Европейска заповед за плащане

България

Съдържание, предоставено от
България

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Молбата за издаване на европейска заповед за плащане се подава пред окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението. (чл. 625, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс)

Когато не е изключена възможността за разглеждане на делото по исков ред, ответникът може най-късно с възражението да направи отвод за местна подсъдност. (чл. 625, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата е уредена в чл. 626а от Гражданския процесуален кодекс:

Чл. 626а. (1) Ответникът може да подаде молба за преглед на европейска заповед за плащане при условията и по реда на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 до съответния апелативен съд.

(2) Молбата за преглед се подава в срок от 30 дни. Срокът започва да тече от деня, в който ответникът действително се е запознал със съдържанието на заповедта, или след като посочените в чл. 20, параграф 1, буква "б" обстоятелства от Регламента престанат да съществуват.

(3) Съдът изпраща препис от молбата на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор.

(4) Молбата се разглежда в закрито заседание. Съдът, ако прецени за необходимо, може да разгледа молбата в открито заседание.

(5) Определението на съда не подлежи на обжалване.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Връчването на съобщенията по европейската заповед за плащане се извършва от служител на съда, по пощата или чрез куриерска служба c препоръчана пратка c обратна разписка. Когато в мястото на връчването няма съдебно учреждение връчването може да се извърши чрез общината или кметството. (чл. 42, ал. 1 от ГПК)

Член 29(1)(г) - Приети езици

Република България приема, че европейската заповед за плащане следва да бъде придружена c превод на български език.

Последна актуализация: 25/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.