Европейска заповед за плащане

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентният съд да издава европейска заповед за плащане е Централното отделение на окръжния съд на Порто (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата за преглед е тази, предвидена в член 20 от Регламента, а съдът, който е компетентен за прегледа, е Централното отделение на окръжния съд на Порто (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

За целите на процедурата за европейска заповед за плащане се приемат следните начини за съобщаване:

i) подаване в деловодството на съда в съответствие с член 144, параграф 7, буква a) от Гражданския процесуален кодекс;

ii) препоръчана поща в съответствие с член 144, параграф 7, буква b) от Гражданския процесуален кодекс;

iii) факс в съответствие с член 144, параграф 7, буква c) от Гражданския процесуален кодекс.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Приетият език е португалски.

Последна актуализация: 14/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.