European payment order

National information and online forms concerning Regulation No. 1896/2006

General information

Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure allows creditors to recover their uncontested civil and commercial claims according to a uniform procedure that operates on the basis of standard forms.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The procedure does not require presence before the court. The claimant only has to submit his application, after which the procedure will lead its own life. It does not require any further formalities or intervention on the part of the claimant.

The Regulation provides for seven standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulations and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Evropský platební rozkaz - Belgie

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Podle belgického soudního řádu mají věcnou a územní příslušnost pro vydávání evropského platebního rozkazu smírčí soudce (juge de paix), soud prvního stupně (tribunal de première instance), obchodní soud (tribunal de commerce) nebo pracovní soud (tribunal du travail).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

V závislosti na konkrétních okolnostech daného případu lze v rámci belgického práva pro přezkum určitého rozhodnutí využít několika opravných prostředků:

– Zaprvé umožňuje článek 1051 soudního řádu podat proti rozsudku odvolání (appel) ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení podle čl. 792 odst. 2 a 3 uvedeného předpisu. Platí to pro rozsudky vydané ve sporném řízení a rozsudky pro zmeškání.

– Zadruhé umožňuje článek 1048 soudního řádu podat odpor (opposition) proti rozsudku pro zmeškání ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení podle čl. 792 odst. 2 a 3 uvedeného předpisu.

– Pokud jde o rozsudky, které již nabyly právní moci, vydané občanskoprávními soudy a případně trestními soudy, pokud tyto rozhodují o občanskoprávních nárocích, lze za určitých okolností stanovených v článku 1133 soudního řádu podat mimořádný opravný prostředek občanskoprávního řízení (requête civile) ve lhůtě šesti měsíců od okamžiku, kdy se účastník dozvěděl o namítaných důvodech pro zrušení rozsudku.

Výše uvedené lhůty pro podání odvolání, odporu nebo mimořádného opravného prostředku platí:

– nestanoví-li závazná nadnárodní a mezinárodní ustanovení jinak;

– aniž by jimi byl dotčen článek 50 soudního řádu umožňující za určitých podmínek stanovených zákonem prodloužit lhůtu;

– aniž by jimi byla dotčena možnost uplatnění obecné právní zásady, kterou několikrát potvrdil belgický kasační soud, podle níž se lhůty stanovené pro provedení úkonu prodlouží ve prospěch strany, které vyšší moc zabránila úkon učinit před uplynutím lhůty.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Pro účely nařízení jsou přijatelné komunikační prostředky, které jsou dostupné soudům, v Belgii omezeny pouze na osobní podání formuláře návrhu typu A podle přílohy I spolu s podpůrnými doklady v kanceláři příslušného soudu, A DÁLE zaslání téhož formuláře spolu s podpůrnými doklady doporučeným dopisem příslušnému soudu.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

V rámci čl. 21 odst. 2 písm. b) Belgie v souladu se svými právními předpisy nepřipouští žádné jiné jazyky než úřední jazyk nebo některý z úředních jazyků místa výkonu.

Poslední aktualizace: 28/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Bulharsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu se podává k okresnímu soudu, který je místně příslušný podle trvalého pobytu dlužníka, jeho sídla nebo místa plnění (čl. 625 odst. 1 občanského soudního řádu).

Není-li vyloučeno přezkoumání nároku soudem, může žalovaný napadnout místní příslušnost nejpozději při podání odporu (čl. 625 odst. 2 občanského soudního řádu).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Postup je stanoven v článku 626a občanského soudního řádu:

Článek 626а: (1) Žalovaný může podat návrh na přezkum evropského platebního rozkazu za podmínek a podle postupů stanovených v článku 20 nařízení (EU) č. 1896/2006 k příslušnému odvolacímu soudu.

(2) Návrh na přezkum se podává ve lhůtě 30 dnů. Lhůta počíná běžet dnem, kdy se žalovaný skutečně seznámil s obsahem platebního rozkazu nebo kdy přestanou platit okolnosti uvedené v čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení.

(3) Soud zašle kopii návrhu druhé straně, která může odpovědět do jednoho týdne od jeho obdržení.

(4) Návrh se projedná na neveřejném zasedání. Pokud to soud považuje za nezbytné, projedná návrh na veřejném zasedání.

(5) Proti rozhodnutí soudu nelze podat opravný prostředek.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Písemnosti týkající se evropského platebního rozkazu se doručují soudním úředníkem, poštou nebo kurýrní službou jako doporučené zásilky s potvrzením o doručení. V místech doručení, kde není žádný soudní orgán, lze doručení uskutečnit prostřednictvím obecního či městského úřadu (čl. 42 odst. 1 občanského soudního řádu).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Bulharská republika přijímá evropské platební rozkazy doprovázené překladem do bulharštiny.

Poslední aktualizace: 04/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Česká republika

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Pro určení soudů příslušných pro vydávání evropského platebního rozkazu se v České republice použije obecná právní úprava soudní příslušnosti v občanskoprávních věcech obsažená v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský soudní řád").

Věcná příslušnost je upravena v §§ 9 až 12, místní příslušnost v §§ 84 až 89a občanského soudního řádu.

Vzhledem k typu případů, které lze předvídat, budou zpravidla věcně příslušné okresní soudy a kritériem pro určení místní příslušnosti bude zpravidla bydliště / sídlo žalovaného.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Soudem příslušným pro vedení přezkumného řízení je soud, který vydal evropský platební rozkaz.

Příslušný soud aplikuje přímo čl. 20 nařízení. Proti rozhodnutí, jímž soud zamítne žádost o přezkum je možné podat odvolání.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Česká republika oznamuje, že v souladu s § 42 občanského soudního řádu, jsou pro ni přijatelné následující komunikační prostředky:

a) elektronická pošta s použitím zaručeného elektronického podpisu dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů,

b) elektronická pošta bez použití zaručeného elektronického podpisu,

c) telefax.

V případech b), c) je třeba nejpozději do tří dnů podání doplnit předložením originálu formuláře, jinak k těmto podáním soud nepřihlíží.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Pro Českou republiku je přípustným jazykem pouze čeština.

Poslední aktualizace: 25/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Německo

Úvodní poznámka

Podrobnosti k provádění nařízení, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu v Německu, jsou stanoveny zákonem o zlepšování přeshraničního vymáhání dluhů a doručování písemností.


Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Pro celé Německo je příslušným soudem okresní soud Berlín-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding). Kontaktní údaje soudu jsou:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156-0
Fax: +49 (0)30 90156-203

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Příslušným soudem je okresní soud Wedding.

Rozsah působnosti a průběh přezkumného řízení jsou již upraveny v článku 20 nařízení. Návrh zákona stanoví, že navrhovatel musí věrohodně doložit skutečnosti, které podle jeho názoru odůvodňují zrušení evropského platebního rozkazu. Soud vydává rozhodnutí, proti němuž nelze podat opravný prostředek. Pokud rozhodne, že je evropský platební rozkaz neplatný, řízení tím podle ustanovení nařízení končí.

Odchylně v pracovněprávních záležitostech podle § 2 a § 46b odst. 2 zákona o pracovněprávním řízení (Arbeitsgerichtsgesetz) je příslušný pracovní soud (Arbeitsgericht), který by byl příslušný v případě běžných žalob.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu lze kromě tištěné podoby podávat také elektronicky, pokud příslušný soud tuto formu podávání návrhů připouští. U okresního soudu Wedding je možné podávat návrhy elektronicky. Technickým předpokladem pro elektronické podávání návrhů u okresního soudu Wedding je zvláštní software. Bližší informace najdete na stránkách https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přijatelným jazykem je pouze němčina.

Poslední aktualizace: 15/07/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Estonsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

V Estonsku jsou soudy příslušnými vést řízení o evropských platebních rozkazech příslušné okresní soudy.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Proti evropskému platebnímu rozkazu je možné podat odpor postupem stanoveným v § 489 občanského soudního řádu, tj. prostřednictvím námitky proti soudnímu rozhodnutí. Námitka se podává okresnímu soudu, který platební rozkaz vydal. Proti rozhodnutí o této námitce se lze odvolat k příslušnému krajskému soudu.

Pokud se objevily nové důkazy, je ve výjimečných případech na žádost účastníka řízení také možné podat Nejvyššímu soudu žádost o přezkum pravomocného rozsudku postupem stanoveným v kapitole 68 občanského soudního řádu.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Přípustnými komunikačními prostředky v řízení o evropském platebním rozkazu, které jsou přijatelné pro estonské soudy, jsou osobní podání, pošta, fax a elektronické komunikační prostředky při dodržení požadavků na úpravu a pravidel stanovených v občanském soudním řádu. Podrobnější pravidla pro předkládání elektronických dokumentů soudům a požadavky na vyhotovení písemností jsou stanoveny v nařízení ministra spravedlnosti.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

V souladu s čl. 21 odst. 2 písm. b) nařízení se evropský platební rozkaz přijímá pro výkon v Estonsku, jestliže je vyhotoven v estonštině nebo angličtině nebo je k němu přiložen překlad do estonštiny nebo angličtiny.

Poslední aktualizace: 15/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Irsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

k vydávání platebního rozkazu je příslušný vrchní soud (High Court).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

k přezkumu je příslušný vrchní soud.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Pošta a fax.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

irština a angličtina.

Poslední aktualizace: 05/04/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Řecko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Subjekty příslušné pro vydávání platebních příkazů jsou tyto: u nároků, kde jsou věcně příslušné okresní soudy, tj. u nároků, u kterých žalovaná částka nepřevyšuje dvacet tisíc (20 000) EUR, je to soudce okresního soudu; u nároků, u kterých žalovaná částka převyšuje dvacet tisíc (20 000) EUR, je to samosoudce soudu prvního stupně.

Soudce okresního soudu je však oprávněn vydávat platební příkazy, zejména v souvislosti s jakýmikoli spory souvisejícími s nájemními smlouvami, u nichž smluvený měsíční nájem nepřevyšuje šest set (600) EUR. Pokud smluvený měsíční nájem převyšuje šest set (600) EUR, je příslušnou osobou samosoudce soudu prvního stupně.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Přezkumné řízení se zahajuje podáním odporu proti platebnímu příkazu k soudci okresního soudu nebo samosoudci soudu prvního stupně, který platební příkaz vydal.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Vzorový formulář obsažený v příloze nařízení je třeba předložit sekretariátu příslušného soudu v písemné podobě. Je možné jej zaslat i elektronickou poštou, pomocí digitální platformy e-Codex nebo digitální platformy pro předkládání právních dokumentů (pokud jsou taková média k dispozici).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přípustným jazykem je řečtina.

Poslední aktualizace: 08/07/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Španělsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Soudy prvního stupně.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Přezkum upravený v čl. 20 odst. 1 nařízení má formu řízení o zrušení konečného rozhodnutí zahájeného na žádost strany, která je v prodlení (článek 501 a násl. občanského soudního řádu, zákon č. 1/2000 ze dne 7. ledna 2000). Přezkum upravený v čl. 20 odst. 2 může být zahájen podáním návrhu na zrušení soudních aktů (článek 238 a násl. ústavního zákona o soudní moci, zákon č. 6/1985 ze dne 1. července 1985). V obou případech jsou příslušné soudy prvního stupně.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Formulář žádosti lze podat osobně, doručit poštou nebo zaslat faxem.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Španělština.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Francie

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

V rozsahu své věcné příslušnosti jsou okresní soudce a předseda obchodního soudu příslušní vydávat evropský platební rozkaz.

Pokud nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech neodkazuje na místní soud, jež má místní příslušnost, ale na soudy členského státu, je příslušný ten okresní soudce nebo předseda obchodního soudu, kde má žalovaný nebo případně jeden ze žalovaných trvalé nebo přechodné bydliště.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Pravidla, kterými se upravuje přezkumné řízení ve výjimečných případech, stanovená v článku 20 nařízení, jsou stejná jako pravidla pro řízení o odporu. Návrh na přezkumné řízení se podává k soudu, jež vydal evropský platební příkaz.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Návrh na evropský platební rozkaz lze soudu podat poštou či elektronickými prostředky.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přijatelnými jazyky podle čl. 21 odst. 2 písm. b) jsou: francouzština, angličtina, němčina, italština a španělština.

Poslední aktualizace: 07/12/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Chorvatsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Rozhodování o návrzích na vydání a přezkum evropského platebního rozkazu (EPR), jakož i o návrzích na jeho vykonatelnost spadá do výlučné pravomoci následujícího soudu:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

tel: +385 1 4897 222

fax: + 385 1 4920-871

e-mail:  Odkaz se otevře v novém okně.tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Odkaz se otevře v novém okně.ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

web: http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

O žádostech o přezkum evropského platebního rozkazu rozhoduje obchodní soud v Záhřebu. Proti těmto rozhodnutím se nelze odvolat.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Formuláře, jiné žádosti nebo vyjádření se předkládají v písemné podobě, faxem nebo elektronickou poštou.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

K evropskému platebnímu rozkazu musí být přiložen překlad do chorvatštiny úředně ověřený oprávněnou osobou.

Poslední aktualizace: 20/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Itálie

S ohledem na informace, které musely členské státy v souladu s článkem 29 nařízení (ES) č. 1896/2006 sdělit Komisi do 12. června 2008, uvádí přiložená tabulka vztah mezi italskými předpisy a předpisy Společenství.

Je třeba zdůraznit, že se v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. d) nařízení zohledňují nároky z mimosmluvních závazků.

S ohledem na čl. 29 písm. b) je zřejmě třeba rozlišovat mezi případy uvedenými v čl. 20 odst. 1 a případy uvedenými v čl. 20 odst. 2, neboť první odstavec se týká prominutí zmeškání lhůty, pokud lhůta uplynula bez zavinění žalovaného, zatímco čl. 20 odst. 2 se vztahuje na případy, kdy byl platební rozkaz zjevně vydán chybně nebo z důvodu jiných výjimečných okolností, jako je například úmysl strany.

V prvním případě se příslušné právní předpisy týkají opožděných žádostí o přezkum platebních rozkazů, které jsou upraveny článkem 650 italského soudního řádu a které musí být podány u téhož soudu, jenž vydal písemné upozornění. Postup je v tomto případě standardní a lze jej uplatňovat extenzivně, avšak soud musí rozhodnout o uplatnění lhůty stanovené v posledním odstavci čl. 650 italského soudního řádu, neboť se vztahuje k čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení.

V druhém případě se však v současné době používá běžná žádost nebo v závislosti na okolnostech žádost příslušnému soudu prvního stupně, avšak soud musí rozhodnout o tom, zda se použitelné předpisy opírají o italské právo nebo je lze dovodit z nařízení.

Pokud jde o komunikační prostředky uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. b) nařízení, zvláště ve spojení s čl. 7 odst. 5, bylo rozhodnuto, že odkaz se omezuje na komunikaci v tištěné podobě pouze zde, a to vzhledem k tomu, že použití jiných (především elektronických) komunikačních prostředků je podmíněno splněním specifických italských právních předpisů, a vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením se musí jednat o prostředky, které jsou dotčeným soudům „k dispozici“.


Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Řízení o evropském platebním rozkazu spadá do příslušnosti těchto soudů:

Smírčí soud (Giudice di Pace) je příslušný pro spory v hodnotě:

1) do 5 000 EUR pro obecné spory;

2) do 20 000 EUR, pokud se jedná o spory v souvislosti s náhradou škody způsobené vozidly a plavidly, a to v rámci podmínek stanovených v čl. 2 odst. 2 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1896/2006.

Do příslušnosti smírčího soudu spadají spory v jakékoliv hodnotě, které vyplývají ze vztahů mezi vlastníky nebo držiteli obytných nemovitostí v souvislosti s imisemi kouře, tepla nebo výparů, hluku, otřesů nebo podobných jevů překračujících běžnou míru tolerance, podle čl. 7 odst. 3 bodu 3 italského občanského soudního řádu, a to v rámci podmínek stanovených v čl. 2 odst. 2 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1896/2006.

Do příslušnosti smírčího soudu spadají rovněž případy, které zahrnují úroky nebo přirážky za opožděné platby důchodů nebo dávek sociálního zabezpečení.

Obecný civilní soud (tribunale ordinario civile) nebo odvolací soud (corte di appello), rozhodující v první a poslední instanci, je příslušný ve všech ostatních případech a výlučně příslušný v případech, na něž se vztahují italské právní předpisy.

Zejména v oblastech, které nejsou vyloučeny článkem 2 nařízení, má obecný civilní soud věcnou příslušnost v případech týkajících se:

1) nároků vyplývajících ze zemědělských smluv (v těchto případech jsou příslušné specializované zemědělské senáty obecných soudů ve smyslu článku 9 zákona č. 29 ze dne 14. února 1990);

2) nároků v souvislosti s patenty a ochrannými známkami (v těchto případech jsou příslušné specializované obchodní senáty obecných soudů ve smyslu článku 1 a násl. zákonného dekretu č. 168 ze dne 27. června 2003 v nejnovějším znění);

3) nároků podle zákona o plavbě, zejména nároků na náhradu škody související se srážkami plavidel; škody způsobené plavidly při kotvení nebo uvazování plavidel nebo při jiných operacích v přístavech a jiných kotvištích; škody způsobené použitím nakládacích a vykládacích zařízení a manipulací s nákladem v přístavech; škody způsobené plavidly sítím a dalšímu rybářskému vybavení; poplatků a náhrady za pomoc, záchranu a rekuperaci; náhradu nákladů a odměnu za vyprošťování vraků podle článku 589 zákona o plavbě.

4) případů a řízení týkajících se veřejných zakázek na stavební práce, služby nebo dodávky s významem na úrovni Společenství, na kterých se podílí jedna ze společností uvedených v článku 3 zákonného dekretu č. 168 ze dne 27. června 2003 ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud je jedna ze stran členem konsorcia nebo dočasného sdružení, kterému byla zadána zakázka, nebo pokud je příslušným soudem obecný soud (také v těchto případech jsou příslušné specializované obchodní senáty obecných soudů ve smyslu článku 3 zákonného dekretu č. 168 ze dne 27. června 2003)

V oblastech, které nejsou vyloučeny článkem 2, je odvolací soud rozhodující v první a poslední instanci kromě toho příslušný pro nároky v souvislosti s náhradou škody způsobenou dohodami omezujícími hospodářskou soutěž a zneužitím dominantního postavení (čl. 33 odst. 2 zákona č. 287 ze dne 10. října 1990).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Soudem příslušným pro přezkum podle čl. 20 odst. 1 nařízení č. 1896/2006/ES a související řízení je podle článku 650 italského občanského soudního řádu soud, který platební rozkaz vydal.

Soudem příslušným pro přezkum podle čl. 20 odst. 2 nařízení č. 1896/2006/ES a související řízení je podle článku 650 italského občanského soudního řádu soud příslušný k vydání platebního rozkazu.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Komunikačními prostředky přijatelnými pro účely řízení o evropském platebním rozkazu podle nařízení (ES) č. 1896/2006 jsou poštovní služby.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přijatelným jazykem je italština.

Poslední aktualizace: 26/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Kypr

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Následující orgány mají věcnou příslušnost: všechny soudy první instance Kyperské republiky fungující ve čtyřech správních obvodech spravovaných Kyperskou republikou, tj. Nicosia, Lemesos, Larnaca-Amohostos a Paphos. Věcná příslušnost soudců je stanovena zákonem o soudech (14/60) a odpovídá postavení soudce v hierarchii, tj. okresní soudce, vrchní okresní soudce a předseda okresního soudu.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Přezkumné řízení je upraveno v občanském soudním řádu. Řízení je založeno zejména na písemných podáních stran sporu. Ve výjimečných případech a pouze považuje-li to soud za nutné, lze kromě písemných podání činit také ústní výpovědi a místopřísežná prohlášení. Příslušnými jsou soudy uvedené výše v písm. a).

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Prostředky komunikace přijatelné pro účely řízení o evropském platebním rozkazu, které jsou dostupné soudům: osobní podání návrhu v podatelně, nebo jeho zaslání poštou nebo jinými prostředky komunikace, jako je fax nebo elektronická pošta.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přijatelným jazykem soudů je řečtina. Pro účely použití výše uvedeného nařízení se na Kypru připouští angličtina.

Poslední aktualizace: 18/04/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Lotyšsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Soudy, které jsou příslušné vydávat evropský platební rozkaz, jsou okresní nebo městské soudy (rajona (pilsētas) tiesas), tedy soudy prvního stupně projednávající občanské věci. Konkrétním okresním nebo městským soudem je obecně soud v místě nahlášeného pobytu žalovaného (deklarētā dzīvesvieta), nebo pokud žalovaný nemá nahlášené místo pobytu, v místě jeho adresy bydliště (dzīvesvietas adrese) nebo sídla (juridiskā adrese). Seznam soudů je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Čl. 4851odst. 1 bod 1) občanského soudního řádu stanoví, že návrh na přezkum evropského platebního rozkazu vydaného okresním nebo městským soudem musí být předložen příslušnému krajskému soudu (abgabaltiesa). Krajských soudů, které projednávají občanské věci, je pět. Každý krajský soud je příslušný pro obvody několika okresních nebo městských soudů. Seznam soudů je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Návrh na přezkum rozkazu je nutné podat do 45 dnů ode dne, kdy se osoba dozví o okolnostech, jež zakládají důvod pro přezkum podle právních předpisů Evropské unie zmíněných v prvním odstavci uvedeného článku.

Návrh, v němž se neuvádějí důvody pro přezkum na základě nařízení, bude považován za nepřípustný a bude vrácen navrhovateli. Soud rovněž odmítne vzít v úvahu opakovaný návrh na přezkum, ledaže se jeví, že důvody uplatněné v návrhu se změnily. Rozhodnutí soudu lze v tomto ohledu napadnout podáním dodatečné stížnosti (blakus sūdzība).

Návrh na přezkum rozkazu je projednán v rámci písemného řízení. Pokud po zvážení návrhu krajský soud shledá, že podmínky pro přezkum jsou splněny, zruší napadený rozkaz v celém rozsahu a postoupí věc k opětovnému projednání soudu prvního stupně.

Pokud krajský soud shledá, že důvody na podporu v návrhu přezkum neopravňují, daný návrh zamítne. Rozhodnutí soudu lze napadnout podáním dodatečné stížnosti. Postup pro podání a projednání dodatečných stížností je stanoven v kapitole 55 občanského soudního řádu. Překlad uvedeného zákona do angličtiny je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Písemnosti určené soudu se předkládají v tištěné podobě, buď poštou, nebo osobně.

Soudy přijímají rovněž dokumenty podané elektronicky a podepsané příslušnou osobou zaručeným elektronickým podpisem uznávaným v Lotyšsku. Kromě toho byly na základě nařízení eIDAS a strategie EU pro jednotný digitální trh připraveny změny zákona o elektronických dokumentech a jsou prováděny nezbytné technické úpravy tak, aby mohly být přijímány elektronické dokumenty z ostatních členských států EU za předpokladu, že jsou podepsány v souladu s požadavky nařízení eIDAS.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Evropský platební rozkaz musí být vyhotoven v národním jazyce, a sice lotyštině, nebo být do něj přeložen.

Poslední aktualizace: 28/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Litva

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Podle článku 20 zákona jsou návrhy na vydání evropského platebního rozkazu podávány v souladu s pravidly o soudní příslušnosti stanovenými v občanském soudním řádu Litevské republiky (Valstybės žinios, 2002, č. 36-1340) (u okresního soudu, nepřesahuje-li výše nároku 100 000 LTL, a u krajského soudu, přesahuje-li výše nároku 100 000 LTL). Po posouzení návrhu je daný soud příslušný k vydání evropského platebního rozkazu.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Podle článku 23 zákona jsou důvody vydání evropského platebního rozkazu podle čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení 1896/2006 přezkoumávány soudem, který evropský platební rozkaz vydal. Poté, co byla žádost o přezkum evropského platebního rozkazu přijata, zašle soud kopii této žádosti spolu s přílohami žalobci a požádá ho, aby na tuto žádost poskytl do čtrnácti dnů od odeslání žádosti písemnou odpověď. Soud žádost o přezkum evropského platebního rozkazu posoudí písemným postupem nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty pro zaslání odpovědi na tuto žádost a vydá jedno z rozhodnutí uvedených v čl. 20 odst. 3 nařízení č. 1896/2006.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

V případě vydání evropského platebního rozkazu se dokumenty týkající se řízení podávají soudu přímo nebo jsou doručeny poštou.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

V souladu s čl. 21 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1896/2006 21 je přijatelným jazykem litevština.

Poslední aktualizace: 26/04/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Lucembursko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Příslušnost vydávat evropský platební rozkaz mají:

1. předseda okresního soudu (tribunal d'arrondissement) nebo soudce, který jej zastupuje, pokud je žalovaná částka vyšší než 10 000 EUR;

2. smírčí soudce (le juge de paix), pokud je žalovaná částka nižší než 10 000 EUR;

3. předseda pracovního soudu (tribunal du travai) nebo soudce, který jej zastupuje, bez ohledu na výši žalované částky, pokud se jedná o spory:

  • z pracovních smluv, ze smluv o školení a z doplňkových penzijních systémů, které vznikly ve vztahu mezi zaměstnavateli na straně jedné a jejich zaměstnanci na straně druhé, včetně vztahů, které přetrvávají i po skončení doby zaměstnání;
  • z poskytování pojištění proti úpadku podle kapitoly V zákona ze dne 8. června 1999 o doplňkových penzijních systémech, které vznikly mezi subjektem uvedeným v článku 21 nebo životní pojišťovnou podle čl. 24 odst. 1 téhož zákona na straně jedné a zaměstnanci, bývalými zaměstnanci a oprávněnými osobami na straně druhé.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

K rozhodnutí o odporu a žádosti o přezkum jsou příslušné:

1. okresní soud (tribunal d'arrondissement), pokud byl evropský platební rozkaz vydán předsedou okresního soudu, nebo soudcem, který jej zastupuje;

2. hlavním smírčím soudcem (le juge de paix directeur) nebo soudcem, který jej zastupuje, pokud byl evropský platební rozkaz vydán smírčím soudcem;

3. pracovní soud (tribunal du travail), pokud byl evropský platební rozkaz vydán předsedou pracovního soudu, nebo soudcem, který jej zastupuje;

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Lucembursko přijímá doručení poštou jako komunikační prostředek.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Lucembursko přijímá písemnosti ve francouzštině a němčině.

Poslední aktualizace: 18/12/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Maďarsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

V Maďarsku vydávají evropský platební rozkaz notáři (notáři pro oblast občanského práva). Tato pravomoc se u všech těchto notářů vztahuje na celé maďarské území.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

V Maďarsku je příslušným soudem soud, který evropský platební rozkaz vydal.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Prostředkem komunikace v Maďarsku je doručování poštou nebo osobní doručení přímo notáři (v Maďarsku spadá řízení týkající se platebního rozkazu do pravomoci notářů pro oblast občanského práva).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Je třeba vždy dodat překlad evropského platebního rozkazu prohlášeného za vykonatelný do maďarštiny.

Poslední aktualizace: 27/03/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Malta

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Civil Court First Hall – od částky 15,000 EUR výše

Court of Magistrates (Malta) – od částky 5,000 EUR do částky 15,000 EUR

The Small Claims Tribunal – do částky 5,000 EUR

Court of Magistrates (Gozo) při výkonu jejich vyšší věcné příslušnosti (od částky 15,000 EUR výše) a nižší věcné příslušnosti (od částky 5,000 EUR do částky 15,000 EUR) – jsou příslušné vykonávat soudní pravomoc u všech nároků vůči osobám s bydlištěm nebo obvyklým pobytem na ostrovech Gozo nebo Comino.

Veškerá korespondence by měla být adresována k:

The Registrar

(název příslušného soudu)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korespondence, která se týká soudů na ostrově Gozo, by měla být adresována k:

The Registrar

(název příslušného soudu)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

The Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo) při výkonu jejich vyšší i nižší věcné příslušnosti

Veškerá korespondence by měla být adresována k:

The Registrar

(název příslušného soudu)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korespondence, která se týká soudů na ostrově Gozo, by měla být adresována k:

The Registrar

(název příslušného soudu)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Přezkumné řízení stanovené v článku 20 nařízení (ES) č. 1896/2006

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Návrh a další formuláře uvedené v nařízení (ES) č. 1896/2006 se podávají v podatelně (registry) příslušného soudu nebo se do ní zasílají poštou.

Žádost žalovaného o přezkum musí být podána v maltském jazyce žalovaným osobně v podatelně příslušného soudu

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Maltský jazyk a anglický jazyk.

Poslední aktualizace: 22/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Nizozemí

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Článek 2 prováděcí zákona pro řízení o evropském platebním rozkazu:

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu uvedený v článku 7 nařízení se podává k soudu. Pokud výše nároku uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. b) nařízení nepřekročí částku uvedenou v čl. 93 písm. a) občanského soudního řádu nebo pokud jde o věc podle písm. c) stejného článku, o nároku jedná a rozhoduje soudce nižšího soudu (kantonrechter).

Návrh se zasílá na tuto adresu :

p/a Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Článek 9 prováděcího zákona pro řízení o evropském platebním rozkazu:

1. Pokud se platební rozkaz stal vykonatelným ve smyslu nařízení, žalovaný může podat návrh na přezkum u soudu, který platební rozkaz vydal z důvodů uvedených v čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení.

2. Návrh je nutné podat :

a) v případě uvedeném v čl. 20 odst. 1 písm. a) nařízení ve lhůtě 4 týdnů od doručení vykonatelného platebního rozkazu žalovanému ;

b) v případě uvedeném v čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení ve lhůtě 4 týdnů od okamžiku, kdy odpadly důvody uvedené v tomto ustanovení;

c) v případě uvedeném v čl. 20 odst. 2 nařízení ve lhůtě 4 týdnů od okamžiku, kdy žalovaný zjistil důvody k přezkumu.

3. K podání návrhu na přezkum není nutné právní zastoupení advokátem.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

V souladu s nizozemským procesním právem civilním (článek 33 občanského soudního řádu), návrhy na evropský platební rozkaz lze podat elektronickou poštou, pokud to umožňují ustanovení nebo nařízení soudu. V současnosti žádný soud toto neumožňuje. Návrhy je možné tudíž podat pouze těmito způsoby:

–  poštou;

–  podáním v podatelně soudu.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Ustanovení čl. 8 odst. 2 prováděcí zákona k řízení o evropském platebním rozkazu:

2. Vyhotovení evropského platebního rozkazu prohlášeného soudem původu za vykonatelný musí být v souladu s čl. 21 odst. 2 písm. b) pořizeno v nizozemštině nebo do ní přeloženo.

Poslední aktualizace: 25/04/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Rakousko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Pro návrhy na vydání evropského platebního rozkazu je příslušný výlučně okresní soud pro věci obchodní ve Vídni (§ 252 odst. 2 rakouského občanského soudního řádu (ZPO – Zivilprozessordnung).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

U návrhů na přezkum podle čl. 20 odst. 1 a 2 se procesněprávně postupuje jako u návrhů na uvedení do původního stavu. Proti rozhodnutí, jímž se vyhovuje návrhu podle odstavce 2, je však odvolání přípustné (§ 252 odst. 5 rakouského občanského soudního řádu (ZPO).

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Podání v řízení o evropském platebním rozkazu je možné učinit jak písemnou formou, tak také elektronicky přes WebERV (webbasierter Elektronischer Rechtsverkehr, elektronický právní styk založený na internetu). V zásadě je WebERV přístupný všem fyzickým a právnickým osobám. Technickými předpoklady jsou zvláštní software a zapojení předávacího orgánu. Aktuální seznam předávacích orgánů je dostupný na stránce http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Podání faxem nebo e-mailem není možné.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je němčina.

Kromě němčiny jako úředního jazyka mohou státní příslušníci Rakouska a státní příslušníci smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru používat u okresních soudů Oberpullendorf a Oberwart maďarštinu, u okresních soudů Ferlach, Eisenkappel a Bleiburg slovinštinu a u okresních soudů Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf a Oberwart chorvatštinu.

Poslední aktualizace: 13/11/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Polsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Příslušnými soudy jsou okresní (rejonowe) a krajské (okręgowe) soudy s místní i věcnou příslušností podle zákona ze dne 17. listopadu 1964 – občanského soudního řádu (Kodeks postępowania cywilnego) (sbírka zákonů Dziennik Ustaw, 2014, č. 101, ve znění pozdějších změn). Věcnou příslušnost stanoví články 16 a 17 a čl. 461 odst. 11 ve spojení s čl. 50516 odst. 1 občanského soudního řádu, příslušnost místní pak články 27–46 a čl. 461 odst. 1 ve spojení s čl. 50516 odst. 1 občanského soudního řádu.

Ve vztahu k článku 22 Zamítnutí výkonu – Návrh na zamítnutí výkonu, o němž je řeč v tomto ustanovení nařízení, se podává v souladu s čl. 1153 (23) odst. 1 občanského soudního řádu u krajského soudu místa bydliště či sídla dlužníka, a pokud takový soud neexistuje, pak u krajského soudu, v jehož územní působnosti má být nebo je prováděna exekuce. Podle odst. 3 může odpůrce předložit v soudem stanovené lhůtě svůj postoj ve věci.

Ve vztahu k článku 23 Zastavení nebo omezení výkonu – Na návrh dlužníka může příslušný krajský soud v souladu s čl. 1153 (20) odst. 1 občanského soudního řádu zastavit exekuční řízení prováděné na základě vykonávacího titulu v podobě evropského platebního rozkazu. Tento soud může rovněž na návrh dlužníka omezit exekuci na ochranná opatření nebo podmínit výkon titulu složením přiměřené jistoty věřitelem.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Ve vztahu k čl. 20 odst. 1 nařízení plní funkci opatření ochrany dlužníka institut navrácení lhůty pro předložení odporu vůči evropskému platebnímu příkazu. V těchto případech se použijí ustanovení části první hlavy VI kapitoly 5 Nedodržení a navrácení lhůty (čl. 167–172 občanského soudního řádu). V souladu s těmito ustanoveními se písemný návrh na navrácení lhůty podává u soudu, u kterého měl být úkon proveden, do jednoho týdne od pominutí důvodu pro nedodržení lhůty. Návrh musí být náležitě odůvodněn. Strana sporu je povinna současně s návrhem o navrácení lhůty provést procesní úkon – v tom případě podá návrh na přezkum evropského platebního rozkazu. Po uplynutí doby jednoho roku od nedodržené lhůty je její navrácení přípustné pouze ve zvláštních případech. Podáním návrhu o navrácení lhůty zásadně nedochází k zastavení řízení ve věci samé ani odložení výkonu rozhodnutí.

Ve vztahu k čl. 20 odst. 2 nařízení se použije zásada uvedená v čl. 50520 občanského soudního řádu. Návrh musí splňovat náležitosti podání a uvádět důvody pro zrušení evropského platebního rozkazu. Soudem příslušným návrhu vyhovět je soud, který příkaz vydal. Před zrušením evropského platebního příkazu soud vyslechne žalobce nebo si od něj vyžádá písemné prohlášení.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Návrhy na vydání evropského platebního rozkazu a jiná podání v rámci tohoto řízení mohou být podávány pouze v písemné podobě. Podání mohou být zasílána poštou nebo osobním předáním u příslušného soudu.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

V souladu s čl. 21 odst. 2 písm. b) je přijatelným jazykem polština.

Poslední aktualizace: 02/04/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Portugalsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Soudem příslušným vydávat evropský platební rozkaz je okresní soud v Portu (ústřední občanskoprávní komora) (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Soudem příslušným vést přezkumné řízení v souladu s článkem 20 nařízení je okresní soud v Portu (ústřední občanskoprávní komora) (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Pro účely řízení o evropském platebním rozkazu jsou přijatelné následující komunikační prostředky:

i) osobní podání v podatelně soudu podle čl. 144 odst. 7 písm. a) občanského soudního řádu;

ii) doporučený dopis podle čl. 144 odst. 7 písm. b) občanského soudního řádu;

iii) fax podle čl. 144 odst. 7 písm. c) občanského soudního řádu.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přípustným jazykem je portugalština.

Poslední aktualizace: 02/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Rumunsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Soudem příslušným vydávat evropský platební rozkaz je soud, který je příslušný projednat věc v prvním stupni:

– okresní soud (který projednává v prvním stupni žaloby na specifické peněžní částky v hodnotě až 200 000 RON včetně) nebo

– krajský soud (který projednává v prvním stupni všechny žaloby, které nejsou ze zákona v kompetenci jiných soudů, na peněžní částky v hodnotě přesahující 200 000 RON) – § 94 bod 1 písm. j) a § 95 bod 1 nového občanského soudního řádu (pokud jde o platební rozkazy viz §1 015 nového občanského soudního řádu, který stanoví, že věřitel může předložit žádost na vydání platebního rozkazu soudu, který je příslušný projednat věc v prvním stupni).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

– obecné řízení:

– mimořádným opravným prostředkem proti pravomocným rozsudkům je žádost o zrušení rozsudku (contestația în anulare), pokud odvolatel nebyl řádně předvolán a neúčastnil se řízení; žádost o zrušení rozsudku lze předložit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, avšak nikoliv déle než jeden rok po datu vynesení pravomocného rozsudku; odůvodnění žádosti musí být předloženo ve výše zmíněné lhůtě 15 dnů, v opačném případě bude žádost neplatná (§ 503 odst. 1 a § 506 nového občanského soudního řádu);

– může být použit mimořádný opravný prostředek v podobě žaloby na obnovu řízení (revizuire) v případě rozsudku ve věci samé, nebo který se věci samé týká, pokud se daná strana z důvodů, které nemohla ovlivnit, nemohla řízení zúčastnit a zpravit o tom soud; za takových okolností může být podána žaloba na obnovu řízení i proti rozhodnutím, která se věci samé netýkají; lhůta pro podání žaloby na obnovu řízení je 15 dnů od doby, kdy ustaly okolnosti, které zabránily účasti na řízení (§ 509 odst. 1 bod 9 a odst. 2 a § 511 odst. 2 nového občanského soudního řádu);

– straně, která zmešká lhůtu k odvolání, může být tato lhůta navrácena pouze v případě, že prokáže, že ke zmeškání došlo z omluvitelných důvodů; za tímto účelem musí daná strana nejpozději do 15 dnů po odpadnutí překážky vyplnit procesní písemnosti a požádat o poskytnutí nové lhůty; tato lhůta je stejná jako lhůta poskytovaná pro podání odvolání; o žádosti o navrácení lhůty rozhoduje soud příslušný k projednávání žádostí týkajících se práv, která nejsou vykonána ve stanovené lhůtě (§ 186 nového občanského soudního řádu).

zvláštní řízení ve věci platebního rozkazu:

– nový občanský soudní řád (§ 1 013-1 024) stanoví zvláštní řízení ve věci platebních rozkazů;

– dlužník může podat žádost o zrušení platebního rozkazu, a to do deseti dnů od jeho vydání nebo doručení (§ 1 023 odst. 1 nového občanského soudního řádu);

– do deseti dnů (§ 1 023 odst. 2 nového občanského soudního řádu) může dlužník podat žádost o zrušení rozsudku podle § 1 020 odst. 1 a 2[1] nového občanského soudního řádu, jakož i žádost o zrušení platebního rozkazu podle § 1 021 odst. 2 nového občanského soudního řádu[2];

– o žádosti o zrušení rozhodne dvoučlenný senát soudu, který platební rozkaz vydal (§ 1 023 odst. 4 nového občanského soudního řádu);

– pokud příslušný soud žádosti o zrušení plně nebo částečně vyhoví, platební rozkaz zcela nebo z části zruší a vydá konečné rozhodnutí; pokud příslušný soud žádost o zrušení přijme, vynese konečné rozhodnutí, kterým vydá platební rozkaz; rozhodnutí, kterým byla žádost o zrušení zamítnuta, je konečné (§ 1 023 odst. 6 první věta a odst. 7 a 8 nového občanského soudního řádu);

v souladu s obecným právem se dotčená strana proti výkonu platebního rozkazu může odvolat. Odvolání se může vztahovat pouze na nesrovnalosti při vykonávacím řízení a na důvody pro zánik závazku, které nastaly poté, co platební rozkaz nabyl právní moci (§ 1 024 odst. 2 nového občanského soudního řádu).


[1] Podle ustanovení § 1 020 nového občanského soudního řádu:

„§ 1 020 Odpor proti platebnímu rozkazu

1) Podá-li dlužník odpor proti platebnímu rozkazu, soud na základě dokumentace obsažené ve spisu a vysvětlení a objasnění stran ověří oprávněnost odporu. Pokud jsou dlužníkovy námitky oprávněné, soud rozhodnutím nárok věřitele zamítne.

2) Pokud předložené hmotněprávní námitky předložené dlužníkem zahrnují zpracování důkazů jiných než zmíněných v odstavci 1 a tyto důkazy by byly přípustné v rámci obecného řízení, soud rozhodnutím žádost věřitele na vydání platebního rozkazu zamítne.

3) V případech podle odstavce 1 a 2 může věřitel zahájit soudní obecné řízení.“

[2] Podle ustanovení § 1 021 odst. 2 nového občanského soudního řádu: „Pokud soud po přezkoumání věcných důkazů shledá, že je nárok věřitele oprávněný pouze z části, vydá platební rozkaz pouze pro dotčenou část a stanoví datum splatnosti uplatněné pohledávky. V takovém případě může věřitel ohledně zbývající části dluhu zahájit soudní obecné řízení.“

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

obecné řízení:

– doručení předvolání a dalších procesních písemností musí splňovat požadavky § 153–173 nového občanského soudního řádu. Několik příkladů týkajících se způsobů doručení:

– předvolání a všechny procesní písemnosti se ex officio doručují prostřednictvím úředníků nebo jiných zaměstnanců příslušného soudu, nebo prostřednictvím úředníků nebo jiných zaměstnanců jiných soudů, v jejichž jurisdikci se nachází bydliště adresáta (§ 154 odst. 1 nového občanského soudního řádu);

– pokud doručení výše uvedeným způsobem nelze uskutečnit, písemnosti se zašlou poštou prostřednictvím doporučeného dopisu s deklarovaným obsahem a doručenkou, v zapečetěné obálce, ke které je přiložen doklad o doručení a oznámení stanovené zákonem (§ 154 odst. 4 nového občanského soudního řádu);

– na žádost a útraty zúčastněné strany je možné procesní písemnosti doručit prostřednictvím soudních exekutorů, kteří musejí splňovat požadavky stanovené procesním právem, nebo prostřednictvím zásilkových služeb (§ 154 odst. 5 nového občanského soudního řádu);

– předvolání a další procesní písemnosti lze doručit prostřednictvím soudní kanceláře nebo telefaxem, elektronickou poštou, nebo jinými prostředky, jež zajistí přenos znění písemností a doklad o doručení, pokud dotčená strana poskytla soudu za tímto účelem potřebné kontaktní informace; za účelem potvrzení přiloží soud k procesním písemnostem formulář s těmito údaji: název soudu, datum doručení, název soudní kanceláře, která zodpovídá za doručení a označení doručovaných písemností; adresát do formuláře zanese datum doručení zásilky, jméno a podpis osoby odpovědné za převzetí zásilky. Tento formulář pak zašle soudu prostřednictvím telefaxu nebo elektronické pošty nebo jinými způsobilými prostředky (§ 154 odst. 6 nového občanského soudního řádu).

zvláštní řízení ve věci platebního rozkazu:

– v souladu se zákonem se platební rozkaz bez prodlení doručí přítomné straně nebo všem stranám (§ 1 021 odst. 5 nového občanského soudního řádu).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Žádosti a procesní písemnosti se vyhotovují v rumunském jazyce.

Poslední aktualizace: 19/07/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Slovinsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Příslušnými soudy jsou okresní soudy (okrajna sodišča) a krajské soudy (okrožna sodišča).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Pro přezkumná řízení a pro účely použití článku 20 nařízení jsou příslušné okresní a krajské soudy.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Se soudy se komunikuje běžnou poštou, elektronickou poštou, prostředky komunikačních technologií, podáváním žádostí přímo k soudu nebo prostřednictvím osoby, která předávání žádostí zprostředkovává profesionálně, ustanovení čl. 105 písm. b) občanského soudního řádu (Zakon o pravdnem postopku), Úřední věstník RS č. 73/07 – úřední konsolidované znění, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – rozh. ÚS, 57/09 – rozh. ÚS, 12/10 – rozh. ÚS, 50/10 – rozh. ÚS, 107/10 – rozh. ÚS, 75/12 – rozh. ÚS, 40/13 – rozh. ÚS, 92/13 – rozh. ÚS, 10/14 – rozh. ÚS a 48/15 – rozh. ÚS73, 13.8.2007, str. 10425, dále jen OSŘ).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Úředními jazyky jsou slovinština a dva jazyky národnostních menšin, které se používají jako úřední jazyky u soudů v oblastech, kde tyto národnostní menšiny žijí (§ 6 a 104 OSŘ). Dvěma menšinovými jazyky jsou italština a maďarština.

Národnostně smíšené oblasti upravuje zákon o zřizování obcí a určování jejich hranic (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij) (Úřední věstník RS č. 108/06 – úřední konsolidované znění a 9/11; dále jen ZUODNO). V článku 5 ZUODNO se stanoví: „Národnostně smíšenými oblastmi jsou podle tohoto zákona oblasti, které jsou jako takové vymezeny platnými statuty obcí Lendava, Hodoš – Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola a Piran.“

Poslední aktualizace: 27/03/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Slovensko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

„okresní soudy“.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Ve smyslu čl. 29 odst. 1 písm. b) nařízení oznamujeme, že podle § 398 občanského soudního řádu lze podat mimořádný opravný prostředek „ žalobu na obnovu řízení“ k příslušnému soudu, který rozhodoval v prvním stupni, tj. k „okresnímu soudu“.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Ve smyslu § 125 občanského soudního řádu lze podání učinit písemně nebo v elektronické podobě. Podání, které bylo učiněno bez elektronické autorizace, je třeba do 10 dní dodatečně doručit v listinné podobě nebo v autorizované elektronické podobě, jinak k němu nebude přihlédnuto. Soud k dodatečnému doručení podání nevyzývá.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

A čl. 21 odst. 2 písm. b) nařízení oznamujeme, že jazykem přijatelným k vyhotovení osvědčení je „slovenský jazyk“.

Poslední aktualizace: 25/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Finsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Obvodní soud Helsinki je příslušný vydávat evropský platební rozkaz.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Článek 20 nařízení, který se týká přezkumu evropského platebního rozkazu, se ve Finsku použije ve stávajícím znění. Obvodní soud Helsinki je příslušným pro účely článku 20.

Kromě ustanovení článku 20 nařízení se na evropský platební rozkaz rovněž použijí ustanovení o mimořádných opravných prostředcích z hlavy 31 občanského soudního řádu. Mezi ně patří stížnost pro zmatečnost (hlava 31 oddíl 1) a dovolání (hlava 31oddíl 7). Oddíl 17 občanského soudního řádu obsahuje samostatné ustanovení o udělení nové lhůty.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Zákon č. 13/2003 o elektronických službách a komunikaci (veřejného sektoru) obsahuje ustanovení o doručování písemností finským soudům. Podle tohoto zákona jsou přijatelnými prostředky komunikace v řízení o platebním rozkazu pošta, fax nebo e-mail.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Evropský platební rozkaz lze zaslat ve finštině, švédštině nebo angličtině.

Poslední aktualizace: 10/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Evropský platební rozkaz - Švédsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Návrhy na vydání evropského platebního rozkazu podané ve Švédsku jsou posuzovány Švédským úřadem pro výkon soudních rozhodnutí (Kronofogdemyndigheten) (§ 2 zákona o řízení o evropském platebním rozkazu).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Žádosti o přezkum jsou posuzovány odvolacím soudem (hovrätt) (§ 13 zákona o řízení o evropském platebním rozkazu). Pokud je žádosti vyhověno, odvolací soud zároveň rozhodne, že Švédský úřad pro výkon soudních rozhodnutí provede opětovné posouzení.

Další informace o těchto otázkách je možné získat u Švédského úřadu pro výkon soudních rozhodnutí (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.kronofogden.se)

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Návrhy na vydání evropského platebního rozkazu musejí být v zásadě podávány v písemné formě. Švédský úřad pro výkon soudních rozhodnutí může rozhodnout, že je možné podávat návrhy v elektronické formě (§ 4 nařízení o řízení o evropském platebním rozkazu).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

U žádostí na výkon evropských platebních rozkazů ve Švédsku, které byly v jiném členském státě prohlášeny za vykonatelné, musí být platební rozkaz přeložen do švédštiny nebo angličtiny (§ 10 nařízení o řízení o evropském platebním rozkazu).

Poslední aktualizace: 16/02/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.