Evropský platební rozkaz

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Finsko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Obvodní soud Helsinki je příslušný vydávat evropský platební rozkaz.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Článek 20 nařízení, který se týká přezkumu evropského platebního rozkazu, se ve Finsku použije ve stávajícím znění. Obvodní soud Helsinki je příslušným pro účely článku 20.

Kromě ustanovení článku 20 nařízení se na evropský platební rozkaz rovněž použijí ustanovení o mimořádných opravných prostředcích z hlavy 31 občanského soudního řádu. Mezi ně patří stížnost pro zmatečnost (hlava 31 oddíl 1) a dovolání (hlava 31oddíl 7). Oddíl 17 občanského soudního řádu obsahuje samostatné ustanovení o udělení nové lhůty.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Zákon č. 13/2003 o elektronických službách a komunikaci (veřejného sektoru) obsahuje ustanovení o doručování písemností finským soudům. Podle tohoto zákona jsou přijatelnými prostředky komunikace v řízení o platebním rozkazu pošta, fax nebo e-mail.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Evropský platební rozkaz lze zaslat ve finštině, švédštině nebo angličtině.

Poslední aktualizace: 14/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.