See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

Euroopa maksekäsk

Gibraltar

Sisu koostaja:
Gibraltar

Kohtumenetlust Gibraltaril reguleeritakse 1998. aasta tsiviilmenetluse eeskirjadega ja seda täiendavate juhistega. Inglismaal ja Walesis kohaldatavate tsiviilmenetluse eeskirjade (kohandatud) kohaldamine on ette nähtud ülemkohtu 2000. aasta eeskirjadega.


PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Gibraltar

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Gibraltaril on Euroopa maksekäsu väljaandmise õigus ülemkohtul.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Läbivaatamisavaldus artikli 20 alusel tuleb Gibraltaril esitada kooskõlas tsiviilkohtumenetluse eeskirjade osaga 23.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Gibraltaril lubatakse Euroopa maksekäsumenetlus algatada ainult posti teel (vajaduse tõttu maksta kohtulõivu menetluse algatamise eest).

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt lubatud ametlik keel on inglise keel.

Viimati uuendatud: 28/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta