Europæisk betalingspåkrav

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Følgende retter har komptence til at udstede et europæisk betalingspåkrav:

1. Præsidenten for "tribunal d'arrondissement" (distriktsret), eller den dommer, der erstatter vedkommende, ved krav på over 10 000 EUR

2. Fredsdommeren ved krav på op til 10 000 EUR

3. Præsidenten for arbejdsretten, eller den dommer, der erstatter vedkommende, uanset kravets størrelse, når der er tale om tvister vedrørende:

  • arbejdskontrakter, lærlingekontrakter og supplerende pensionsordninger mellem arbejdsgiver på den ene side og arbejdstager på den anden side, herunder tvister, der opstår efter endt kontraktforhold
  • insolvensforsikringsydelser omhandlet i kapitel V i loven af 8. juni 1999 om supplerende forsikringsordninger mellem det i artikel 21 omhandlede organ eller et livsforsikringsselskab, som omhandlet i artikel 24, stk. 1, i samme lov, på den ene side, og lønmodtagere, tidligere lønmodtagere og fordringshavere på den anden side.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Følgende retter har kompetence til at træffe afgørelse om indsigelsen og anmodningen om prøvelse:

1. Distriksretten, hvis det europæiske betalingspåkrav er udstedt af præsidenten for disktriksretten eller af den dommer, der erstatter vedkommende

2. Fredsdommeren eller den dommer, der erstatter vedkommende, hvis det europæiske betalingspåkrav er udstedt af en fredsdommer

3. Arbejdsretten, hvis det europæiske betalingspåkrav er udstedt af præsidenten for arbejdsretten eller af den dommer, der erstatter ham.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Luxembourg accepterer dokumenter sendt pr. brev.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Luxembourg accepterer fransk og tysk.

Sidste opdatering: 24/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici