Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Beroende på saken i det mål där en skyddsåtgärd begärs är följande myndigheter behöriga att meddela skyddsåtgärder: familjedomstolen (tribunal de la famille/familierechtbank), arbetsdomstolen (tribunal du travail/arbeidsrechtbank) eller åklagarmyndigheten (ministère public/Openbaar Ministerie), med efterhandskontroll av familjedomstolen eller ungdomsdomstolen (tribunal de la jeunesse/jeugdrechtbank).

Kanslichefen (greffier en chef/hoofdgriffier) vid den domstol som meddelade skyddsåtgärden, eller i förekommande fall åklagarmyndigheten, ansvarar för utfärdandet av intyget.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Åklagarmyndigheten på den ort där den skyddade personen är folkbokförd/kommer att folkbokföras, eller där personen har/kommer att ha sin vanliga vistelseort.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Åklagarmyndigheten på den ort där den skyddade personen är folkbokförd/kommer att folkbokföras, eller där personen har/kommer att ha sin vanliga vistelseort. En sådan justering kan överklagas till distriktsdomstolen (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg) i enlighet med artikel 11.5.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Distriktsdomstolen.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Franska, nederländska och/eller tyska godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1, beroende på det officiella språket på verkställighetsorten enligt belgisk lag.

Senaste uppdatering: 27/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats