Европейска заповед за плащане

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Първо отделение на Гражданския съд (Civil Court First Hall) – от 15,000 EUR нагоре

Магистратски съд на Малта (Court of Magistrates) от 5,000 до 15,000 EUR

Трибунал за искове с малък материален интерес до – 5,000 EUR

Магистратският съд в Гозо, заседаващ както като горестоящ (от 15,000 EUR нагоре), така и като долустоящ съд (от 5,000 до 15,000 EUR), – е компетентен да разглежда всички искове срещу лица с постоянно или обичайно местоживеене на остров Гозо или Комино

Кореспонденцията по всички въпроси се изпраща на:

The Registrar (Деловодство)

(име на компетентния съд)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Кореспонденцията, отнасяща се до съдилищата на остров Гозо, се изпраща на следния адрес:

The Registrar (Деловодство)

(име на компетентния съд)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Първо отделение на гражданския съд (Civil Court First Hall)

Магистратски съд на Малта (Court of Magistrates)

Трибунал за искове с малък материален интерес (The Small Claims Tribunal)

Магистратският съд (Court of Magistrates) в Гозо, заседаващ както като горестоящ, така и като долустоящ съд

Кореспонденцията по всички въпроси се изпраща на:

The Registrar (Деловодство)

(име на компетентния съд)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Кореспонденцията, отнасяща се до съдилищата на остров Гозо, се изпраща на следния адрес:

The Registrar (Деловодство)

(име на компетентния съд)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Процедура за преглед, определена в член 20 от Регламент (ЕО) № 1896/2006

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Исковата молба и другите формуляри, упоменати в Регламент (ЕО) № 1896/2006, се подават лично в деловодството на компетентния съд или се изпращат в него по пощата

Молбата за преглед на ищеца трябва да се попълни на малтийски лично от него в деловодството на компетентния съд

Член 29(1)(г) - Приети езици

Малтийски и английски.

Последна актуализация: 22/09/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.