Europski platni nalog

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Češka

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Primjenjivi propisi za određivanje nadležnosti sudova za izdavanje europskoga platnog naloga u Češkoj opće su pravne odredbe o nadležnosti u građanskopravnim stvarima iz Zakona br. 99/1963 (Zakon o parničnom postupku).

Nadležnost za predmet uređena je člancima 9. – 12., a područna nadležnost člancima 84. – 89.a Zakona o parničnom postupku.

S obzirom na vrstu predmeta sudovi koji imaju nadležnost za predmet najčešće su okružni sudovi, dok je kriterij za određivanje mjesne nadležnosti najčešće mjesto boravišta/registriranog sjedišta tuženika.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Za postupke preispitivanja nadležan je sud koji je donio odluku u prvom stupnju.

Nadležan sud mora izravno primjenjivati članak 20. Uredbe. Na odluke kojima se odbija zahtjev za preispitivanje može se uložiti žalba.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

U skladu s člankom 42. Zakona o parničnom postupku prihvatljiva su sljedeća sredstva komunikacije:

a) elektronička pošta s naprednim elektroničkim potpisom u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu br. 227/2000, kako je izmijenjen;

b) elektronička pošta bez naprednog elektroničkog potpisa te

(c) faks.

Uz podneske dostavljene sredstvom komunikacije iz točaka b) i c) potrebno je priložiti kopije obrazaca u roku od tri dana. U protivnom, sud neće razmatrati podnesak.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

U Češkoj je jedini prihvaćeni jezik češki.

Posljednji put ažurirano: 25/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici