Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

I artikel 32 i domstolslagen, lag 14/60, anges att varje domstol med civilrättslig behörighet får meddela ett (interimistiskt, permanent eller obligatoriskt) förbudsföreläggande.

Enligt artikel 16 i lagen om familjedomstolar, lag 23/90, har familjedomstolar samma befogenheter.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Den myndighet som är behörig att meddela skyddsåtgärder är distriktsdomstolen (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) i den domkrets där sökanden är bosatt eller vistas vid den relevanta tidpunkten.

Vid en familjerättslig tvist är behörig myndighet familjedomstolen (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) i den domkrets där antingen sökanden eller svaranden är bosatt eller vistas vid den relevanta tidpunkten. Om tvisten rör en minderårig är behörig domstol familjedomstolen i den domkrets där den minderårige befinner sig.

Den myndighet som är behörig att utfärda intyg är den distriktsdomstol eller familjedomstol som meddelade skyddsåtgärden.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Myndighet vid vilken en skyddsåtgärd kan åberopas:

I samtliga fall är behörig myndighet distriktsdomstolen i den domkrets som den person som är orsak till fara permanent eller tillfälligt har flyttat till. Om adressen är okänd är behörig myndighet distriktsdomstolen i Nicosia.

Myndighet som är behörig att verkställa en sådan åtgärd:

I samtliga fall är behörig myndighet distriktsdomstolen i den domkrets som den person som är orsak till fara permanent eller tillfälligt har flyttat till. Om adressen är okänd är behörig myndighet distriktsdomstolen i Nicosia.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

I samtliga fall är behörig myndighet distriktsdomstolen i den domkrets som den person som är orsak till fara permanent eller tillfälligt har flyttat till. Om adressen är okänd är behörig myndighet distriktsdomstolen i Nicosia.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Domstol som ansökan om att vägra erkännande ska lämnas till:

Den distriktsdomstol eller familjedomstol vid vilken den skyddsåtgärd som meddelats i ursprungsmedlemsstaten har åberopats.

I förekommande fall, den domstol som ansökan om att vägra verkställighet ska lämnas till:

Den distriktsdomstol eller familjedomstol vid vilken den skyddsåtgärd som meddelats i ursprungsmedlemsstaten har åberopats.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Handlingar ska lämnas in på grekiska. Engelska översättningar godtas också.

Senaste uppdatering: 07/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats