Европейска заповед за плащане

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Страните, които са компетентни да издават заповеди за плащане, са: за вземания, попадащи в компетентността на районните съдилища, т.е. вземания, ненадвишаващи двадесет хиляди евро (20 000) — съдия от районния съд; за вземания, надвишаващи двадесет хиляди евро (20 000) — съдия от едноличен първоинстанционен съд.

Съдията от районния съд обаче е компетентен да издава заповеди за плащане, които по-специално са свързани с всякакви спорове, произтичащи от договори за наем, по които договореният месечен наем не надвишава 600 евро (шестстотин евро). Ако договореният наем е над 600 евро (шестстотин евро), компетентен е едноличният първоинстанционен съд.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата за преглед трябва да се открие чрез подаване на възражение срещу заповедта за плащане до съдията от районния съд или съдията от едноличния първоинстанционен съд, който е издал заповедта за плащане.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Стандартният формуляр, който се съдържа в приложението към Регламента, трябва да бъде представен в деловодството на компетентния съд в писмен вид. Възможно е също така да бъде изпратен по електронна поща, чрез цифровата платформа e-codex или чрез цифровата платформа за подаване на правни документи, когато тези средства са на разположение.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Разрешеният език е гръцки.

Последна актуализация: 25/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.