Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδιος για την έκδοση διαταγής πληρωμής είναι για την απαίτηση αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου, δηλαδή για απαίτηση που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, ο Ειρηνοδίκης, ενώ για απαίτηση που υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ αρμόδιος είναι ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Ωστόσο, ειδικά ως προς τις διαφορές από σύμβαση μίσθωσης, αρμόδιος για την έκδοση διαταγή πληρωμής είναι ο Ειρηνοδίκης, εφόσον το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ, ενώ, εφόσον το συμφωνημένο μίσθωμα υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ, αρμόδιος είναι ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Η διαδικασία της επανεξέτασης πρέπει να γίνεται με άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου που την εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Τα έντυπα του Παραρτήματος του Κανονισμού κατατίθενται στη Γραμματεία του αρμοδίου Δικαστηρίου εγγράφως. Επίσης, μπορούν να κατατεθούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-codex, είτε μέσω πλατρφόρμας ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, όπου αυτά τα μέσα είναι διαθέσιμα.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Αποδεκτή γλώσσα είναι η ελληνική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/11/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.