Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Spanien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

Ej tillämpligt.

I Spanien förekommer inte den form av skyddsåtgärder som beskrivs i förordning nr 606/2013. Inga rättsliga myndigheter är därför behöriga att meddela sådana skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5 i förordningen.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Ej tillämpligt.

I Spanien förekommer inte den form av skyddsåtgärder som beskrivs i förordning nr 606/2013. Inga myndigheter är därför behöriga att meddela sådana skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5 i förordningen.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Förstainstansdomstolen eller, i förekommande fall, familjedomstolen med behörighet i det distrikt där brottsoffret bor.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Förstainstansdomstolen eller, i förekommande fall, familjedomstolen med behörighet i det distrikt där brottsoffret bor.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Provinsdomstolen.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Spanska.

Senaste uppdatering: 01/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats