Европейска заповед за плащане

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Следният съд има изключителна компетентност да взема решения по молби за издаване и за преглед на европейска заповед за плащане и за издаване на потвърждение, че подлежи на изпълнение:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Тел.. +385 1 4897 222

Факс: + 385 1 4920-871

Ел. поща:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Уебсайт:http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Търговският съд в Загреб се произнася по молби за преглед на европейска заповед за плащане. Решението на съда не подлежи на обжалване.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Формуляри, други молби или заявления се подават в писмен вид, като се изпращат по факс или ел. поща.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Европейските заповеди за плащане трябва да бъдат придружени от превод на хърватски език, заверени от упълномощено за целта лице.

Последна актуализация: 20/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.