Europeiskt betalningsföreläggande

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Cipar

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Följande domstolar är behöriga att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande: samtliga distriktsdomstolar (förstainstansdomstolar) i Republiken Cypern, som arbetar inom de fyra förvaltningsdistrikt som kontrolleras av den internationellt juridiskt erkända statsbildningen Republiken Cypern, dvs. Nicosia, Lemesos, Larnaca Amohostos och Paphos. Domarnas behörighet fastställs i den cypriotiska domstolslagen (14/60) och motsvarar domarens hierarkiska ställning i domarkåren, dvs. distriktsdomare, förste distriktsdomare respektive ordförande i distriktsdomstolen.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Förfarandet för förnyad prövning regleras i civilprocesslagstiftningen. Förfarandet grundas främst på skriftliga framställningar från de berörda parterna i tvisten. I undantagsfall, och när domstolen finner det nödvändigt, kan även muntliga vittnesmål beaktas som komplement till skriftliga framställningar eller uppgifter som lämnats under ed. De behöriga domstolarna är de som anges i a) ovan.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

De kommunikationsmedel som godtas vid förfaranden för europeiskt betalningsföreläggande och som domstolarna förfogar över är följande: att personligen lämna in ansökan till registratorn, eller att skicka in den med post eller annat kommunikationsmedel, som exempelvis fax eller e-post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Det språk som godtas i de cypriotiska domstolarna är grekiska. Vid tillämpning av förordningen går det även bra med engelska, som är ett språk som också används på Cypern.

Senaste uppdatering: 07/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici