Euroopa maksekäsk

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Seaduse artikli 20 kohaselt esitatakse Euroopa maksekäsu taotlus vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustikus sätestatud pädevusele (Valstybės žinios, 2002, n° 36-1340) piirkonnakohtule, kui nõude väärtus ei ületa 100 000 litti, või ringkonnakohtule, kui nõude väärtus ületab 100 000 litti. Pärast esitatud nõude läbivaatamist on pädeval kohtul õigus anda välja Euroopa maksekäsk.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Seaduse artikli 23 kohaselt vaatab Euroopa maksekäsu välja andnud kohus maksekäsu läbi määruse nr 1896/2006 artikli 20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud põhjuste alusel. Pärast Euroopa maksekäsu läbivaatamise taotluse vastuvõtmist edastab kohus taotluse ja selle lisade koopiad hagejale ja palub tal esitada kirjaliku vastuse taotlusele 14 päeva jooksul alates taotluse saatmisest. Kohus vaatab Euroopa maksekäsu läbivaatamise taotluse läbi kirjalikus menetluses hiljemalt 14 päeva jooksul pärast taotlusele vastamise tähtaja lõppu ja teeb otsuse vastavalt määruse nr 1896/2006 artikli 20 lõikes 3 sätestatud põhjustele.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsu taotlemise asjades esitatakse menetlusdokumendid kohtule otse või posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Määruse nr 1896/2006 artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt aktsepteeritud keel on leedu keel.

Viimati uuendatud: 26/04/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici