Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Европейска заповед за плащане

Съдебната процедура в Гибралтар е уредена с Правилата за гражданската процедура (Civil Procedure Rules, (CPR)) от 1998 г. и допълнителни указания. Прилагането на Правилата за гражданската процедура, прилагани в Англия и Уелс (с изменения) е съгласно Правилата на Върховния съд от 2000 г. (Supreme Court Rules 2000).


Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съдът, компетентен за издаване на европейска заповед за плащане в Гибралтар, е Върховният съд (Supreme Court).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Молба за преглед по член 20 в Гибралтар следва да бъде подадена в съответствие с Част 23 от Правилата за гражданската процедура.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Начинът за съобщаване, приет в Гибралтар за целите на откриването на процедура за европейска заповед за плащане е съобщаване по пощата (поради необходимостта от събиране на съдебна такса за започване на процеса).

Член 29(1)(г) - Приети езици

Официалният език, приет съгласно член 21, параграф 2, буква б), е английски език.

Последна актуализация: 28/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.