Eiropas maksājuma rīkojums

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Tiesas, kurām ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, ir zemākās instances tiesas tiesnesis un komerctiesas priekšsēdētājs attiecīgās jurisdikcijas kompetences robežās.

Tā kā Padomes 2000. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās nav norādīta teritoriāli kompetentā tiesa, bet gan dalībvalsts tiesas, teritoriāli kompetentais zemākās instances tiesas tiesnesis vai komerctiesas priekšsēdētājs ir tas, kurš ir kompetents atbildētāja vai viena no atbildētājiem dzīvesvietā.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Izņēmuma gadījumos pārskatīšanas procedūras noteikumi, kas paredzēti regulas 20. pantā, ir identiski tiem, kurus piemēro iebildumu procedūrā. Pieprasījumu pārskatīšanai iesniedz tiesā, kura ir izdevusi Eiropas maksājuma rīkojumu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Eiropas maksājuma rīkojuma pieprasījumu var nosūtīt tiesai pa pastu vai pa elektronisko pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu apstiprinātās valodas ir šādas: franču, angļu, vācu, itāliešu, spāņu valoda.

Lapa atjaunināta: 07/12/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici