Europæisk betalingspåkrav

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Indledende bemærkninger

Bestemmelserne om gennemførelse i Tyskland af forordningen om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure vil blive fastsat i en lov om forbedring af inddrivelsen af grænseoverskridende krav og om forkyndelse af dokumenter.


SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tyskland

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Distriktsdomstolen (Amtsgericht) i Berlin har kompetence til at behandle sådanne sager for hele Tysklands vedkommende. Kontaktoplysninger:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tlf.: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Den kompetente ret er distriktsdomstolen i Wedding.

Omfanget og forløbet af domstolsprøvelsen er allerede i vidt omfang fastlagt i forordningens artikel 20. Af lovforslaget fremgår det, at den, der fremsætter anmodningen, skal sandsynligøre, at der foreligger forhold, som efter vedkommendes opfattelse berettiger en ophævelse af det europæiske betalingspåkrav. Rettens afgørelse kan ikke appelleres. Hvis retten erklærer det europæiske betalingspåkrav ugyldigt, vil dette afslutte sagen efter forordningen.

I arbejdsretlige sager tilkommer kompetencen i henhold til § 2 og § 46b, stk. 2, i arbejdsretsloven (Arbeitsgerichtsgesetz) dog den arbejdsret, der ville have kompetence til at behandle et søgsmål desangående (Urteilsverfahren).

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

En anmodning om, at der udfærdiges et europæisk betalingspåkrav, kan indgives elektronisk eller på papir, hvis den kompetente ret tillader dette. Ved distriktsdomstolen i Wedding kan anmodninger indgives elektronisk. Det kræver et særligt program at indgive en elektronisk anmodning til distriktsdomstolen i Wedding. Der findes yderligere oplysninger på: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Tysk er det eneste sprog, der accepteres.

Sidste opdatering: 22/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website