Europeiskt betalningsföreläggande

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Enligt artikel 20 i lagen ska ansökningar om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande lämnas in till domstol i enlighet med bestämmelserna om domstols behörighet i Litauens civilprocesslag (Litauens officiella tidning nr 361340, 2002); i mål där fordran inte överstiger 100 000 litas har distriktsdomstolarna behörighet, och i mål där fordran överstiger 100 000 litas har de regionala domstolarna behörighet. Efter prövning av ansökan har den berörda domstolen behörighet att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Enligt artikel 23 i lagen är det den domstol som har utfärdat ett europeiskt betalningsföreläggande som ansvarar för en eventuell förnyad prövning enligt artikel 20.1 och 20.2 i förordning nr 1896/2006. Efter att ha beviljat en ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande ska domstolen översända kopior av ansökan med bilagor till käranden. Domstolen ska även underrätta käranden om att han eller hon måste yttra sig skriftligen om ansökan senast fjorton dagar efter det att den avsändes. Senast fjorton dagar efter det att tidsfristen för att yttra sig har löpt ut ska den behöriga domstolen genom ett skriftligt förfarande behandla ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande och fatta ett beslut i enlighet med artikel 20.3 i förordning nr 1896/2006.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I ärenden om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande kan de relevanta handlingarna antingen lämnas direkt till domstolen eller sändas per post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

När det gäller artikel 21.2 b i förordning nr 1896/2006 godtas endast litauiska.

Senaste uppdatering: 26/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici