Európsky platobný rozkaz

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Estonija

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

V Estónsku sú súdmi oprávnenými viesť konania o európskom platobnom rozkaze okresné súdy s príslušnou právomocou.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Proti európskemu platobnému rozkazu možno podať námietku v súlade s postupom stanoveným v § 489 Občianskeho súdneho poriadku podaním námietky proti rozsudku súdu. Námietka sa podáva na okresnom súde, ktorý vydal platobný rozkaz. Proti rozhodnutiu vydanom o námietke možno podať odvolanie na krajskom súde s príslušnou právomocou.

Vo výnimočných prípadoch sa žiadosť o preskúmanie rozsudku súdu, ktorý nadobudol platnosť, môže na žiadosť účastníka konania podať aj na najvyššom súde v súlade s postupom stanoveným v kapitole 68 Občianskeho súdneho poriadku v prípade, že sa objavili nové dôkazy.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Medzi komunikačné prostriedky, ktoré sú povolené v konaní o európskom platobnom rozkaze a ktoré uznávajú estónske súdy, patrí osobné doručenie, poštová služba, fax a elektronická pošta v súlade s požiadavkami na formu a pravidlami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku. Podrobnejšie pravidlá podávania elektronických dokumentov na súdoch a požiadavky na formu písomností sú stanovené v nariadení uzákonenom ministerstvom spravodlivosti.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

V súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b) nariadenia sa európsky platobný rozkaz uznáva na účely výkonu v Estónsku vtedy, ak je vypracovaný v estónskom alebo anglickom jazyku alebo ak je k nemu pripojený preklad do estónskeho alebo anglického jazyka.

Posledná aktualizácia: 03/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici