Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Η αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής υποβάλλεται στο αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο (οkrazhen sad) του τόπου μόνιμης κατοικίας ή έδρας του οφειλέτη ή του τόπου εκτέλεσης της διαταγής (άρθρο 625 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Όταν δεν αποκλείεται δικαστική επανεξέταση της υπόθεσης, ο καθού μπορεί να προσβάλει τη διαταγή λόγω έλλειψης κατά τόπον αρμοδιότητας το αργότερο κατά την άσκηση ανακοπής (άρθρο 625 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Η διαδικασία αυτή διέπεται από το άρθρο 626a του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 626а παράγραφος 1: Ο καθού δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 ενώπιον του οικείου εφετείου.

Παράγραφος 2: Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο καθού έλαβε πράγματι γνώση του περιεχομένου της διαταγής ή από την ημέρα κατά την οποία έπαυσαν να ισχύουν οι περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού.

Παράγραφος 3: Το δικαστήριο αποστέλλει αντίγραφο της αίτησης στον έτερο διάδικο, ο οποίος μπορεί να απαντήσει εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή.

Παράγραφος 4: Η αίτηση εξετάζεται κεκλεισμένων των θυρών. Εάν το δικαστήριο το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να εξετάσει την αίτηση σε δημόσια συνεδρίαση.

Παράγραφος 5: Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Οι κοινοποιήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής επιδίδονται από υπάλληλο του δικαστηρίου αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφορών ως συστημένες επιστολές με απόδειξη παραλαβής. Εάν στον τόπο κοινοποίησης δεν υπάρχουν δικαστικές υπηρεσίες, η κοινοποίηση επιδίδεται από τις υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου (άρθρο 42 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η Δημοκρατία τηςΒουλγαρίας δέχεται ευρωπαϊκές διαταγές πληρωμής οι οποίες συνοδεύονται από μετάφραση στη βουλγαρική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.