Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Domstolar som är behöriga att meddela skyddsåtgärder:

distriktsdomstolar, regionala domstolar, appellationsdomstolar

Domstolar som är behöriga att utfärda intyg:

de distriktsdomstolar, regionala domstolar och appellationsdomstolar som meddelade beslutet om skyddsåtgärder

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Distriktsdomstolar

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Distriktsdomstolar

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Regionala domstolar

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Polska

Senaste uppdatering: 15/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats