Europski platni nalog

Uvodna napomena

Pojedinosti za provedbu Uredbe o uvođenju postupka za europski platni nalog u Njemačkoj su utvrđene zakonom o poboljšanju prekogranične naplate potraživanja i dostave dokumenata.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Za cijelu Njemačku nadležan je općinski sud (Amtsgericht) Berlin-Wedding. Podaci za kontakt:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel.: +49 (0)30 90156 - 0
Faks: +49 (0)30 90156 - 203

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Nadležan sud za platni nalog je općinski sud (Amtsgericht) Wedding.

Sve naknadni sporovi rješavaju se pred sudom za koji je podnositelj zahtjeva naveo da ima međunarodnu nadležnost. Ako taj sud nije nadležan za odlučivanju u sporu, on može predmet uputiti njemačkom sudu s međunarodnom nadležnošću. Međunarodna nadležnost općenito je uređena relevantnim zakonodavnim aktom EU-a, odnosno Uredbom br. 1215/2012.

Opseg i tijek postupka preispitivanja uglavnom su opisani u članku 20. Uredbe. Zakonom je predviđeno da podnositelj zahtjeva mora dokazati činjenice zbog kojih smatra opravdanim poništenje europskog platnog naloga. Protiv odluke njemačkog suda s međunarodnom nadležnošću (vidjeti prethodno) ne može se podnijeti žalba. Ako sud odluči da je europski platni nalog ništavan, postupak se zaključuje u skladu s Uredbom.

To ne vrijedi za radnopravne sporove za koje je prema članku 2. i članku 46.b stavku 2. Zakona o sudovima za radne sporove (Arbeitsgerichtsgesetz) nadležan sud za radne sporove s međunarodnom nadležnošću koji bi bio nadležan za tužbu podnesenu u prethodnom postupku (Urteilsverfahren).

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Zahtjev za europski platni nalog može se osim u papirnatom obliku podnijeti i elektronički ako to dopušta nadležni sud. Na općinskom sudu Wedding zahtjev se može podnijeti u elektroničkom obliku. Za elektroničko podnošenje zahtjeva na općinskom sudu Wedding potrebna je posebna programska oprema. Više informacija dostupno je na https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Dopušten je samo njemački jezik.

Posljednji put ažurirano: 07/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici