Mutual recognition of protection measures in civil matters

National information concerning Regulation No. 606/2013

General information

The Regulation (EU) No. 606/2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters sets up a mechanism allowing for a direct recognition of protection orders issued as a civil law measure between Member States.

Thus if you benefit from a civil law protection order issued in the Member State of your residence you may invoke it directly in other Member States by presenting a certificate to competent authorities certifying your rights.

The Regulation applies as of 11 January 2015.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

More information on mutual recognition of protection measures can be found on the dedicated page.

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Belgien

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Beroende på saken i det mål där en skyddsåtgärd begärs är följande myndigheter behöriga att meddela skyddsåtgärder: familjedomstolen (tribunal de la famille/familierechtbank), arbetsdomstolen (tribunal du travail/arbeidsrechtbank) eller åklagarmyndigheten (ministère public/Openbaar Ministerie), med efterhandskontroll av familjedomstolen eller ungdomsdomstolen (tribunal de la jeunesse/jeugdrechtbank).

Kanslichefen (greffier en chef/hoofdgriffier) vid den domstol som meddelade skyddsåtgärden, eller i förekommande fall åklagarmyndigheten, ansvarar för utfärdandet av intyget.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Åklagarmyndigheten på den ort där den skyddade personen är folkbokförd/kommer att folkbokföras, eller där personen har/kommer att ha sin vanliga vistelseort.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Åklagarmyndigheten på den ort där den skyddade personen är folkbokförd/kommer att folkbokföras, eller där personen har/kommer att ha sin vanliga vistelseort. En sådan justering kan överklagas till distriktsdomstolen (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg) i enlighet med artikel 11.5.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Distriktsdomstolen.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Franska, nederländska och/eller tyska godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1, beroende på det officiella språket på verkställighetsorten enligt belgisk lag.

Senaste uppdatering: 27/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Bulgarien

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Distriktsdomstolen i den domkrets där den skadelidande parten har sin permanenta eller nuvarande adress är den myndighet som är behörig att meddela skyddsåtgärder (artikel 7 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Den distriktsdomstol som prövade målet är den myndighet som, på den skyddade personens begäran, utfärdar det intyg som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 606/2013 (artikel 26.1 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

En person som omfattas av en skyddsåtgärd som meddelats i en EU-medlemsstat får begära att stadsdomstolen i Sofia meddelar en skyddsåtgärd i Bulgarien (artikel 23 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Inrikesministeriet och åklagarmyndigheten är de myndigheter som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Stadsdomstolen i Sofia är behörig myndighet.

Domstolen kontrollerar att åtgärden kan verkställas med de medel som är tillgängliga i den bulgariska lagstiftningen. Om detta inte är möjligt meddelar domstolen en ersättningsåtgärd i enlighet med bulgarisk lag (artikel 24.2 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

På begäran av den person som är orsak till fara kan stadsdomstolen i Sofia vägra att erkänna eller verkställa en skyddsåtgärd (artikel 25 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Bulgarien kräver att handlingarna översätts till bulgariska.

Senaste uppdatering: 27/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Estland

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

Skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor kan vidtas enligt § 1055.1 i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om obligationsrätt. I denna lag anges att vid kontinuerlig olaglig skada eller hot om olaglig skada har den skadelidande personen eller den person som hotas rätt att begära att det beteende som orsakar skadan eller de hot som framförts ska upphöra. Vid kroppsskada, hälsoskador, integritetskränkningar eller andra kränkningar av personlighetsskyddet kan det bland annat bli nödvändigt att förbjuda skadevållaren att närma sig andra personer (med hjälp av ett besöksförbud), att reglera användningen av bostäder eller kommunikationer eller att vidta andra åtgärder. I § 475.1.7 i Länken öppnas i ett nytt fönstercivilprocesslagen fastställs förfarandet för att vidta civilrättsliga skyddsåtgärder. Detta omfattar möjligheten att på begäran meddela ett besöksförbud och andra liknande åtgärder för att skydda rätten till personlighetsskydd i kapitel 55 och §§ 544–549, som innehåller en närmare beskrivning av förfarandet för att meddela besöksförbud. Enligt §§ 378.1.3, 546 och 551.1 i civilprocesslagen får civilrättsliga skyddsåtgärder även vidtas för att säkra en åtgärd eller som en tillfällig åtgärd i ett ansökningsförfarande.

I enlighet med § 1055.1 i lagen om obligationsrätt kan det bli nödvändigt att förbjuda skadevållaren att närma sig andra personer (med hjälp av ett besöksförbud), att reglera användningen av bostäder eller kommunikationer eller att vidta andra åtgärder. Lagen saknar en uttömmande förteckning över vilka personlighetsskyddsåtgärder som kan vidtas. I enskilda fall kan man begära att en lämplig och nödvändig åtgärd ska vidtas.

Det finns ingen statistik på under hur lång tid åtgärderna i genomsnitt vidtas. I Estland kan man vidta en mängd integritets- och personlighetsskyddsåtgärder enligt § 1055 i lagen om obligationsrätt. Åtgärderna kan pågå i upp till tre år. I enlighet med den analys av rättspraxis beträffande besöksförbud som Högsta domstolen gjorde 2008 har domstolarna i regel tillämpat besöksförbud för en period av upp till tre år.

Förordning (EU) nr 606/2013 rör skyddsåtgärder som vidtas i tvistemål. Förordning (EU) nr 606/2013 är inte tillämplig på skyddsåtgärder som omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2201/2003. Den person som är i fara behöver inte ha utsatts för en olaglig handling för att man ska kunna vidta civilrättsliga skyddsåtgärder. Det räcker att svarandens tidigare beteende gör att det finns anledning att misstänka att svaranden kan skada brottsoffret eller kränka dennes personlighetsskydd. Lagen saknar en uttömmande förteckning över skyddsåtgärder i tvistemål. Vid behov kan en passande skyddsåtgärd vidtas för att åtgärda en specifik situation, utan att denna skyddsåtgärd förtecknas i lagstiftningen.

En skyddsåtgärd kan vidtas till förmån för en person som är i fara eller en person som lidit skada, antingen i ett separat förfarande eller tillsammans med ett annat yrkande. För att en skyddsåtgärd ska kunna vidtas måste en person som är i fara inge en ansökan till en Länken öppnas i ett nytt fönsterdistriktsdomstol. Domstolarna prövar ansökningarna enligt ansökningsförfarandet. Innan en skyddsåtgärd vidtas hör domstolen den person mot vilken åtgärden begärs och den person i vars intresse åtgärden ska vidtas. Vid behov hör domstolen även personer som står ovannämnda personer nära, den lokala kommun- eller stadsförvaltningen eller polismyndigheten på personernas bosättningsort.

Ansökningar till en domstol måste vara avfattade på estniska och uppfylla kraven i §§ 338 och 363 i civilprocesslagen. Ansökningarna måste vara maskinskrivna. Om det är möjligt bör elektroniska kopior av skriftliga inlagor också inges till domstolen. Avtalsparter, notarier, exekutionstjänstemän, konkursförvaltare, statliga och lokala förvaltningsmyndigheter och andra juridiska personer ska inge handlingar till domstolen på elektronisk väg, såvida det inte finns goda skäl att inge handlingen i ett annat format. Närmare bestämmelser för att inge elektroniska handlingar till domstolen, formatkraven för handlingar och en förteckning över de dokument som ska inges via portalen fastställs Länken öppnas i ett nytt fönsteri en förordning som antagits av ansvarig minister . När en part i förfarandet inger skriftliga handlingar och bilagor till domstolen måste han eller hon se till att de andra parterna i förfarandet delges erforderligt antal kopior av dessa handlingar.

En statlig avgift på 50 euro betalas när en ansökan eller ett överklagande inges i ärenden som prövas enligt ansökningsförfarandet. En statlig avgift på 50 euro betalas när ansökan inges för att säkra en åtgärd.

Enligt estnisk lag behöver parter i förfarandet inte företrädas av ett ombud i domstolen i förfaranden som rör en ansökan om civilrättsliga skyddsåtgärder.

Ett beslut om att utfärda eller ändra ett besöksförbud eller någon annan personlighetsskyddsåtgärd får överklagas av de personer som ålagts att följa åtgärden. Sådana överklaganden ska inges skriftligen till en regional domstol via den distriktsdomstol vars avgörande överklagas. Överklaganden ska inges inom 15 dagar räknat från den dag avgörandet delgavs. Ett överklagande av ett avgörande får inte inges senare än fem månader från det att en talan eller ett ansökningsförfarande avgjorts, om inte annat föreskrivs i lag. Om omständigheterna förändras får domstolen upphäva eller ändra besöksförbudet eller någon annan personlighetsskyddsåtgärd. Innan domstolen upphäver eller ändrar en åtgärd hör den deltagarna i förfarandet. Ett avgörande om utfärdande av ett besöksförbud eller någon annan personlighetsskyddsåtgärd delges de personer mot vilka och i vilkas intresse sådana åtgärder vidtas.

Beslut om skyddsåtgärder ska verkställas så snart de delgetts den person som är skyldig att följa dem (den person som är orsak till fara).

En exekutionstjänsteman ser till att beslutet om skyddsåtgärder verkställs. Exekutionstjänstemän får ofta kännedom om brott mot skyddsåtgärden av den person som är i fara. Om beslutet om skyddsåtgärder fattades innan tillträdesrättigheter fastställdes kan domstolen vid beslutet om tillträdesrättigheter ta hänsyn till de skyddsåtgärder som redan har vidtagits. I sin analys från 2008 om besöksförbud konstaterade Högsta domstolen att om en person i fara och den person som är orsak till fara bor (eller arbetar) nära varandra är det bättre att reglera deras kontakter. I så fall kan förbuden (skyddsåtgärderna) i första hand bestå av en förteckning över förbjudna handlingar.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

I Estland är domstolarna behöriga att meddela skyddsåtgärder. I enlighet med artikel 5 är den distriktsdomstol som meddelade skyddsåtgärden behörig att utfärda ett intyg om skyddsåtgärden. För att ett intyg ska kunna utfärdas måste en ansökan om detta inges till en distriktsdomstol. Kontaktuppgifterna till de estniska domstolarna finns på domstolarnas Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

För att åberopa en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat måste en person kontakta den exekutionstjänsteman som är behörig på gäldenärens bosättnings- eller vistelseort, eller i vars domkrets gäldenärens tillgångar finns. Exekutionstjänstemän inleder verkställighetsförfaranden på grundval av en ansökan och en exekutionstitel från den person som är i fara. Kontaktuppgifterna till exekutionstjänstemän finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för Kammaren för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare:

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

En skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat kan vid behov vidtas av en exekutionstjänsteman som är behörig att verkställa skyddsåtgärden. Den exekutionstjänsteman som är behörig på gäldenärens bosättnings- eller vistelseort, eller i vars domkrets gäldenärens tillgångar finns, är behörig att verkställa en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat. Kontaktuppgifterna till exekutionstjänstemän finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för Kammaren för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare:

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

För att vägra erkännande eller verkställighet av skyddsåtgärder som meddelats i en annan medlemsstat måste en ansökan inges på gäldenärens bosättningsort eller till den distriktsdomstol som är behörig att genomföra verkställighetsförfarandet. Kontaktuppgifterna till de estniska domstolarna finns på domstolarnas Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Estniska och engelska.

Senaste uppdatering: 19/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Grekland

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Skyddsåtgärder kan meddelas av en domare i förstainstansdomstolen i Aten (med en domare) (Monomelés Protodikeío Athinón) med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder (diadikasía ton asfalistikón métron).

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Behörig myndighet är ordföranden eller vice ordföranden för relevant sammanslutning för exekutionstjänstemän (Sýllogos Dikastikón Epimelitón).

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Detta kan göras av en domare i förstainstansdomstolen (med en domare) med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Behörig myndighet är förstainstansdomstolen (med en domare), inom ramen för dess behörighet när det gäller frivillig rättsvård (koúsia dikaiodosía).

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Grekiska.

Senaste uppdatering: 02/12/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Spanien

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

Ej tillämpligt.

I Spanien förekommer inte den form av skyddsåtgärder som beskrivs i förordning nr 606/2013. Inga rättsliga myndigheter är därför behöriga att meddela sådana skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5 i förordningen.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Ej tillämpligt.

I Spanien förekommer inte den form av skyddsåtgärder som beskrivs i förordning nr 606/2013. Inga myndigheter är därför behöriga att meddela sådana skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5 i förordningen.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Förstainstansdomstolen eller, i förekommande fall, familjedomstolen med behörighet i det distrikt där brottsoffret bor.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Förstainstansdomstolen eller, i förekommande fall, familjedomstolen med behörighet i det distrikt där brottsoffret bor.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Provinsdomstolen.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Spanska.

Senaste uppdatering: 02/12/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Italien

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Enligt italiensk lag är domstolen på den skyddade personens bosättningsort behörig att meddela skyddsåtgärder, och således utfärda intyg i enlighet med artikel 5.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

En skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat åberopas och verkställs vid behov under överinseende av domstolen på den ort där den skyddade personen bor, har hemvist eller varaktigt vistas vid tidpunkten för begäran.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Domstolen på den ort där den skyddade personen bor, har hemvist eller varaktigt vistas är behörig att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Samma domstol som i led iii.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Italienska.

Senaste uppdatering: 25/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Cypern

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

I artikel 32 i domstolslagen, lag 14/60, anges att varje domstol med civilrättslig behörighet får meddela ett (interimistiskt, permanent eller obligatoriskt) förbudsföreläggande.

Enligt artikel 16 i lagen om familjedomstolar, lag 23/90, har familjedomstolar samma befogenheter.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Den myndighet som är behörig att meddela skyddsåtgärder är distriktsdomstolen (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) i den domkrets där sökanden är bosatt eller vistas vid den relevanta tidpunkten.

Vid en familjerättslig tvist är behörig myndighet familjedomstolen (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) i den domkrets där antingen sökanden eller svaranden är bosatt eller vistas vid den relevanta tidpunkten. Om tvisten rör en minderårig är behörig domstol familjedomstolen i den domkrets där den minderårige befinner sig.

Den myndighet som är behörig att utfärda intyg är den distriktsdomstol eller familjedomstol som meddelade skyddsåtgärden.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Myndighet vid vilken en skyddsåtgärd kan åberopas:

I samtliga fall är behörig myndighet distriktsdomstolen i den domkrets som den person som är orsak till fara permanent eller tillfälligt har flyttat till. Om adressen är okänd är behörig myndighet distriktsdomstolen i Nicosia.

Myndighet som är behörig att verkställa en sådan åtgärd:

I samtliga fall är behörig myndighet distriktsdomstolen i den domkrets som den person som är orsak till fara permanent eller tillfälligt har flyttat till. Om adressen är okänd är behörig myndighet distriktsdomstolen i Nicosia.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

I samtliga fall är behörig myndighet distriktsdomstolen i den domkrets som den person som är orsak till fara permanent eller tillfälligt har flyttat till. Om adressen är okänd är behörig myndighet distriktsdomstolen i Nicosia.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Domstol som ansökan om att vägra erkännande ska lämnas till:

Den distriktsdomstol eller familjedomstol vid vilken den skyddsåtgärd som meddelats i ursprungsmedlemsstaten har åberopats.

I förekommande fall, den domstol som ansökan om att vägra verkställighet ska lämnas till:

Den distriktsdomstol eller familjedomstol vid vilken den skyddsåtgärd som meddelats i ursprungsmedlemsstaten har åberopats.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Handlingar ska lämnas in på grekiska. Engelska översättningar godtas också.

Senaste uppdatering: 18/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Lettland

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

De regler och förfaranden som är tillämpliga på skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor regleras av civilprocesslagen.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

De lettiska myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg är stads- eller distriktsdomstolarna (artikel 5411.45 i civilprocesslagen).

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

De myndigheter som är behöriga att verkställa en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat är stads- eller distriktsdomstolarna på verkställighetsorten eller på den ort som svaranden har uppgett som sin bosättningsort, eller, om sådan uppgift saknas, på sökandens faktiska vistelseort eller den ort där sökanden har sitt säte (artikel 6513.1 i civilprocesslagen).

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

De myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder är samma stads- eller distriktsdomstolar som är behöriga att verkställa sådana åtgärder (artikel 6515.2 i civilprocesslagen).

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

De stads- eller distriktsdomstolar inom vars domkrets den skyddsåtgärd ska verkställas som meddelats genom ett beslut av en utländsk domstol (artikel 6443.43 i civilprocesslagen).

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

All transkribering eller översättning som krävs enligt denna förordning görs till det officiella språket i Lettland, dvs. till lettiska.

Senaste uppdatering: 18/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Litauen

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

I Litauen meddelar domstolarna skyddsåtgärder som omfattas av förordningens tillämpningsområde. Intyg enligt artikel 5 i förordningen utfärdas av den domstol som meddelade skyddsåtgärden.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

I Litauen är exekutionstjänstemän behöriga att verkställa skyddsåtgärder som omfattas av förordningens tillämpningsområde. Om exekutionstjänstemän hindras från att verkställa skyddsåtgärder som omfattas av förordningens tillämpningsområde har de rätt att be polisen om handräckning.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

De skyddsåtgärder som omfattas av förordningens tillämpningsområde justeras av de exekutionstjänstemän som verkställer skyddsåtgärderna i enlighet med artikel 11.1.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Ansökningar om att vägra erkännande eller, i förekommande fall, verkställighet av en skyddsåtgärd bör lämnas till den litauiska appellationsdomstolen.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Alla transkriberingar eller översättningar som enligt förordningen krävs vid kommunikationen med de behöriga litauiska myndigheterna måste vara på det officiella språket i Litauen, dvs. litauiska.

Senaste uppdatering: 21/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Ungern

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Distriktsdomstolar.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Distriktsdomstolarna, myndigheterna i Budapests och de regionala myndigheternas distriktskontor (nedan kallade distriktskontoren) och polisen.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Distriktsdomstolen.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Distriktsdomstolen.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Ungerska.

Senaste uppdatering: 16/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Nederländerna

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

Brottsoffer som söker en skyddsåtgärd i Nederländerna måste väcka en civilrättslig talan (inleda ett förfarande för interimistiska åtgärder (kort geding)). Detta måste ske via en advokat som ger information om vilket förfarande som ska följas och som för brottsoffrets talan i processen.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Domstolar som är behöriga att meddela en skyddsåtgärd: domstolarPDF(167 Kb)nl

Om en skyddsåtgärd har meddelats på grundval av lagen om tillfälligt besöksförbud (Wet tijdelijk huisverbod):
Borgmästaren på den ort där det tillfälliga besöksförbudet ska gälla.

Samma myndighet som meddelade en skyddsåtgärd är även behörig att utfärda intyget.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

•             Ett exekutionsbiträde (deurwaarder).

•             Om en skyddsåtgärd har meddelats på grundval av lagen om tillfälligt besöksförbud: polisen.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (domaren med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder vid distriktsdomstolen i Haag)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (appellationsdomstolen i Haag)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Nederländska

Senaste uppdatering: 24/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Polen

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Domstolar som är behöriga att meddela skyddsåtgärder:

distriktsdomstolar, regionala domstolar, appellationsdomstolar

Domstolar som är behöriga att utfärda intyg:

de distriktsdomstolar, regionala domstolar och appellationsdomstolar som meddelade beslutet om skyddsåtgärder

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Distriktsdomstolar

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Distriktsdomstolar

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Regionala domstolar

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Polska

Senaste uppdatering: 15/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Finland

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

I Finland fastställs de skyddsåtgärder som avses i direktiv 2011/99/EU och förordning (EU) nr 606/2013 i lagen om besöksförbud (898/1998).

Lagen ger möjlighet att meddela ett besöksförbud för att avvärja brott mot liv, hälsa, frihet eller frid eller hot om sådant brott eller för avvärjande av annat allvarligt trakasseri. Om den som känner sig hotad och den mot vilken förbudet avses gälla stadigvarande bor i en gemensam bostad, kan besöksförbud meddelas för avvärjande av brott mot liv, hälsa eller frihet eller hot om sådant brott (besöksförbud avseende gemensam bostad).

Direktiv 2011/99/EU är tillämpligt på besöksförbud som meddelats i Finland om besöksförbudet har meddelats till följd av ett brott eller påstått brott. Om besöksförbudet inte rör ett av de brott som avses i direktivet omfattas det av förordning (EU) nr 606/2013.

På det sätt som närmare bestäms i avgörandet i ärendet får den som meddelats besöksförbud inte träffa den person som förbudet avses skydda eller på annat sätt kontakta denna eller göra försök därtill (normalt besöksförbud). Det är också förbjudet att följa efter och iaktta den person som förbudet avses skydda. En person som meddelats besöksförbud avseende gemensam bostad ska avlägsna sig från den gemensamma bostaden, och får inte återvända till den. Om det finns skäl att anta att ett besöksförbud inte är tillräckligt kan besöksförbudet utvidgas. I så fall gäller besöksförbudet också vistelse i närheten av den stadigvarande bostaden, fritidsbostaden, arbetsplatsen eller ett med dessa jämförbart särskilt angivet ställe där den person vistas som förbudet avses skydda (utvidgat besöksförbud). Besöksförbudet gäller emellertid inte kontakter för vilka det finns en saklig grund och som är uppenbart nödvändiga. Nödvändiga kontakter bör helst anges redan i beslutet om besöksförbud.

Besöksförbud kan meddelas för högst ett år. Besöksförbud avseende gemensam bostad kan dock meddelas för högst tre månader. Förbudet träder i kraft när tingsrätten träffar avgörande om meddelande av besöksförbud. Avgörandet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte en högre domstol som behandlar ärendet bestämmer något annat. Ett besöksförbud kan förnyas. I så fall kan förbudet förnyas för högst två år. Ett besöksförbud avseende gemensam bostad kan dock förnyas för högst tre månader.

Besöksförbud får begäras av den person som känner sig hotad eller trakasserad. Besöksförbud får även begäras av en åklagar-, polis- eller socialmyndighet. Begäran kan vara skriftlig eller muntlig. Begäran kan vid behov kompletteras.

Ärenden som gäller besöksförbud avgörs av tingsrätten. Behörig är tingsrätten på den ort där den person som förbudet avses skydda har hemort eller där förbudet huvudsakligen avses bli tillämpat. Om den person mot vilken förbudet avses gälla är misstänkt för ett brott som kan vara av betydelse vid avgörande av ärendet som gäller besöksförbud är även den i brottmålet behöriga domstolen behörig att avgöra ärendet.

I förekommande fall gäller de straffprocessuella reglerna vid en domstolsförhandling i ett mål som rör ett besöksförbud. I finsk rättspraxis meddelas ett besöksförbud nästan utan undantag som en separat åtgärd som inte är knuten till prövningen av ett brottmål, även om ett besöksförbud enligt lagen även kan behandlas i samband med brottmål.

Besöksförbud kan meddelas om det finns grundad anledning att anta att den person mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot den persons liv, hälsa, frihet eller frid som känner sig hotad eller på annat sätt allvarligt trakassera denna.

Besöksförbud avseende gemensam bostad kan meddelas, om den person mot vilken förbudet avses gälla genom hotelser, tidigare brott eller annat beteende ger anledning att anta att han eller hon sannolikt kommer att begå ett brott mot den persons liv, hälsa eller frihet som känner sig hotad och ett förbud inte är oskäligt med hänsyn till hur allvarligt det hotande brottet är, de i den gemensamma bostaden boende personernas förhållanden och andra omständigheter i saken.

Vid bedömningen av förutsättningarna för ett förbud ska man beakta de i saken delaktiga personernas förhållanden, arten av de brott eller de trakasserier som förekommit och om de har upprepats, samt sannolikheten för att den person mot vilken förbudet avses gälla kommer att fortsätta trakasserierna eller begå ett brott mot den person som känner sig hotad.

Besöksförbud kan även meddelas tillfälligt. Beslut om tillfälligt besöksförbud fattas av en anhållningsberättigad tjänsteman. Den anhållningsberättigade tjänstemannen ska utan dröjsmål och senast inom tre dygn efter sitt beslut om tillfälligt besöksförbud tillställa tingsrätten sitt beslut.

De som har del i ett ärende som gäller besöksförbud svarar i princip själva för sina kostnader i ärendet. Om vägande skäl föreligger kan den som har del i saken emellertid av domstolen åläggas att helt eller delvis betala motpartens skäliga rättegångskostnader. Ingen domstolsavgift tas ut.

Parterna har rätt till advokat, och har även rätt till gratis rättshjälp om villkoren i rättshjälpslagen (257/2002) är uppfyllda.

Domstolen ska omedelbart föra in en dom som meddelar, upphäver eller ändrar ett besöksförbud i polisens datorsystem.

Sökanden, den person som förbudet avses skydda samt den person mot vilken förbudet avses gälla ska underrättas om domen. Domen ska på ett kontrollerbart sätt delges den person som har meddelats besöksförbud, om inte domen har avkunnats eller meddelats i denna persons närvaro.

Polisen övervakar verkställighet av besöksförbud.

Brott mot besöksförbud är straffbart enligt 16 kap. 9 a § i strafflagen (39/1889).

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Domstolar som är behöriga att meddela skyddsåtgärder

Allmänna domstolar (tingsrätter, hovrätter, Högsta domstolen)

Domstolar som är behöriga att utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Allmänna domstolar (tingsrätter, hovrätter, Högsta domstolen)

Intyget utfärdas av den domstol som meddelade en skyddsåtgärd som omfattas av förordningens tillämpningsområde och som avses i lagen om besöksförbud (898/1998).

Intyget utfärdas i enlighet med artiklarna 5–7 i förordningen. Den person som är orsak till fara underrättas om intyget i enlighet med artikel 8 i förordningen och 5 § i lagen (227/2015) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index.html

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Helsingfors tingsrätt

Kontaktuppgifter: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/sv/index.html

En skyddsåtgärd som meddelas i en annan medlemsstat erkänns i Finland i enlighet med artikel 4.1 i förordningen utan att något särskilt förfarande behöver användas, i med artikel 4 § i lagen (227/2015) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor. En sådan skyddsåtgärd förs in i det register som avses i 15 § i lagen om besöksförbud (898/1998) på samma sätt som ett besöksförbud som meddelats i Finland.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Helsingfors tingsrätt

Kontaktuppgifter: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/sv/index.html

En justering av en skyddsåtgärd görs på det sätt som anges i artikel 11 i förordningen i enlighet med det skriftliga förfarande som avses i 3 § i lagen (227/2015) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Helsingfors tingsrätt

Kontaktuppgifter: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/sv/index.html

Erkännande eller verkställighet av domen får vägras i enlighet med artikel 13 i förordningen, i enlighet med det skriftliga förfarande som avses i 3 § i lagen (227/2015) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

De språk som godtas är finska, svenska och engelska. Ett intyg som utfärdats på ett annat språk kan också godtas, om det inte föreligger något hinder för att godta detta.

Senaste uppdatering: 16/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Sverige

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

I svensk rätt förekommer inte sådana civilrättsliga skyddsåtgärder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor. Ingen myndighet är därför behörig att meddela sådana skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

En skyddsåtgärd som har meddelats i en annan medlemsstat åberopas inför åklagaren på den ort där skyddsåtgärden helt eller huvudsakligen ska gälla.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Åklagaren på den ort där skyddsåtgärden helt eller huvudsakligen ska gälla är behörig att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

En ansökan om att vägra erkännande i enlighet med artikel 13 ska lämnas in till Stockholms tingsrätt.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Svenska

Senaste uppdatering: 21/10/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.