European payment order

National information and online forms concerning Regulation No. 1896/2006

General information

Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure allows creditors to recover their uncontested civil and commercial claims according to a uniform procedure that operates on the basis of standard forms.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The procedure does not require presence before the court. The claimant only has to submit his application, after which the procedure will lead its own life. It does not require any further formalities or intervention on the part of the claimant.

The Regulation provides for seven standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulations and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Европейска заповед за плащане - Белгия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съгласно белгийския Съдебен кодекс (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) съдилищата, компетентни да издават европейска заповед за плащане, в зависимост от териториалната и материалната компетентност са мировият съд (juge de paix/vrederechter), първоинстанционният съд (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), търговският съд (tribunal de commerce/rechtbank van koophandel) и трудовият съд (tribunal du travail/arbeidsrechtbank).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Според обстоятелствата има различни начини, по които може да подходи страната, която желае да постигне преразглеждане на дадено решение.

- Първо, в член 1051 от Съдебния кодекс е предвидено, че срещу решение може да се подава жалба по фактически и правни въпроси (appel/hoger beroep) в срок до един месец, считано от връчването на решението, а в някои случаи до един месец, считано от уведомяването за решението в съответствие с член 792, параграфи 2 и 3 от Кодекса. Това е приложимо, независимо дали и двете страни са се явили на делото.

- Второ, в член 1048 от Кодекса е предвидено, че когато е постановено решение в отсъствието на една от страните, може да бъде представено възражение (opposition/oppositie) също в срок до един месец, считано от връчването на решението, а в някои случаи до един месец, считано от уведомяването за решението в съответствие с член 792, параграфи 2 и 3 от Кодекса.

- Когато нито едно от тези средства за правна защита вече не може да се използва срещу решение на граждански съд (или на наказателен съд, който се произнася по гражданските аспекти на разглеждано от него дело), при определени обстоятелства и с цел постигане отмяната на решението страната може да подаде молба за извънредно преразглеждане по член 1133 от Кодекса (requête civile/herroeping van het gewijsde) в срок до шест месеца от узнаването за решението.

Горепосочените срокове за обжалване, възражение и подаване на молба за извънредно преразглеждане не засягат:

- сроковете, определени в императивни разпоредби на наднационалното и международното право,

- разпоредбата на член 50 от Съдебния кодекс, съгласно която при определени условия, предвидени в закона, се допуска удължаване на сроковете, с чието изтичане дадено право отпада,

- възможността за прилагането на общия правен принцип, многократно потвърждаван от Касационния съд на Белгия, според който срокът, който се допуска за изпълнението на дадено действие, се удължава в полза на страната, която е била възпрепятствана да изпълни действието поради непреодолима сила.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Начините за съобщаване, които се приемат от белгийските съдилища и са на тяхно разположение за целите на Регламента, са ограничени до два: молба, като се използва формуляр А от приложение I, придружена от съпътстващите документи, може да бъде подадена направо в деловодството на компетентния съд или същия формуляр, придружен от съпътстващите документи, може да бъде изпратен до съда с препоръчана поща.

Член 29(1)(г) - Приети езици

За целите на член 21, параграф 2, буква б) в Белгия не се приемат други езици освен официалния език или езици на мястото на изпълнение, както е предвидено в белгийското национално законодателство.

Последна актуализация: 28/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - България

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Молбата за издаване на европейска заповед за плащане се подава пред окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението. (чл. 625, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс)

Когато не е изключена възможността за разглеждане на делото по исков ред, ответникът може най-късно с възражението да направи отвод за местна подсъдност. (чл. 625, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата е уредена в чл. 626а от Гражданския процесуален кодекс:

Чл. 626а. (1) Ответникът може да подаде молба за преглед на европейска заповед за плащане при условията и по реда на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 до съответния апелативен съд.

(2) Молбата за преглед се подава в срок от 30 дни. Срокът започва да тече от деня, в който ответникът действително се е запознал със съдържанието на заповедта, или след като посочените в чл. 20, параграф 1, буква "б" обстоятелства от Регламента престанат да съществуват.

(3) Съдът изпраща препис от молбата на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор.

(4) Молбата се разглежда в закрито заседание. Съдът, ако прецени за необходимо, може да разгледа молбата в открито заседание.

(5) Определението на съда не подлежи на обжалване.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Връчването на съобщенията по европейската заповед за плащане се извършва от служител на съда, по пощата или чрез куриерска служба c препоръчана пратка c обратна разписка. Когато в мястото на връчването няма съдебно учреждение връчването може да се извърши чрез общината или кметството. (чл. 42, ал. 1 от ГПК)

Член 29(1)(г) - Приети езици

Република България приема, че европейската заповед за плащане следва да бъде придружена c превод на български език.

Последна актуализация: 25/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Чешка република

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Приложимите правила за определяне на съдилищата, компетентни да издават европейска заповед за плащане в Чешката република, са общите законови разпоредби, уреждащи компетентността на съдилищата по гражданскоправни въпроси, които се съдържат в Закон № 99/1963 („Граждански процесуален кодекс“).

Материалната компетентност е уредена с членове 9—12, а териториалната компетентност — с членове 84—89а от Гражданския процесуален кодекс.

Като се има предвид видът на разглежданите дела, съдилища с материална компетентност обикновено са районните съдилища, докато критерият за определяне на териториалната компетентност обикновено е местожителството/седалището на ответника.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Съдът, който е компетентен да разглежда процедурата за преглед, е съдът, който е постановил решението на първа инстанция.

Компетентният съд е длъжен да прилага пряко член 20 от Регламента. Решенията за отхвърляне на молби за преглед могат да бъдат обжалвани.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

В съответствие с член 42 от Гражданския процесуален кодекс допустимите начини за съобщаване са следните:

а) електронна поща с усъвършенстван електронен подпис в съответствие със Закон № 227/2000 относно електронните подписи, с измененията;

б) електронна поща без усъвършенстван електронен подпис;

в) факс.

Представянето на информацията по начините, посочени в букви б) и в), трябва да бъде последвано от изпращане на оригиналните копия на формулярите в срок до три дни. Ако това не бъде направено, съдът не разглежда представените документи.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Единственият език, който се приема в Чешката република, е чешки език.

Последна актуализация: 12/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Германия

Предварителни бележки

Разпоредбите по прилагането на регламента за създаване на процедура за европейска заповед за плащане в Германия са определени в Закона за подобряване на принудителното изпълнение на вземания и връчването на документи в трансграничен контекст.


Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Местният съд (Amtsgericht) Берлин — Wedding е компетентен за цяла Германия. Данните за контакт на съда са следните:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Телефон: +49 (0)30 90156 - 0
Факс: +49 (0)30 90156 - 203

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Компетентният съд е местният съд на Wedding.

Обхватът и действието на процедурата за преглед до голяма степен са заложени в член 20 от Регламента. В Закона е предвидено, че ищецът трябва да докаже фактите, които според него обосновават отмяната на европейската заповед за плащане. Решението на съда не може да се обжалва. Ако съдът определи европейската заповед за плащане за невалидна, процедурата по Регламента се прекратява.

По изключение, що се отнася до трудовоправни въпроси по член 2 и член 46б, параграф 2 от Закона за съдилищата по трудовоправни спорове (Arbeitsgerichtsgesetz), компетентен е съдът по трудовоправни спорове, който би имал компетентност по предявения иск в рамките на производство, водещо до произнасяне на присъда (Urteilsverfahren).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Молба за издаване на европейска заповед за плащане може бъде подадена по електронен път, както и на хартиен носител, ако компетентният съд приема такъв вид молби. Молби в местния съд на Wedding може да се подават по електронен път. За подаването на молба по електронен път в местния съд на Wedding е необходим специален софтуер. Повече информация е предоставена на следния адрес: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Приет е само немски език.

Последна актуализация: 15/07/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Естония

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

В Естония районните съдилища са съответно компетентни да водят процедурите за европейски заповеди за плащане.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

В съответствие с процедурата, посочена в член 489 от Гражданския процесуален кодекс, европейска заповед за плащане може да се оспори чрез подаване на възражение срещу съдебното решение. Възражението трябва да се подаде до районния съд, постановил заповедта за плащане. Решението по жалбата може на свой ред да се оспори пред окръжния съд, който е съответно компетентен.

При изключителни обстоятелства по искане на участник в производството и ако са станали известни нови доказателства, пред Върховния съд може да се подаде молба за преразглеждане на съдебно решение, влязло в сила, в съответствие с глава 68 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Средствата за комуникация при процедурата за европейска заповед за плащане, които се приемат от съдилищата в Естония, са доставяне на ръка, по пощата, по факс и чрез електронни средства за предаване на информация в съответствие с изискванията за формата и правилата, посочени в Гражданския процесуален кодекс. В наредба, издадена от Министерството на правосъдието, се посочват по-подробни правила за изпращане на електронни документи на съдилищата и за изискванията за формата на документите.

Член 29(1)(г) - Приети езици

В съответствие с член 21, параграф 2, буква б) от регламента европейска заповед за плащане се приема за привеждане в изпълнение в Естония, ако е съставена на естонски или английски, или ако е придружена от превод на естонски или английски.

Последна актуализация: 15/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Ирландия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Върховният съд (the High Court) ще бъде компетентен да издава заповед за плащане.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Върховният съд (the High Court) е компетентен за извършването на преглед.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

по пощата и по факс.

Член 29(1)(г) - Приети езици

ирландски и английски.

Последна актуализация: 05/04/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Гърция

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Страните, които са компетентни да издават заповеди за плащане, са: за вземания, попадащи в компетентността на районните съдилища, т.е. вземания, ненадвишаващи двадесет хиляди евро (20 000) — съдия от районния съд; за вземания, надвишаващи двадесет хиляди евро (20 000) — съдия от едноличен първоинстанционен съд.

Съдията от районния съд обаче е компетентен да издава заповеди за плащане, които по-специално са свързани с всякакви спорове, произтичащи от договори за наем, по които договореният месечен наем не надвишава 600 евро (шестстотин евро). Ако договореният наем е над 600 евро (шестстотин евро), компетентен е едноличният първоинстанционен съд.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата за преглед трябва да се открие чрез подаване на възражение срещу заповедта за плащане до съдията от районния съд или съдията от едноличния първоинстанционен съд, който е издал заповедта за плащане.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Стандартният формуляр, който се съдържа в приложението към Регламента, трябва да бъде представен в деловодството на компетентния съд в писмен вид. Възможно е също така да бъде изпратен по електронна поща, чрез цифровата платформа e-codex или чрез цифровата платформа за подаване на правни документи, когато тези средства са на разположение.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Разрешеният език е гръцки.

Последна актуализация: 08/07/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Испания

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Първоинстанционни съдилища.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Предвидената в член 20, параграф 1 от регламента процедура за преглед се извършва чрез процедура за отмяна на окончателни съдебни решения по искане на неявилата се страна (член 501 и сл. от Гражданския процесуален кодекс, Закон 1/2000 от 7 януари 2000 г.). Предвиденият в член 20, параграф 2 преглед може да се извърши чрез обявяване на съдебни решения за нищожни (член 238 и сл. от Основния закон за съдебната власт, Закон 6/1985 от 1 юли 1985 г.). И в двата случая компетентни са първоинстанционните съдилища.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Формулярът за обжалване може да се подаде директно, по пощата или по факс.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Испански.

Последна актуализация: 12/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Франция

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

компетентни съдилища да издават европейска заповед за плащане са районният съдия и председателят на търговския съд в рамките на тяхната компетентност да издават европейско заповед за плащане.

В случаите, когато Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела не определя съда или правораздавателния орган с териториална компетентност, а съдилищата на определена държава-членка, компетентен е районният съдия или председателят на търговския съд, който има териториална компетентност за мястото, където е установен ответникът или един от ответниците.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

правилата, установяващи процедурата за преразглеждане в изключителни случаи, предвидени по член 20 на Регламента, са идентични с тези правила, които се прилагат при процедура по обжалване. Искът за преразглеждане се завежда пред съдилището, което е издало европейската заповед за плащане.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Искът за европейска заповед за плащане може да бъде адресиран до съда или правораздавателния орган по пощата или по електронен път.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Приети езици по член 21, параграф 2, буква б) са: френски, английски, немски, италиански, испански.

Последна актуализация: 07/12/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Хърватия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Следният съд има изключителна компетентност да взема решения по молби за издаване и за преглед на европейска заповед за плащане и за издаване на потвърждение, че подлежи на изпълнение:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Тел.. +385 1 4897 222

Факс: + 385 1 4920-871

Ел. поща:  Връзката отваря нов прозорецtajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Връзката отваря нов прозорецured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Уебсайт:http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Търговският съд в Загреб се произнася по молби за преглед на европейска заповед за плащане. Решението на съда не подлежи на обжалване.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Формуляри, други молби или заявления се подават в писмен вид, като се изпращат по факс или ел. поща.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Европейските заповеди за плащане трябва да бъдат придружени от превод на хърватски език, заверени от упълномощено за целта лице.

Последна актуализация: 20/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Италия

Във връзка с информацията, която съгласно член 29 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 трябва да бъде съобщена от държавите членки на Европейската комисия най-късно до 12 юни 2008 г., моля разгледайте приложената таблица на съответствието между италианските разпоредби и разпоредбите на Съюза.

Следва да се отбележи, че в съответствие с член 2, параграф 2, буква г) от Регламента се отчита фактът, че някои вземания, произтичащи от извъндоговорни задължения, са включени в споразумението.

Във връзка с член 29, параграф 1, буква б) очевидно възниква необходимост да се прави разграничение между случаите, посочени в член 20, параграф 1, и тези, посочени в член 20, параграф 2, тъй като параграф 1 се отнася до възстановяване на срока, когато този срок е изтекъл не по вина на ответника, докато параграф 2 се прилага, когато заповедта за плащане очевидно е била издадена погрешно или поради други извънредни обстоятелства, като например измама на едната страна.

При първата групи случаи съответното законодателство засяга закъснели жалби срещу заповеди за плащане, за които се отнася разпоредба на член 650 от италианския Граждански процесуален кодекс (ГПК) и които трябва да бъдат подадени до същия съд, който е издал предупредителното писмо. Подходът в този случай е стандартен и може да се прилага разширително, като се има предвид, че съдът трябва да се произнесе по приложимостта на срока, предвиден в член 650, последна алинея от ГПК, доколкото тази разпоредба се прилага във връзка с член 20, параграф 1, буква б) от Регламента.

При втората група случаи обаче решението съгласно настоящата практика е да се подаде редовна молба или в зависимост от обстоятелствата — молба до компетентния първоинстанционен съд, като се има предвид, че съдът трябва да се произнесе дали се прилагат националните правила за компетентност или тези, определени въз основа на Регламента.

По отношение на начините на съобщаване, посочени в член 29, параграф 1, буква б) от Регламента, във връзка с член 7, параграф 5 от същия регламент, е взето решение съществуващите начини на съобщаване да се ограничат до съобщаване на хартиен носител, като се има предвид, че за другите начини на съобщаване (по-специално електронни) се изисква спазването на италианските законови и подзаконови разпоредби в тази област, а съгласно Регламента начините на съобщаване трябва да бъдат тези, които са достъпни за въпросните съдилища.


Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентни да издават европейска заповед за плащане са следните съдилища:

Мировите съдии (Giudice di Pace) по спорове на стойност до:

1) 5000 EUR като общо правило;

2) 20 000 EUR по спорове, отнасящи се до обезщетението за вреди, причинени от движението на превозни средства и плавателни съдове, съгласно условията, предвидени в член 2, параграф 2, буква г), точка i) от Регламент (ЕО) № 1896/2006.

Мировите съдии са компетентни да разглеждат спорове на всякаква стойност, свързани с отношения между собственици или наематели на жилища за обитаване с гражданска цел, отнасящи се до дим, изпарения, топлина, шум, вибрации или подобни на тези неудобства, надвишаващи нормалните равнища, съгласно член 7, алинея 3, точка 3 от италианския Граждански процесуален кодекс, при обстоятелствата по член 2, параграф 2, буква г), точка i) от Регламент (ЕО) № 1896/2006.

Мировите съдии са компетентни и по спорове, свързани с лихва или съпътстващи разходи за забава на застрахователни или социални плащания.

Обикновеният граждански съд или апелативният съд, като първоинстанционен съд и съд от последна инстанция, са компетентни по всички други дела и по делата, по които разполагат с изключителна компетентност съгласно италианското законодателство.

По-специално обикновените граждански съдилища са компетентни по следните въпроси, които не са изключени по силата на член 2:

1) вземания, свързани с договори за селскостопанска дейност (в този случай са компетентни специализираните отделения по селскостопански въпроси на обикновените съдилища съгласно член 9 от Закон № 29 от 14 февруари 1990 г.);

2) вземания във връзка с патенти и марки (в този случай са компетентни специалните търговски отделения на обикновените съдилища съгласно член 1 и сл. от Законодателен указ № 168 от 27 юни 2003 г. — последна формулировка);

3) вземания по морското право, по-специално за вреди във връзка със сблъскване на плавателни средства; вреди, причинени от плавателни средства при закотвяне или швартоване, или при извършване на други маневри в пристанища и на други места за спиране; вреди, причинени от използването на уреди за товарене и разтоварване, и при обработката на товари в пристанища; вреди, причинени от плавателни средства на мрежи и друго оборудване за риболов; такси и обезщетения за помощ, спасяване и възстановяване; възстановяване на разходите и премиите за възстановяване на останки от корабокрушение съгласно член 589 от Кодекса за корабоплаването;

4) дела и производства, свързани с договори за обществени поръчки за строителни дейности, доставки и услуги от значение за Съюза, по които е страна едно от предприятията, посочени в член 3 от Законодателен указ № 168 от 27 юни 2003 г. (изменен), или когато един от тези участници е консорциум или временно обединение, на което са възложени договорите, или когато е компетентен обикновеният съд (в този случай са компетентни специализираните търговски отделения на обикновените съдилища съгласно член 3 от Законодателен указ № 168 от 27 юни 2003 г.).

По въпроси, които не са изключени по силата на член 2 от Регламента, за вземания, свързани с обезщетения за вреди, причинени от споразумения, ограничаващи конкуренцията и злоупотребата с господстващо положение, е компетентен апелативният съд като първоинстанционен съд или съд от последна инстанция (член 33, алинея 2 от Закон № 287 от 10 октомври 1990 г.).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Съдът, компетентен да извършва преразглеждането, посочено в член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 и свързаното с него производство, е съдът, постановил решението съгласно член 650 от италианския Граждански процесуален кодекс.

Съдът, компетентен да извършва преразглеждането, посочено в член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 и свързаното с него производство, е обикновеният съд, който отговаря за заповедта, в съответствие с общоприложимите правила.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Начините на съобщаване, приети за целите на процедурата за европейска заповед за плащане съгласно Регламент (ЕО) № 1896/2006, са пощенските услуги.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Приетият език е италианският.

Последна актуализация: 26/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Кипър

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентност имат: всички първоинстанционни съдилища на Република Кипър, които действат в четирите административни района, контролирани от законовата държава на Република Кипър, а именно Никозия, Лимасол, Ларнака-Амохостос и Пафос. Компетентността на съдиите е определена в Закона за съдилищата (14/60) и съответства на йерархичната позиция на съдията, в зависимост от това дали той е районен съдия (Eparhikos Dikastes), окръжен съдия (Anoteros Eparhikos Dikastes) или председател (Proedros).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата за преразглеждане е предвидена в Процесуалните правила за гражданско-правните спорове. Процедурата се основава главно на писмени заявления, направени от замесените в спора страни. В изключителни случаи и когато съдът прецени за необходимо, освен писмени изложения и показания, дадени под клетва, се приемат и устни показания. Компетентни съдилища са изброените в точка а) по-горе.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Средствата за комуникация, които са допустими и на разположение за целите на процедурата за европейска заповед за плащане, са следните: лично подаване на жалба в регистратурата, или какъвто и да било друг начин за комуникация като факс или електронна поща.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Езикът, който е приет от съда, е гръцки. Въпреки това за целите на регламента е добавен и английски език, който се използва в Кипър.

Последна актуализация: 18/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Латвия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съдилищата, които са компетентни да издават европейска заповед за плащане, са районните или градските съдилища (rajona (pilsētas) tiesas), които са първоинстанционните съдилища по граждански дела. Районният или градският съд в конкретният случай обикновено е съдът по декларираното местожителство на ответника (deklarētā dīvevieta) или, ако ответникът няма декларирано местожителство, по домашния адрес на ответника (dīvevietas adrese) или по неговото седалище (juridiskā adrese). Справка в списъка на съдилищата може да бъде направена Връзката отваря нов прозорецтук.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

В член 485.1, алинея 1, точка 1 от Гражданския процесуален кодекс се предвижда, че молба за преразглеждане на европейска заповед за плащане, издадена от районен или градски съд, се подава в съответния окръжен съд (abgabaltiesa). Има пет окръжни съдилища, които разглеждат граждански дела. Съдебният район на всеки окръжен съд е обхваща районите на няколко районни или градски съдилища. Справка в списъка на съдилищата може да бъде направена Връзката отваря нов прозорецтук.

Молба за преразглеждане на заповед трябва да се подаде в срок от 45 дни от датата, на която лицето е узнало за обстоятелствата, които представляват основания за преразглеждане съгласно законодателството на Европейския съюз, посочено в първата алинея на посочения член.

Молба, в която не се посочват основанията за преразглеждане съгласно Регламента, няма да бъде приета и ще бъде върната на молителя. Съдът също така ще откаже да разгледа повторна молба, освен ако не се установи, че основанията за преразглеждане на заповедта са се променили. Решението на съда в това отношение може да бъде оспорено чрез частна жалба (blakus sūdzība).

Молбата за преразглеждане на заповед се разглежда в рамките на писмено производство. Ако при разглеждането на молбата окръжният съд установи, че условията за преразглеждане на заповедта са изпълнени, той отменя оспорената заповед в нейната цялост и връща делото за повторно разглеждане от първоинстанционния съд.

Ако окръжният съд установи, че изтъкнатите в молбата доводи не обосновават преразглеждането на заповедта, той отхвърля молбата. Решението на съда може да бъде оспорено чрез частна жалба. Процедурата за подаване и разглеждане на частни жалби е уредена в глава 55 от Гражданския процесуален кодекс. Превод на Кодекса на английски език е достъпен Връзката отваря нов прозорецтук.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Документите на хартиен носител, предназначени за съда, трябва да бъдат изпратени по пощата или внесени на място.

Съдилищата приемат също така документи, подадени по електронен път, които съответното лице е подписало със защитен електронен подпис, признат в Латвия. Освен това, с оглед на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и Стратегията на ЕС за цифров единен пазар, бяха изготвени изменения на Закона за електронните документи и се извършват технически адаптации, за да се позволи приемането на електронни документи от други държави — членки на ЕС, при условие че те са подписани в съответствие с изискванията на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Съответната европейска заповед за плащане трябва да бъде изготвена или преведена на националния език — латвийски.

Последна актуализация: 28/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Литва

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съгласно член 20 от закона молбите за европейски заповеди за плащане се подават в съответствие с правилата за подсъдност, предвидени от Гражданския процесуален кодекс на Република Литва (Valstybės Žinios, 2002 г., № 36-1340) (до районните съдилища, когато стойността на иска не надвишава 100 000 LTL и до окръжните съдилища, когато стойността на иска надвишава 100 000 LTL). След преглед на молбата съответният съд се обявява за компетентен да издаде европейска заповед за плащане.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Съгласно член 23 от закона основанията на европейската заповед за плащане, посочени в член 20, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2006, се разглеждат от съда, издал европейската заповед за плащане. След допускането на молбата за преглед на европейската заповед за плащане съдът изпраща копие от молбата и от нейните приложения на ищеца и го уведомява за възможността да подаде писмен отговор на молбата в срок от 14 дни след изпращането на молбата. Съдът разглежда подадената молба за преглед на европейската заповед за плащане по реда на писмено производство най-късно в срок от 14 дни от изтичането на срока за подаване на отговор на молбата и издава решение на едно от основанията, посочени в член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1896/2006.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

При дела за издаване на европейска заповед за плащане процесуалните документи се подават до съда пряко или по пощата.

Член 29(1)(г) - Приети езици

В съответствие с член 21, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1896/2006 се приема литовски език.

Последна актуализация: 26/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Люксембург

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентни да издават европейска заповед за плащане са:

1. председателят на районния съд (tribunal d'arrondissement) или съдията, който го замества, ако искът е над 10 000 EUR;

2. мировият съдия, ако искът е на стойност до 10 000 EUR;

3. председателят на съда по трудовоправни спорове или съдията, който го замества, независимо от стойността на иска, за спорове, свързани с:

  • трудови договори, договори за обучение и режимите за допълнително пенсионно осигуряване, които възникват между работодателите, от една страна, и техните служители, от друга страна, в това число за спорове, които са възникнали след края на трудовото правоотношение;
  • плащания по застраховката за неплатежоспособност, предвидена в глава V на Закона от 8 юни 1999 г. за режимите за допълнително пенсионно осигуряване, които възникват между институцията по член 21 или животозастрахователна компания по член 24, параграф 1 от този закон, от една страна, и служителите, бившите служители и техните наследници, от друга страна.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Компетентни да се произнасят по оспорването и молбата за преглед са:

1. районният съд (tribunal d'arrondissement), ако европейската заповед за плащане е издадена от председателя на районния съд (tribunal d'arrondissement) или от съдията, който го замества;

2. председателстващият мирови съдия или съдията, който го замества, ако европейската заповед за плащане е издадена от мирови съдия;

3. съдът по трудовоправни спорове, ако европейската заповед за плащане е издадена от председателя на съда по трудовоправни спорове или от съдията, който го замества.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Люксембург приема изпращането по пощата като средство за комуникация.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Люксембург приема френски и немски език.

Последна актуализация: 18/12/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Унгария

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

В Унгария заповеди за плащане се издават от нотариуси. Всички нотариуси имат компетенции за цялата територия на страната.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

В Унгария компетентният съд е съдът, издал европейската заповед за плащане във въпросния случай.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

В Унгария можете да комуникирате с нотариус по пощата или да се срещнете лично с него (в Унгария процедурата за европейска заповед за плащане е от компетенциите на нотариусите).

Член 29(1)(г) - Приети езици

Винаги следва да се представя превод на унгарски заедно с европейската заповед за плащания, издадена за изпълнение.

Последна актуализация: 27/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Малта

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Първо отделение на Гражданския съд (Civil Court First Hall) – от 15,000 EUR нагоре

Магистратски съд на Малта (Court of Magistrates) от 5,000 до 15,000 EUR

Трибунал за искове с малък материален интерес до – 5,000 EUR

Магистратският съд в Гозо, заседаващ както като горестоящ (от 15,000 EUR нагоре), така и като долустоящ съд (от 5,000 до 15,000 EUR), – е компетентен да разглежда всички искове срещу лица с постоянно или обичайно местоживеене на остров Гозо или Комино

Кореспонденцията по всички въпроси се изпраща на:

The Registrar (Деловодство)

(име на компетентния съд)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Кореспонденцията, отнасяща се до съдилищата на остров Гозо, се изпраща на следния адрес:

The Registrar (Деловодство)

(име на компетентния съд)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Първо отделение на гражданския съд (Civil Court First Hall)

Магистратски съд на Малта (Court of Magistrates)

Трибунал за искове с малък материален интерес (The Small Claims Tribunal)

Магистратският съд (Court of Magistrates) в Гозо, заседаващ както като горестоящ, така и като долустоящ съд

Кореспонденцията по всички въпроси се изпраща на:

The Registrar (Деловодство)

(име на компетентния съд)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Кореспонденцията, отнасяща се до съдилищата на остров Гозо, се изпраща на следния адрес:

The Registrar (Деловодство)

(име на компетентния съд)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Процедура за преглед, определена в член 20 от Регламент (ЕО) № 1896/2006

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Исковата молба и другите формуляри, упоменати в Регламент (ЕО) № 1896/2006, се подават лично в деловодството на компетентния съд или се изпращат в него по пощата

Молбата за преглед на ищеца трябва да се попълни на малтийски лично от него в деловодството на компетентния съд

Член 29(1)(г) - Приети езици

Малтийски и английски.

Последна актуализация: 22/09/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Холандия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Член 2 от Закона за прилагане на европейската заповед за плащане:

Пред съда се внася молба за издаване на европейска заповед за плащане съгласно член 7 от регламента. Ако сумата по член 7, параграф 2, буква б) от регламента не е по-голяма от сумата, посочена в член 93, буква а) от Гражданския процесуален кодекс, или ако се отнася до случай по буква в) от този член, молбата се разглежда и по нея се взема решение от кантоналния съдия (kantonrechter).

Молбата следва да се изпраща на следния адрес:

p/a Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Член 9 от Закона за прилагане на европейската заповед за плащане:

1. В случай на европейска заповед за плащане, обявена за изпълняема по смисъла на регламента, ответникът може да поиска преглед пред съда, издал европейската заповед за плащане, на база на основанията, посочени в член 20, параграфи 1 и 2 от регламента.

2. Молбата трябва да се изготви:

а. в случая, посочен в член 20, параграф 1, буква а) от регламента, в срок от четири седмици след уведомяването на ответника за изпълняемата заповед за плащане.

б. в случая, посочен в член 20, параграф 1, буква б) от регламента, в срок от четири седмици след като посочените в тази разпоредба основания престанат да съществуват.

в. в случая, посочен в член 20, параграф 2 от регламента, в срок от четири седмици след уведомяването на ответника за посоченото в тази разпоредба основание за преглед.

3. За подаването на молба за преглед не е необходим адвокат.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Съгласно нидерландското гражданско процесуално право (член 33 от Гражданския процесуален кодекс) електронново подаване на молби за издаване на европейска заповед за плащане е разрешено, при условие че е предвидено в процесуалните норми на съда. Понастоящем нито един съд не предвижда възможност за това. Възможни са само следните начини за подаване:

- по пощата;

- в съда.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Член 8, параграф 2 от Закона за прилагане на европейската заповед за плащане:

2. Европейска заповед за плащане, обявена от съда по произход за изпълняема в друга държава-членка, се изготвя в съответствие с член 21, параграф 2, буква б) от регламента или се превежда на нидерландски език.

Последна актуализация: 25/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Австрия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентен по отношение на молби за издаване на европейска заповед за плащане е само търговският съд на Виена (член 252, параграф 2 от австрийския Граждански процесуален кодекс).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

От процедурна гледна точка молби за преразглеждане съгласно член 20, параграфи 1 и 2 се разглеждат като молби за restitutio in integrum. Решение, с което се удовлетворява молбата съгласно параграф 2, въпреки това подлежи на обжалване (член 252, параграф 5 от австрийския Граждански процесуален кодекс).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Заявления в рамките на процедурата за европейска заповед за плащане могат да бъдат подадени или на хартиен носител, или по електронен път, като се използва WebERV (уеб базирано електронно правосъдие). По принцип WebERV е достъпно за всички физически и юридически лица. Техническите предпоставки за неговото използване са специален софтуер и съществуването на предаващ орган. Списък с актуалните предаващи органи може да бъде намерен на адрес http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Подаването на заявление по факс или по електронна поща не е възможно.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Съгласно член 21, параграф 2, буква б) приетият език е немски.

Освен официалния език (немски), австрийските граждани и гражданите на държави, които са страни по Споразумението за европейското икономическо пространство, могат да използват унгарски език пред районните съдилища на Oberpullendorf и Oberwart, словенски език — пред районните съдилища на Ferlach, Eisenkappel и Bleiburg и хърватски език — пред районните съдилища на Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf и Oberwart.

Последна актуализация: 13/11/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Полша

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентни са районните съдилища (sądy rejonowe) и окръжните съдилища (sądy okręgowe), чиято териториална и предметна компетентност е определена в Гражданския процесуален кодекс (Kodeks postępowania cywilnego) от 17 ноември 1964 (Официален вестник от 2014 г., статия 101, с измененията). Предметната компетентност е уредена с членове 16, 17 и 461, параграф 11 във връзка с член 50516, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс, а териториалната компетентност — с членове 27—46 и член 461, параграф 1 във връзка с член 50516, параграф 1 от Кодекса.

Молбите за отказ за привеждане в изпълнение по смисъла на член 22 от Регламента (Отказ за привеждане в изпълнение) следва да се подават — в съответствие с член 115323, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс — в окръжния съд по седалището или регистрирания офис на длъжника или ако такъв съд няма, в окръжния съд, в чийто район предстои или се осъществява изпълнението. В съответствие с член 115323, параграф 3 ответникът може да представи своята позиция по делото в рамките на определения от съда срок.

На основание на член 23 (Спиране или ограничаване на привеждането в изпълнение) и в съответствие с член 115320, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс, компетентният окръжен съд може, по молба от длъжник, да спре изпълнително производство, което се води въз основа на европейска заповед за плащане. Също така по молба от длъжника, този съд може да ограничи производството по привеждане в изпълнение до обезпечителни мерки или да направи привеждането в изпълнение условно, при предоставяне на подходящо обезпечение от страна на кредитора.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Според член 20, параграф 1 от Регламента защитата на длъжника се изразява в подновяване на срока за подаване на възражение по европейска заповед за плащане. Тази материя е уредена от първа част, дял VI, глава 5 (Неспазване на срокове и разпореждания за подновяване на срокове), (членове 167—172) от Гражданския процесуален кодекс. В съответствие с тези правила молбата за подновяване на срок трябва да бъде подадена най-късно в рамките на една седмица след отпадане на причината за неспазването на срока под формата на писмо до съда, който е трябвало да разгледа производството. Обстоятелствата, които служат за основание на молбата, трябва да се докажат в писмото. Едновременно с подаване на молбата за подновяване на срок, страната трябва също да предприеме процесуалната стъпка по подаване на молба за преразглеждане на европейската заповед за плащане. Ако е изминала повече от една година след неспазването на срока, той може да бъде подновен само в специални случаи. По правило фактът на подаване на молба за подновяване на срок не води до спиране на производството или изпълнението на решението.

По отношение на член 20, параграф 2 от Регламента се прилагат правилата, определени в член 50520 от Гражданския процесуален кодекс. Молбите трябва да удовлетворяват изискванията за писмени изложения от страните, като в тях се посочват основанията за анулиране на европейската заповед за плащане. Съдът, който е компетентен да разглежда такава молба, е съдът, издал заповедта. Преди да анулира европейска заповед за плащане съдът трябва да изслуша ищеца или да изиска от него/нея да направи изявление в писмен вид.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Молби за европейска заповед за плащане и други изложения от страните по такива производства може да се подават само в писмен вид. Документите може да се подават до компетентния съд лично или по пощата.

Член 29(1)(г) - Приети езици

В съответствие с член 21, параграф 2, буква б) приетият език е полски.

Последна актуализация: 02/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Португалия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентният съд да издава европейска заповед за плащане е Централното отделение на окръжния съд на Порто (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата за преглед е тази, предвидена в член 20 от Регламента, а съдът, който е компетентен за прегледа, е Централното отделение на окръжния съд на Порто (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

За целите на процедурата за европейска заповед за плащане се приемат следните начини за съобщаване:

i) подаване в деловодството на съда в съответствие с член 144, параграф 7, буква a) от Гражданския процесуален кодекс;

ii) препоръчана поща в съответствие с член 144, параграф 7, буква b) от Гражданския процесуален кодекс;

iii) факс в съответствие с член 144, параграф 7, буква c) от Гражданския процесуален кодекс.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Приетият език е португалски.

Последна актуализация: 02/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Румъния

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съдът, който е компетентен да издава европейска заповед за плащане, е компетентният съд за разглеждане на делото на първа инстанция:

- съдът от първа инстанция (който е компетентен да разглежда на първа инстанция искове за определена сума до 200 000 RON вкл.), или

- трибуналът (който е компетентен да разглежда на първа инстанция всички молби, които по закон не попадат в компетентността на други съдилища, т.е. включително искове за определена сума над 200 000 RON) — член 94, параграф 1, точка 1, буква й) и член 95, точка 1 от новия Граждански процесуален кодекс (по отношение на заповеди за плащане вж. член 1015 от новия Граждански процесуален кодекс, според който кредиторът може да подаде молба за издаването на заповед за плащане до съда, който е компетентен да разгледа делото по същество на първа инстанция).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

- Процедура по общия ред:

- Окончателни решения може да бъдат оспорвани чрез извънредно обжалване, с което се иска отмяна на решението, когато жалбоподателят не е бил надлежно призован и не е присъствал на делото. Подобна жалба, с която се иска отмяна на решението, може да бъде подадена в срок до 15 дни от датата на уведомяване за решението, но не по-късно от една година след датата, на която решението е станало окончателно. Основанията за обжалването трябва да бъдат изложени в рамките на горепосочения 15-дневен срок. В противен случай жалбата ще се счита за недействителна (член 503, параграф 1 и член 506 от новия Граждански процесуален кодекс).

- Извънредна жалба за преразглеждане на решение, което е постановено или в което се прави позоваване на делото по същество, може да бъде подадена, ако съответната страна е била възпрепятствана от обстоятелства извън нейния контрол да се яви на делото и съответно да уведоми съда. Ако са настъпили такива обстоятелства, решенията, които не се отнасят до делото по същество, също подлежат на преразглеждане. Предвиденият срок, в който може да се иска преразглеждане, е 15 дни, считано от отпадането на възпрепятстващите обстоятелства (член 509, параграф 1, точка 9, член 509, параграф 2 и член 511, параграф 2 от новия Граждански процесуален кодекс).

- На страна, която е пропуснала даден процесуален срок, се определя нов срок само ако тя докаже, че забавянето се дължи на надлежно обосновани причини. За тази цел страната трябва да попълни съответния документ по процедурния въпрос в срок до 15 дни след отпадането на възпрепятстващите обстоятелства, чрез който да поиска определянето на нов срок. В случай на апелативно производство, този срок е същият като обичайния срок за подаване на жалба. Молбата за определяне на нов срок се разглежда от съда, който е компетентен да разглежда молби относно права, които не са упражнени навреме (член 186) от новия Граждански процесуален кодекс).

- Специална процедура за заповедите за плащане:

- В новия Граждански процесуален кодекс (членове 1013—1024) е определена специална процедура за заповедите за плащане.

- Длъжникът може да подаде молба за отмяна на заповед за плащане в срок до 10 дни, след като му е била връчена или след като е бил уведомен за нея (член 1023, параграф 1 от новия Граждански процесуален кодекс).

- В срок до 10 дни (член 1023, параграф 2 от новия Граждански процесуален кодекс) кредиторът може да подаде молба за отмяна на постановеното решение съгласно член 1020, параграфи 1 и 2 [1] от новия Граждански процесуален кодекс или на заповед за плащане съгласно член 1021, параграф 2 [2].

- Молбата за отмяна се разглежда от съда, който е издал заповедта за плащане, в състав от двама съдии (член 1023, параграф 4 от новия Граждански процесуален кодекс).

- Когато сезираният съд уважи молбата за отмяна, било то изцяло или частично, той отменя заповедта изцяло или съответно частично и постановява окончателно решение. Когато сезираният съдът уважи молбата за отмяна, той постановява окончателно решение за налагане на заповедта за плащане. Решението за отхвърляне на молбата за отмяна е окончателно (член 1023, параграф 6, първо изречение и член 1023, параграфи 7 и 8 от новия Граждански процесуален кодекс).

- Съответната страна може да подаде жалба срещу изпълнението на заповед за плащане по общия ред. Жалбата може да се отнася само до нередности в процедурата по изпълнение или до основания за отпадане на задължението, които са възникнали, след като заповедта за плащане е станала окончателна (член 1024, параграф 2 от новия Граждански процесуален кодекс).


[1] Според член 1020 от новия Граждански процесуален кодекс:

„Член 1020 Оспорване на вземането

(1) Ако длъжникът оспори вземането, съдът проверява дали оспорването е обосновано въз основа на съдържащите се в досието по делото документи и на обясненията и разясненията, направени от страните. Ако защитата на длъжника е обоснована, съдът отхвърля молбата на кредитора, като издава решение.

(2) Когато представената от длъжника защита по същество включва обработка на доказателства, различни от посочените в параграф 1, и тези доказателства биха били допустими в производство по общия ред, съдът отхвърля молбата на кредитора за заповед за плащане, като издава решение.

(3) В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, кредиторът може да подаде молба за образуването на съдебно производство по общия ред.“

[2] Съгласно член 1021, параграф 2 от новия Граждански процесуален кодекс: „Когато съдът, след като разгледа доказателствата по делото, установи, че исковете на кредитора са основателни само частично, той издава заповед за плащане само за уважената част и указва също така срока за плащане. В такива случаи кредиторът може да подаде молба за образуване на съдебно производство по общия ред, за да обезпечи налагането на задължение на длъжника да плати останалата част от дълга.“

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

- Процедура по общия ред

- Връчването на призовки и други процесуални документи или съобщаването за такива трябва да се извършва в съответствие с членове 153—173 от новия Граждански процесуален кодекс. По-долу са дадени някои примери за това как се осъществява връчването/съобщаването.

- Призовките и всички процесуални документи се връчват служебно от процесуалните агенти на съответния съд или всеки друг негов служител, както и от агенти или служители на други компетентни съдилища по местожителството на получателя на документа, който трябва да бъде връчен (член 154, параграф 1 от новия Граждански процесуален кодекс).

- Ако документите не могат да бъдат връчени по горепосочения начин, те се изпращат по пощата, с препоръчано писмо с обявено съдържание и обратна разписка за получаване, в запечатан плик, към който се прикачва формуляра на доказателството за получаване/протокола за доставка и предвиденото в закона съобщение (член 154, параграф 4 от новия Граждански процесуален кодекс).

- По искане на заинтересованата страна и за нейна сметка, процесуалните документи може да бъдат връчени направо от съдебни изпълнители, които трябва да изпълнят предвидените в процесуалното право формалности, или от куриерски служби (член 154, параграф 5 от новия Граждански процесуален кодекс).

- Деловодството на съда може да изпраща съобщения за призовки и други процесуални документи по факс, ел. поща или чрез други средства, посредством които може да се предава текст на документ и да се осигури потвърждение за получаване, когато съответната страна е предоставила на съда необходимите за тази цел данни. За целите на потвърждаването съдът прилага към процесуалния документ формуляр, в който се посочва: наименованието на съда, датата на съобщаването, името на длъжностното лице, което обработва съобщението, като се посочват документите в съобщението. Формулярът трябва да бъде попълнен от получателя, който посочва датата на получаване и името на лицето, което отговаря за получаването на кореспонденцията и което трябва да положи своя подпис. След това формулярът трябва да се върне на съда по факс, ел. поща или чрез друго подходящо средство (член 154, параграф 6 от новия Граждански процесуален кодекс).

- Специална процедура за заповедите за плащане:

- Заповедта трябва да бъде връчена на присъстващата страна или съобщена на всяка страна своевременно в съответствие със закона (член 1021, параграф 5 от новия Граждански процесуален кодекс).

Член 29(1)(г) - Приети езици

Молбите трябва да се изготвят на румънски език.

Последна актуализация: 19/07/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Словения

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентните съдилища са районните съдилища (okrajna sodišča) и окръжните съдилища (okrožna sodišča).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Районните и окръжните съдилища са компетентни да разглеждат процедурите за преглед и по отношение на прилагането на член 20 от Регламента.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Комуникацията със съда се осъществява по пощата, по електронен път, с помощта на комуникационни технологии, чрез доставяне на молбата лично на органа или от лице, което извършва подаването на молбата по занятие (търговски доставчик) (член 105, буква b) от Гражданския процесуален закон, Официален вестник на Република Словения (Uradni List RS, UL RS) 73/07 — официална консолидирана версия, 45/08 — Закон за арбитража (ZArbit), 45/08, 111/08 — Решение на Конституционния съд (РКС), 57/09 — РКС, 12/10 — РКС, 50/10 — РКС, 107/10 — РКС, 75/12 — РКС, 40/13 — РКС, 92/13 — РКС, 10/14 — РКС и 48/15 — РКС, 13.8.2007 г., стр. 10425).

Член 29(1)(г) - Приети езици

Официалните езици са словенски и два езика на етническите малцинства, които се използват официално в съдилищата в районите, където живеят тези етнически малцинства (членове 6 и 104 от Гражданския процесуален закон). Езиците на етническите малцинства са италиански и унгарски.

Етнически смесените райони са определени със Закона за създаване на общините и определяне на техните територии, (UL RS, 108/06 — официална консолидирана версия и 9/11). Член 5 от този закон гласи: „Етнически смесени райони съгласно настоящия закон са тези, които са определени като такива съгласно действащите устави на общините Лендава, Ходош, Шаловци, Моравске Топлице, Копер, Изола и Пиран.“

Последна актуализация: 27/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Словакия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Районни съдилища

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Съгласно член 29, параграф 1, буква б) от Регламента Ви съобщаваме, че в съответствие с член 398 от Кодекса за исковите граждански производства (Civilný sporový poriadok) може да бъде подадена молба за извънреднa правна защита — молба за преразглеждане (žaloba o obnovu konania) — до компетентния съд, който се е произнесъл на първа инстанция, т.е. районния съд (okresný súd).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Съгласно член 125 от Кодекса за исковите граждански производства молбата може да бъде подадена в писмен вид или по електронен път. Молба, която е подадена без електронно разрешение, трябва да бъде подадена отново в срок от 10 дни на хартиен носител или в разрешен електронен формат, а ако това не бъде направено, тя няма да бъде разгледана. Съдът няма да поиска повторно подаване на молбата.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Съгласно член 21, параграф 2, буква б) от Регламента Ви съобщаваме, че приетият език за изготвяне на удостоверение е словашкият.

Последна актуализация: 25/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Финландия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Районният съд на Хелзинки е компетентен да издава европейска заповед за плащане.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Член 20 от регламента относно прегледа на европейската заповед за плащане се прилага във Финландия в сегашния му вид. За целите на член 20 компетентен съд е районният съд на Хелзинки.

В допълнение към разпоредбите на член 20 от регламента, разпоредбите относно извънредните начини за обжалване, съдържащи се в глава 31 от Кодекса за съдебното производство, се прилагат и към европейската заповед за плащане. Те включват жалби въз основа на процедурна грешка (раздел 1 на глава 31) и отмяна на окончателно решение (раздел 7 на глава 31). Раздел 17 от Кодекса за съдебното производство съдържа отделна разпоредба за определяне на нов краен срок.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Законът за електронните услуги и съобщенията (Публичен сектор) № 13/2003 включва разпоредби относно изпращането на процесуални документи до финландския съд. Съгласно този закон одобрените средства за съобщение във връзка с процедурата за заповед за плащане са поща, факс или електронна поща.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Европейските заповеди за плащане могат да бъдат изпращани на фински, шведски или английски език.

Последна актуализация: 20/07/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за плащане - Швеция

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Заявленията за европейска заповед за плащане, подадени в Швеция, се разглеждат от шведската изпълнителна инстанция (Kronofogdemyndigheten) (член 2 от Закона за процедурата за европейска заповед за плащане).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Заявленията за преразглеждане се разглеждат от апелативния съд (hovrätt) (точка 13 от Закона за процедурата за европейска заповед за плащане). Ако заявлението бъде удовлетворено, едновременно с това апелативният съд решава, че повторната оценка ще бъде извършена от шведската изпълнителна администрация.

За допълнителна информация по тези въпроси, моля обръщайте се към шведската изпълнителна администрация (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.kronofogden.se)

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

По принцип заявленията за европейска заповед за плащане трябва да бъдат подавани в писмен вид. Шведската изпълнителна администрация може да реши, че заявленията трябва да се подават по начин, позволяващ автоматизирана обработка на данните (член 4 от Наредбата за процедурата за европейска заповед за плащане).

Член 29(1)(г) - Приети езици

При заявленията за изпълнение в Швеция на европейски заповеди за плащане, обявени за изпълними в друга държава-членка, заповедта за плащане трябва да бъде преведена на шведски или английски (член 10 от Наредбата за процедурата за европейска заповед за плащане).

Последна актуализация: 16/02/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.