Euroopa maksekäsk

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

Sissejuhatav märkus

Euroopa maksekäsumenetluse määruse rakendamise kord on Saksamaal sätestatud piiriülese võlgade täitmisele pööramise ja dokumentide kättetoimetamise täiustamise seaduses.


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Kogu Saksamaal kuulub pädevus Berlin-Weddingi jaoskonnakohtule. Kohtu kontaktandmed:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Telefon: +49 (0)30 90156 - 0
Faks: +49 (0)30 90156 - 203

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Pädev kohus on Weddingi jaoskonnakohus.

Läbivaatamismenetluse kohaldamisala ja korda on põhjalikult kirjeldatud määruse artiklis 20. Seaduseelnõus sätestatakse, et nõude esitaja peab usutavalt põhjendama asjaolusid, mis tema meelest õigustavad Euroopa maksekäsu väljaandmist. Kohus teeb otsuse, mis edasikaebamisele ei kuulu. Kui kohus otsustab, et Euroopa maksekäsk ei ole põhjendatud, lõpeb menetlus vastavalt määruses sätestatule.

Erandina sellest on töökohtuseaduse paragrahvis 2 ja paragrahvi 46b lõikes 2 sätestatud, et tööõigusega seotud asjades on pädev töökohus, kellele kuuluks algses menetluses esitatud nõude menetlemise pädevus.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsu avalduse võib esitada paberil või elektrooniliselt, kui pädev kohus lubab avaldusi elektrooniliselt esitada. Weddingi jaoskonnakohus lubab esitada avaldusi elektrooniliselt. Weddingi jaoskonnakohtule avalduse elektroonilise esitamise tehniliseks eelduseks on spetsiaalse tarkvara kasutamine. Täpsemat teavet selle kohta leiate aadressil: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Ainus aktsepteeritav keel on saksa keel.

Viimati uuendatud: 15/07/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.