Europeiskt betalningsföreläggande

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Cipar

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Följande domstolar är behöriga att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande: samtliga distriktsdomstolar (förstainstansdomstolar) i Republiken Cypern, som arbetar inom de fyra förvaltningsdistrikt som kontrolleras av den internationellt juridiskt erkända statsbildningen Republiken Cypern, dvs. Nicosia, Lemesos, Larnaca Amohostos och Paphos. Domarnas behörighet fastställs i den cypriotiska domstolslagen (14/60) och motsvarar domarens hierarkiska ställning i domarkåren, dvs. distriktsdomare, förste distriktsdomare respektive ordförande i distriktsdomstolen.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Förfarandet för förnyad prövning regleras i civilprocesslagstiftningen. Förfarandet grundas främst på skriftliga framställningar från de berörda parterna i tvisten. I undantagsfall, och när domstolen finner det nödvändigt, kan även muntliga vittnesmål beaktas som komplement till skriftliga framställningar eller uppgifter som lämnats under ed. De behöriga domstolarna är de som anges i a) ovan.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

De kommunikationsmedel som godtas vid förfaranden för europeiskt betalningsföreläggande och som domstolarna förfogar över är följande: att personligen lämna in ansökan till registratorn, eller att skicka in den med post eller annat kommunikationsmedel, som exempelvis fax eller e-post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Det språk som godtas i de cypriotiska domstolarna är grekiska. Vid tillämpning av förordningen går det även bra med engelska, som är ett språk som också används på Cypern.

Senaste uppdatering: 07/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici