Europæisk betalingspåkrav

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

De retter, der kompetente med henblik på at udstede et europæisk betalingspåkrav er dommere ved førsteinstansretter og præsidenterne for handelsretterne inden for rammerne af sidstnævnte retters kompetence.

Når Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ikke udpeger den stedligt kompetente ret, men derimod retterne i en medlemsstat, er det førsteinstansdommeren eller handelsretspræsidenten i den jurisdiktion, hvor den eller de sagsøgte har bopæl, der er stedligt kompetent.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Reglerne om prøvelsesproceduren i særlige tilfælde, jf. artikel 20, er identiske med dem, der gælder for indsigelsesproceduren, Anmodningen om prøvelse indsendes til den ret, der har udstedt det europæiske betalingspåkrav.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Anmodningen om et europæisk betalingspåkrav kan indsendes til retten pr. post eller ad elektronisk vej.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

De sprog der accepteres i medfør af artikel 21, stk. 2, litra b) er: fransk, engelsk, tysk, italiensk og spansk.

Sidste opdatering: 07/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.