Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Grekland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Skyddsåtgärder kan meddelas av en domare i förstainstansdomstolen i Aten (med en domare) (Monomelés Protodikeío Athinón) med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder (diadikasía ton asfalistikón métron).

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Behörig myndighet är ordföranden eller vice ordföranden för relevant sammanslutning för exekutionstjänstemän (Sýllogos Dikastikón Epimelitón).

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Detta kan göras av en domare i förstainstansdomstolen (med en domare) med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Behörig myndighet är förstainstansdomstolen (med en domare), inom ramen för dess behörighet när det gäller frivillig rättsvård (koúsia dikaiodosía).

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Grekiska.

Senaste uppdatering: 02/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats