtjev za poništenje, donijet će konačnu odluku o izdavanju platnog naloga. Odluka je o odbacivanju zahtjeva za poništenje konačna (članak 1023. stavak 6. prva rečenica, stavci 7. i 8. novog Zakona o parničnom postupku;

– predmetna stranka može u skladu s općim zakonom podnijeti žalbu na izvršenje platnog naloga. Žalba se može odnositi samo na nepravilnosti u izvršnom postupku ili razloge za ukidanje obveze koji su nastali nakon što je platni nalog postao konačan (članak 1024. stavak 2. novog Zakona o parničnom postupku).


[1] U skladu s člankom 1020. Zakona o parničnom postupku:

„Članak 1020. Osporavanje potraživanja

1. Ako dužnik osporava potraživanje, sud na temelju dokumenata u spisu i objašnjenja stranaka provjerava je li to osporavanje opravdano. Ako je dužnikova obrana utemeljena, sud u odluci odbacuje vjerovnikov zahtjev.

2. Ako dužnikova materijalna obrana uključuje obradu dokaza koji nisu navedeni u stavku 1. i ti bi dokazi u skladu sa zakonom bili prihvatljivi u postupcima općeg prava, sud će u odluci odbaciti vjerovnikov zahtjev za izdavanje platnog naloga.

3. U slučajevima koji se navode u stavcima 1. i 2. vjerovnik može podnijeti zahtjev za pokretanje sudskog postupka u skladu s općim pravom.”

[2] U skladu s člankom 1021. stavkom 2. novog Zakona o parničnom postupku: Ako sud nakon ispitivanja dokaza utvrdi da su vjerovnikova potraživanja samo djelomično utemeljena, izdatje platni nalog samo za taj dio potraživanja uz određivanje roka plaćanja. U takvim slučajevima vjerovnik može podnijeti zahtjev za pokretanje sudskog postupka u skladu s općim pravom kako bi se dužniku odredila obveza plaćanja preostalog duga.”

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

postupak u skladu s općim pravom

– uručenje sudskih poziva i drugih postupovnih dokumenata te obavješćivanje o njima mora biti u skladu s člancima 153. – 173. novog Zakona o parničnom postupku. U nastavku su neki od primjera o načinu na koji se odvija uručivanje i obavješćivanje:

– sudske pozive i sve postupovne dokumente po službenoj dužnosti uručuju službenici ili drugi zaposlenici predmetnog suda ili drugih sudova koji su nadležni za područje prebivališta adresata (članak 154. stavak 1. novog Zakona o parničnom postupku);

– ako se dokumenti ne mogu uručiti na gore spomenuti način, šalju se poštom, preporučeno uz navođenje sadržaja i potvrdu o primitku, u zatvorenoj omotnici na kojoj je dokaz primitka/uručenja i obavijest predviđena zakonom (članak 154. stavak 4. novog Zakona o parničnom postupku);

– na zahtjev zainteresirane stranke koja snosi cjelokupni trošak, postupovne dokumente mogu izravno uručiti sudski izvršitelji ili dostavne službe (članak 154. stavak 5. novog Zakona o parničnom postupku);

– sudski registar obavijesti o sudskim pozivima i drugim postupovnim dokumentima dostavlja telefaksom, elektroničkom poštom ili drugim sredstvima prenošenja teksta uz potvrdu primitka, uz uvjet da predmetna stranka sudu u tu svrhu dostavi potrebne podatke. Za potrebe potvrde sud će uz postupovni dokument priložiti obrazac u kojem se navodi: ime suda, datum obavijesti, ime voditelja registra zaduženog za korespondenciju te dostavljene dokumente. Obrazac treba ispuniti adresat i pritom navesti datum primitka te priložiti ime i potpis osobe odgovorne za korespondenciju. Taj se obrazac sudu vraća telefaksom, elektroničkom poštom ili drugim prikladnim sredstvom (članak 154. stavak 6. novog Zakona o parničnom postupku).

poseban postupak za platni nalog::

– nalog treba uručiti stranci ili o njemu bez odlaganja obavijestiti obje stranke u skladu sa zakonom (članak 1021. stavak 5. novog Zakona o parničnom postupku).

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Zahtjevi se ispunjavaju na rumunjskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 17/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici