Европейска заповед за плащане

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Cipar

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентност имат: всички първоинстанционни съдилища на Република Кипър, които действат в четирите административни района, контролирани от законовата държава на Република Кипър, а именно Никозия, Лимасол, Ларнака-Амохостос и Пафос. Компетентността на съдиите е определена в Закона за съдилищата (14/60) и съответства на йерархичната позиция на съдията, в зависимост от това дали той е районен съдия (Eparhikos Dikastes), окръжен съдия (Anoteros Eparhikos Dikastes) или председател (Proedros).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата за преразглеждане е предвидена в Процесуалните правила за гражданско-правните спорове. Процедурата се основава главно на писмени заявления, направени от замесените в спора страни. В изключителни случаи и когато съдът прецени за необходимо, освен писмени изложения и показания, дадени под клетва, се приемат и устни показания. Компетентни съдилища са изброените в точка а) по-горе.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Средствата за комуникация, които са допустими и на разположение за целите на процедурата за европейска заповед за плащане, са следните: лично подаване на жалба в регистратурата, или какъвто и да било друг начин за комуникация като факс или електронна поща.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Езикът, който е приет от съда, е гръцки. Въпреки това за целите на регламента е добавен и английски език, който се използва в Кипър.

Последна актуализация: 07/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici