Euroopa maksekäsk

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsku on pädevad välja andma:

1. ringkonnakohtu (tribunal d'arrondissement) esimees, kui nõude väärtus ületab 10 000 eurot;

2. rahukohtunik, kui nõude väärtus on kuni 10 000 eurot;

3. töökohtu esimees või teda asendav kohtunik, sõltumata nõude suurusest, vaidluste puhul, mis on seotud:

  • tööandjate ja töötajate vaheliste töölepingute, õpilepingute ja täiendavate pensioniskeemidega, sealhulgas nendega, mida kohaldatakse ka peale teenistusaja lõppu;
  • 8. juuni 1999. aasta täiendavate pensioniskeemide seaduse V peatükiga ettenähtud maksevõimetuskindlustuse hüvitistega ja mille osapoolteks on kõnealuse seaduse artiklis 21 nimetatud asutus või artikli 24 lõikes 1 nimetatud elukindlustusselts ning töötajad, endised töötajad või õigustatud isikud.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Vastuväiteid ja läbivaatamistaotlust on pädevad lahendama:

1. ringkonnakohus (tribunal d'arrondissement), kui Euroopa maksekäsu on andnud ringkonnakohtu esimees või teda asendav kohtunik;

2. pearahukohtunik või teda asendav kohtunik, kui Euroopa maksekäsu on andnud rahukohtunik;

3. töökohus, kui Euroopa maksekäsu on andnud töökohtu esimees või teda asendav kohtunik.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Luksemburg aktsepteerib dokumentide kättetoimetamist posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Luksemburg aktsepteerib prantsuse ja saksa keelt.

Viimati uuendatud: 18/12/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici