Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Distriktsdomstolen i den domkrets där den skadelidande parten har sin permanenta eller nuvarande adress är den myndighet som är behörig att meddela skyddsåtgärder (artikel 7 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Den distriktsdomstol som prövade målet är den myndighet som, på den skyddade personens begäran, utfärdar det intyg som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 606/2013 (artikel 26.1 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

En person som omfattas av en skyddsåtgärd som meddelats i en EU-medlemsstat får begära att stadsdomstolen i Sofia meddelar en skyddsåtgärd i Bulgarien (artikel 23 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Inrikesministeriet och åklagarmyndigheten är de myndigheter som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Stadsdomstolen i Sofia är behörig myndighet.

Domstolen kontrollerar att åtgärden kan verkställas med de medel som är tillgängliga i den bulgariska lagstiftningen. Om detta inte är möjligt meddelar domstolen en ersättningsåtgärd i enlighet med bulgarisk lag (artikel 24.2 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

På begäran av den person som är orsak till fara kan stadsdomstolen i Sofia vägra att erkänna eller verkställa en skyddsåtgärd (artikel 25 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Bulgarien kräver att handlingarna översätts till bulgariska.

Senaste uppdatering: 10/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats