Mutual recognition of protection measures in civil matters

National information concerning Regulation No. 606/2013

General information

The Regulation (EU) No. 606/2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters sets up a mechanism allowing for a direct recognition of protection orders issued as a civil law measure between Member States.

Thus if you benefit from a civil law protection order issued in the Member State of your residence you may invoke it directly in other Member States by presenting a certificate to competent authorities certifying your rights.

The Regulation applies as of 11 January 2015.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

More information on mutual recognition of protection measures can be found on the dedicated page.

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Belgicko

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Podľa predmetu konania, v ktorom sa žiada o ochranné opatrenie, právomoc nariadiť ochranné opatrenie má súd pre rodinné záležitosti, pracovný súd alebo prokuratúra, pričom následné overenie vykonáva súd pre rodinné záležitosti alebo súd pre mladistvých.

Právomoc vydať osvedčenie má vedúci kancelárie súdu, ktorý vydal ochranné opatrenie, alebo prípadne prokuratúra.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Úrad prokurátora pre miesto, kde je/bude chránená osoba v evidencii obyvateľstva alebo tam má obvyklý pobyt.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Úrad prokurátora pre miesto, kde je/bude chránená osoba v evidencii obyvateľstva alebo tam má obvyklý pobyt. Proti úprave ochranného opatrenia je možné v súlade s článkom 11 ods. 5 podať opravný prostriedok na súde prvého stupňa.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Súd prvého stupňa.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Pre preklady podľa článku 16 ods. 1. je vzhľadom na úradné jazyky miesta konania v súlade s právnymi predpismi Belgicka prijateľný francúzsky, holandský a/alebo nemecký jazyk.

Posledná aktualizácia: 27/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Bulharsko

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Orgánom príslušným nariaďovať ochranné opatrenia je okresný súd v mieste trvalej alebo aktuálnej adresy poškodeného. (Článok 7 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Okresný súd, ktorý prípad preskúmal, vydáva na základe písomnej žiadosti chránenej osoby osvedčenie uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 606/2013. (Článok 26 ods. 1 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Osoba, ktorá je požívateľom ochranného opatrenia nariadeného v členskom štáte Európskej únie, môže požiadať o to, aby Mestský súd v Sofii vydal ochranný príkaz platný pre územie Bulharska. (Článok 23 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Orgánmi príslušnými vykonávať takéto opatrenia sú orgány ministerstva vnútra a prokuratúra.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Príslušným orgánom je Mestský súd v Sofii.

Súd overuje, či je opatrenie možné vykonať pomocou prostriedkov dostupných v rámci bulharského práva. Ak to nie je možné, súd v súlade s bulharským právnymi predpismi nariadi náhradné ochranné opatrenie. (Článok 24 ods. 2 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Odmietnutie uznať alebo presadiť ochranné opatrenie vydáva Mestský súd v Sofii na žiadosť osoby predstavujúcej riziko. (Článok 25 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Bulharsko vyžaduje, aby boli dokumenty preložené do bulharčiny.

Posledná aktualizácia: 27/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Estónsko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Ochranné opatrenia v občianskych veciach sa môžu uplatniť podľa paragrafu 1055 ods. 1 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o záväzkovom práve, v ktorom sa uvádza, že v prípade spôsobenia trvalej protiprávnej ujmy alebo hrozby protiprávnej ujmy má obeť alebo osoba, ktorá je v ohrození, právo požadovať, aby sa ukončilo správanie, ktoré spôsobuje ujmu, alebo aby sa upustilo od takého správania, ktoré spôsobuje hrozbu. V prípade ublíženia na zdraví, poškodenia zdravia, narušenia súkromia alebo iných osobnostných práv možno okrem iného požadovať, aby sa páchateľovi zakázalo priblíženie k iným osobám (prostredníctvom zákazu priblíženia), obmedzilo užívanie bývania alebo komunikácia alebo uplatnili ďalšie podobné opatrenia. V paragrafe 475 ods. 1 bode 7 Odkaz sa zobrazí v novom okneObčianskeho súdneho poriadku sa stanovuje postup uplatňovania opatrení občianskoprávnej ochrany, podľa ktorého konanie o návrhu zahŕňa uloženie zákazu priblíženia a ďalších podobných opatrení na ochranu osobnostných práv, ako je stanovené v kapitole 55 a paragrafoch 544 až 549, v ktorých sa presnejšie stanovuje postup pre uplatnenie zákazu priblíženia. Podľa paragrafu 378 ods. 1 bodu 3, paragrafov 546 a 551 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa môžu opatrenia občianskoprávnej ochrany uplatniť aj ako opatrenia na zabezpečenie postupu alebo ako predbežné opatrenie v konaní o návrhu.

V zmysle paragrafu 1055 ods. 1 zákona o záväzkovom práve možno požadovať, aby sa páchateľovi zakázalo priblížiť k iným osobám (t. j. uloženie zákazu priblíženia), obmedzilo bývanie alebo komunikácia alebo uplatnili ďalšie podobné opatrenia. Preto opatrenia, ktoré sa môžu uplatniť na ochranu osobnostných práv nie sú taxatívne vymenované v zákone a uplatnenie vhodného a nevyhnutného opatrenia možno požadovať v určitých prípadoch.

V súvislosti s priemerným obdobím uplatňovania opatrenia nie sú k dispozícii žiadne štatistiky. V Estónsku je možné uplatniť mnoho opatrení na ochranu súkromia a osobnostných práv podľa paragrafu 1055 zákona o záväzkovom práve až na obdobie troch rokov. V súlade s analýzou judikatúry o zákaze priblíženia, ktorú vyhotovil najvyšší súd v roku 2008, súdy vo všeobecnosti nariadili zákazy priblíženia na obdobie do troch rokov.

Nariadenie č. 606/2013 (EÚ) sa vzťahuje na ochranné opatrenia, ktoré sa uplatňujú v občianskych veciach. Nevzťahuje sa na ochranné opatrenia, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia 2201/2003 (ES). Pre uplatnenie opatrení občianskoprávnej ochrany sa nevyžaduje spáchanie protiprávneho činu proti ohrozenej osobe. Predchádzajúce správanie žalovaného je dostatočným dôvodom obavy, že žalovaný môže obeť zraniť alebo porušiť osobnostné práva obete. Ochranné opatrenia v občianskych veciach nie sú taxatívne vymenované v zákone. V prípade potreby sa na nápravu konkrétnej situácie môže uplatniť vhodné ochranné opatrenie, ktoré nemusí byť uvedené v právnych predpisoch.

O realizáciu ochranného opatrenia môže požiadať ohrozená osoba alebo zranená osoba, a to buď v samostatnom konaní, alebo v spojení s iným nárokom. Pre uplatnenie ochranného opatrenia musí ohrozená osoba predložiť návrh na Odkaz sa zobrazí v novom oknekrajský súd. Súdy prerokujú návrhy v rámci konaní o návrhu. Pred uplatnením ochranného opatrenia súd vypočuje osobu, v súvislosti s ktorou sa požaduje uplatnenie opatrenia a osobu, v záujme ktorej sa vedie konanie o uplatnení opatrenia. V prípade potreby súd vypočuje aj osoby úzko spojené s uvedenými osobami alebo orgány vidieckej obce, miestnej samosprávy alebo polície v mieste bydliska osoby.

Návrhy predložené súdu musia byť vypracované v estónskom jazyku a musia spĺňať požiadavky uvedené v paragrafoch 338 a 363 Občianskeho súdneho poriadku. Všetky návrhy sa musia predložiť súdu v čitateľnej podobe napísané strojovým písmom. Ak je to možné, súdu sa predložia aj elektronické kópie procesných písomností predložených v písomnej forme. Zmluvní zástupcovia, notári, súdni exekútori, správcovia konkurznej podstaty, štátne agentúry, agentúry miestnej samosprávy a ostatné právnické osoby, predložia súdu písomnosti elektronicky, pokiaľ neexistuje opodstatnený dôvod na predloženie písomnosti v inej forme. Podrobnejšie pravidlá predkladania elektronických písomností na súdy, požiadavky na formát písomností a zoznam písomností, ktoré sa predkladajú prostredníctvom portálu, sú stanovené Odkaz sa zobrazí v novom oknev nariadení vydanom Odkaz sa zobrazí v novom okneministrom zodpovedným za danú oblasť. Účastník konania musí pri predložení písomných písomnosti a ich príloh súdu poskytnúť taký počet prepisov týchto písomností, aký je potrebné doručiť ostatným účastníkom konania.

Pri predložení návrhov alebo odvolaní vo veciach preskúmania v rámci konania o návrhu sa platí poplatok štátu vo výške 50 EUR. Pri podaní žiadosti na zabezpečenie konania sa platí poplatok štátu vo výške 50 EUR.

Podľa estónskeho práva účastníci konania v konaniach týkajúcich sa uplatňovaní opatrení občianskoprávnej ochrany nepotrebujú na súde zástupcu.

Proti rozhodnutiu o žiadosti alebo zmene zákazu priblíženia alebo iného opatrenia na ochranu osobnostných práv môžu osoby, ktoré sú povinné ich dodržiavať, podať odvolanie. Takéto odvolania sa predkladajú oblastnému súdu v písomnej forme a prostredníctvom krajského súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje. Odvolania sa predkladajú v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie proti rozhodnutiu nemožno podať po uplynutí piatich mesiacov od vydania rozhodnutia v konaní alebo v konaní o návrhu, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Ak sa zmenia okolnosti, súd môže zrušiť alebo zmeniť zákaz priblíženia alebo iné opatrenie na ochranu osobnostných práv. Pred zrušením alebo zmenou opatrenia súd vypočuje účastníkov. Rozhodnutie o žiadosti o zákaze priblíženia alebo inom opatrení na ochranu osobnostných práv sa doručí osobám, v súvislosti s ktorými a v záujme ktorých sa takéto opatrenia uplatňujú.

Vydané rozhodnutia, ktoré sa týkajú ochranných opatrení, sú vykonateľné od okamihu, kedy sa doručia povinnej osobe (osobe, ktorá spôsobuje ohrozenie).

Výkon rozhodnutia, na základe ktorého sa nariadilo ochranné opatrenie zabezpečí súdny exekútor. Súdni exekútori sa obvykle dozvedia o porušení ochranného opatrenia od osoby, ktorá je ohrozená. Ak bolo nariadené ochranné opatrenie pred určením práv styku, súd môže rozhodnúť o právach styku spôsobom, ktorý zohľadní uplatnené ochranné opatrenia. Vo svojej analýze judikatúry z roku 2008 týkajúcej sa vydaní zákazu priblíženia najvyšší súd zastával názor, že ak ohrozená osoba a osoba, ktorá spôsobila toto ohrozenie žije (alebo pracujú) v tesnej blízkosti toho druhého, bolo by vhodnejšie obmedziť podmienky ich styku a obsah zákazov (ochranné opatrenia) by mal obsahovať hlavne zoznam zakázaných činností.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

V Estónsku majú súdy právomoc uplatňovať ochranné opatrenia. Krajský súd, ktorý uplatnil ochranné opatrenie, je v súlade s článkom 5 oprávnený vydať osvedčenie o ochrannom opatrení. Na vydanie osvedčenia sa musí predložiť žiadosť krajskému súdu. Kontaktné údaje estónskych oblastných súdov sú dostupné na ich Odkaz sa zobrazí v novom oknewebových sídlach.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Na to, aby sa uplatnilo ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte sa musí osoba obrátiť na súdneho exekútora, ktorý je príslušný podľa miesta bydliska alebo sídla dlžníka alebo v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza majetok dlžníka. Súdni exekútori začnú exekučné konanie na základe návrhu a exekučného titulu od ohrozenej osoby. Kontaktné informácie súdnych exekútorov sú k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Komory súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty:

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Ochranné opatrenia nariadené v inom členskom štáte môže v prípade potreby uplatniť súdny exekútor, ktorý je oprávnený uskutočniť výkon ochranného opatrenia. Na uskutočnenie výkonu ochranného opatrenia nariadeného v inom členskom štáte je oprávnený súdny exekútor, ktorý je príslušný podľa miesta bydliska alebo sídla dlžníka alebo v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza majetok dlžníka. Kontaktné informácie súdnych exekútorov sú k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Komory súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty:

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Na odmietnutie uznať alebo vykonať ochranné opatrenia nariadené v inom členskom štáte sa musí predložiť žiadosť v mieste bydliska dlžníka alebo na krajský súd, ktorý má právomoc rozhodovať o zamýšľanom exekučnom konaní. Kontaktné údaje estónskych oblastných súdov sú dostupné na ich Odkaz sa zobrazí v novom oknewebových sídlach.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

estónčina a angličtina

Posledná aktualizácia: 19/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Grécko

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Sudca aténskeho jednočlenného súdu prvého stupňa je príslušným orgánom, ktorý rozhoduje o nariadení ochranných opatrení.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Príslušným orgánom je predseda príslušnej komory súdnych úradníkov alebo jeho zástupca.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Príslušným orgánom v rámci konania o nariadení ochranných opatrení je sudca jednočlenného súdu prvého stupňa.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Príslušným orgánom v rámci nesporového konania je opäť jednočlenný súd prvého stupňa.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Grécky jazyk.

Posledná aktualizácia: 10/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Španielsko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Neuplatňuje sa.

V Španielsku neexistujú žiadne ochranné príkazy uvedené v nariadení č. 606/2013. Preto neexistujú žiadne justičné orgány s právomocou vydávať takéto príkazy a osvedčenia podľa článku 5 tohto nariadenia.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Neuplatňuje sa.

V Španielsku neexistujú žiadne ochranné príkazy uvedené v nariadení č. 606/2013. Preto neexistujú žiadne orgány s právomocou vydávať takéto príkazy a osvedčenia podľa článku 5 tohto nariadenia.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Súd prvého stupňa alebo prípadne súd pre rodinné záležitosti miestne príslušný podľa bydliska obete.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Súd prvého stupňa alebo prípadne súd pre rodinné záležitosti miestne príslušný podľa bydliska obete.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Oblastný súd Audiencia Provincial

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Španielčina.

Posledná aktualizácia: 17/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Taliansko

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Podľa talianskych právnych predpisov je súdom príslušným nariaďovať ochranné opatrenia, a teda aj vydávať osvedčenia v súlade s článkom 5, súd v mieste bydliska chránenej osoby.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte sa uplatňuje a v prípade potreby vykonáva pod dohľadom súdu v mieste bydliska alebo trvalého pobytu chránenej osoby v čase podania žiadosti.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Súdom príslušným vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1 je súd v mieste bydliska alebo trvalého pobytu chránenej osoby.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Rovnaký súd ako súd uvedený v bode III.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Taliančina

Posledná aktualizácia: 11/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Cyprus

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

V súlade s článkom A.32 zákona Ν.14/60 o súdoch má každý súd, ktorý vykonáva právomoc v občianskoprávnych veciach, právomoc vydať zákaz (dočasný, trvalý alebo povinný).

V zmysle článku A.16 zákona N.23/90 o rodinných súdoch rodinné súdy vykonávajú rovnakú právomoc.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Príslušným orgánom na nariadenie ochranných opatrení je okresný súd (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrese, v ktorom má navrhovateľ v danom čase bydlisko alebo pobyt.

V prípade rodinnoprávneho sporu je príslušným orgánom rodinný súd (Oikogeniakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrese, v ktorom má navrhovateľ alebo odporca v danom čase bydlisko alebo pobyt. Ak sa spor týka neplnoletej osoby, príslušným je rodinný súd v okrese, v ktorom sa neplnoletá osoba nachádza.

Príslušným orgánom pre vydávanie osvedčení je okresný súd alebo rodinný súd, ktorý nariadil ochranné opatrenie.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Príslušný orgán, pred ktorým sa možno dovolať ochranného opatrenia:

V každom prípade je príslušným orgánom okresný súd v okrese, do ktorého sa osoba, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, trvalo alebo dočasne presťahovala. Ak adresa nie je známa, príslušným orgánom je okresný súd v Nikózii.

Orgán príslušný vykonať takéto opatrenie:

V každom prípade je príslušným orgánom okresný súd v okrese, do ktorého sa osoba, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, trvalo alebo dočasne presťahovala. Ak adresa nie je známa, príslušným orgánom je okresný súd v Nikózii.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

V každom prípade je príslušným orgánom okresný súd v okrese, do ktorého sa osoba, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, trvalo alebo dočasne presťahovala. Ak adresa nie je známa, príslušným orgánom je okresný súd v Nikózii.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Príslušný súd, na ktorý sa podáva žiadosť o odmietnutie uznania:

Okresný súd alebo rodinný súd, na ktorom sa dotknutá osoba dovolávala ochranného opatrenia nariadeného v členskom štáte pôvodu.

Prípadne príslušný súd, na ktorý sa podáva žiadosť o odmietnutie výkonu:

Okresný súd alebo rodinný súd, na ktorom sa dotknutá osoba dovolávala ochranného opatrenia nariadeného v členskom štáte pôvodu.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Písomnosti sa musia predkladať v gréckom jazyku. Prípustný je aj preklad do anglického jazyka.

Posledná aktualizácia: 18/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Lotyšsko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Pravidlá a postupy týkajúce sa ochranných opatrení v občianskych konaniach upravuje Občiansky súdny poriadok.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Orgány, ktoré majú v Lotyšsku právomoc nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia, sú okresné (alebo mestské) súdy (čl. 541.1 ods. 4.5 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Orgány, ktoré majú právomoc vykonať ochranné opatrenia nariadené v inom členskom štáte, sú okresné (alebo mestské) súdy miesta, kde sa má vykonať rozhodnutie, alebo miesta nahláseného bydliska obžalovaného, alebo ak neexistuje, miesta skutočného pobytu alebo sídla obžalovaného (čl. 651.3 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Orgány, ktoré majú právomoc upraviť ochranné opatrenia, sú takisto okresné (alebo mestské) súdy s právomocou tieto ochranné opatrenia vykonať (čl. 651.5 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Sú to okresné (alebo mestské) súdy, v ktorých jurisdikcii sa má vykonať ochranné opatrenie nariadené rozhodnutím zahraničného súdu (čl. 644.3 ods. 4.3 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Prepis alebo preklad požadovaný podľa tohto nariadenia sa vyhotovuje do úradného jazyka Lotyšskej republiky, ktorým je lotyština.

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Litva

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

V Litve nariaďujú ochranné opatrenia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia, súdy. Osvedčenia stanovené v článku 5 nariadenia vydáva súd, ktorý nariadil ochranné opatrenie.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

V Litve sú súdni úradníci príslušní vykonávať ochranné opatrenia spadajúce do rozsahu pôsobnosti nariadenia. Ak sa súdnym úradníkom bráni vo vykonávaní ochranných opatrení spadajúcich do rozsahu pôsobnosti nariadenia, títo úradníci majú všeobecné právo požiadať políciu o odstránenie takýchto prekážok.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Súdni úradníci, ktorí vykonávajú ochranné opatrenia, upravujú v súlade s článkom 11 ods. 1 ochranné opatrenia spadajúce do rozsahu pôsobnosti nariadenia.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Žiadosti o odmietnutie uznania, prípadne vykonania ochranného opatrenia by mali byť podané na litovskom odvolacom súde.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Všetky prepisy alebo preklady požadované v súlade s nariadením na účely komunikácie s príslušnými litovskými orgánmi musia byť poskytnuté v úradnom jazyku Litovskej republiky, t. j. v litovčine.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Maďarsko

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Okresné súdy.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Okresné súdy, okresné úrady v Budapešti a župné štátne úrady (ďalej spoločne nazývané len ƒƒ„okresné úrady“), ako aj policajné úrady.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Okresný súd

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Okresný súd

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Maďarčina

Posledná aktualizácia: 16/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Holandsko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Obete, ktoré chcú byť v Holandsku požívateľmi ochranných opatrení, musia podať návrh na začatie občianskoprávneho konania o nariadení predbežného opatrenia (kort geding). V tejto veci sa musia obrátiť na právneho zástupcu, ktorý im poskytne informácie o postupe, ktorý treba dodržiavať, a bude viesť konanie v mene obete.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Súdy príslušné nariadiť ochranné opatrenie: súdyPDF(167 Kb)nl

Ak bolo ochranné opatrenie nariadené na základe zákona o dočasnom súdnom zákaze (Wet tijdelijk huisverbod):
starosta v mieste, v ktorom sa má dočasný súdny zákaz uplatňovať.

Orgán, ktorý vydal ochranné opatrenie, je oprávnený vydať aj osvedčenie.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

•             Súdny úradník (deurwaarder)

•             Ak bolo ochranné opatrenie vydané na základe zákona o dočasnom súdnom zákaze: polícia.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (sudca rozhodujúci o návrhoch na nariadenie predbežných opatrení na Okresnom súde v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Okresný súd v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Okresný súd v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Holandčina.

Posledná aktualizácia: 24/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Poľsko

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Orgány príslušné nariaďovať ochranné opatrenia:

okresné súdy, regionálne súdy, odvolacie súdy

Orgány príslušné vydávať osvedčenia:

okresné súdy, regionálne súdy a odvolacie súdy, ktoré vydali rozhodnutie o ochranných opatreniach

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Okresné súdy

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Okresné súdy

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Regionálne súdy

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Poľština

Posledná aktualizácia: 15/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Slovensko

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Ochranné opatrenie vydané v inom členskom štáte sa predloží Okresnému súdu Bratislava III. Príslušnými na vykonanie takéhoto opatrenia sú polícia a súdny exekútor.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1 Nariadenia je príslušný vykonať Okresný súd Bratislava III.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Návrh na neuznanie alebo odmietnutie výkonu sa podáva na Okresný súd Bratislava III.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Fínsko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Ochranné opatrenia uvedené v smernici 2011/99/EÚ a nariadení (EÚ) č. 606/2013 sú vo Fínsku stanovené v zákone č. 898/1998 o súdnych zákazoch styku a priblíženia sa.

Zákonom sa stanovuje uloženie súdneho zákazu styku a priblíženia sa s cieľom zabrániť spáchaniu trestného činu proti životu, zdraviu, osobnej slobode alebo súkromiu, hrozbe spáchania takéhoto trestného činu alebo inému závažnému obťažovaniu. Ak osoba, ktorá sa cíti ohrozená, a osoba, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť súdny zákaz styku a priblíženia sa, majú miesto trvalého bydliska v spoločnej domácnosti, môže byť uložený súdny zákaz styku a priblíženia sa, aby sa zabránilo spáchaniu trestného činu proti životu, zdraviu alebo osobnej slobode alebo hrozbe spáchania takéhoto trestného činu (súdny zákaz styku a priblíženia sa v rámci rodiny).

Smernica 2011/99/EÚ sa týka súdnych zákazov styku a priblíženia sa uložených vo Fínsku, ak bol súdny zákaz styku a priblíženia sa uložený v dôsledku spáchania trestného činu alebo podozrenia zo spáchania trestného činu. Ak súdny zákaz styku a priblíženia sa nesúvisí s trestným činom uvedeným v smernici, podlieha nariadeniu (EÚ) č. 606/2013.

Ako sa podrobnejšie uvádza v príslušnom rozsudku, osoba, ktorej bol uložený súdny zákaz styku a priblíženia sa, sa nesmie priblížiť k chránenej osobe alebo s ňou inak prísť do styku alebo sa o to pokúsiť (základný súdny zákaz styku a priblíženia sa). Takisto sa zakazuje prenasledovať a sledovať chránenú osobu. Osoba, ktorej bol uložený súdny zákaz styku a priblíženia sa v rámci rodiny, musí opustiť spoločnú domácnosť, v ktorej trvalo žije s chránenou osobou, a nesmie sa vrátiť. Ak existuje dôvod domnievať sa, že základný súdny zákaz styku a priblíženia sa nie je dostatočný, tento zákaz možno rozšíriť. V takomto prípade sa súdny zákaz styku a priblíženia sa uplatňuje na zdržiavanie sa v blízkosti miesta bydliska chránenej osoby, miesta pobytu na účely rekreácie alebo miesta výkonu práce tejto osoby, alebo v blízkosti iného porovnateľného osobitne určeného miesta (rozšírený súdny zákaz styku a priblíženia sa). Súdny zákaz styku a priblíženia sa sa však neuplatňuje na styky, na ktoré existuje primeraný dôvod a ktoré sú preukázateľne nevyhnutné. Vykonanie každého nevyhnutného styku by sa malo stanoviť už v rozhodnutí o súdnom zákaze styku a priblíženia sa.

Súdny zákaz styku a priblíženia sa môže byť uložený najviac na obdobie jedného roka. Súdny zákaz styku a priblíženia sa v rámci rodiny môže byť uložený na najviac na obdobie troch mesiacov. Súdny zákaz styku a priblíženia sa nadobúda platnosť po vynesení rozsudku okresného súdu, ktorým sa ukladá takýto zákaz. Rozhodnutie súdu sa musí dodržiavať bez ohľadu na odvolanie, pokiaľ súd vyššieho stupňa nerozhodne vo veci inak. Súdny zákaz styku a priblíženia sa možno obnoviť. V prípade obnovenia sa môže súdny zákaz styku a priblíženia sa uložiť až na dva roky. Súdny zákaz styku a priblíženia sa v rámci rodiny možno obnoviť najviac na obdobie troch mesiacov.

Požiadať o súdny zákaz styku a priblíženia sa môže každý, kto má oprávnený dôvod cítiť sa ohrozený alebo obťažovaný inou osobou. Žiadosť môže podať takisto prokurátor, polícia alebo orgán sociálnej pomoci. Žiadosť možno podať ústne alebo písomne prostredníctvom osobitného tlačiva.

Prípady týkajúce sa súdnych zákazov styku a priblíženia sa patria do pôsobnosti okresného súdu. Príslušným súdom je okresný súd príslušný pre miesto bydliska chránenej osoby alebo miesto, kde by sa súdny zákaz styku a priblíženia sa mal spravidla vykonávať. Ak je osoba, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť súdny zákaz styku a priblíženia sa, podozrivá zo spáchania trestného činu, ktorý môže byť relevantný pri riešení veci týkajúcej sa súdneho zákazu styku a priblíženia sa, príslušný trestný súd má takisto právomoc rozhodnúť vo veci súdneho zákazu styku a priblíženia sa.

Ustanovenia týkajúce sa trestného práva procesného sa vo vhodnej miere uplatňujú na súdne konanie vo veci súdneho zákazu styku a priblíženia sa. Podľa fínskej judikatúry sa súdny zákaz styku a priblíženia sa ukladá bez výnimky ako samostatné opatrenie oddelene od súdneho konania v trestných veciach, hoci podľa zákona tento zákaz možno riešiť aj v súvislosti s trestným konaním.

Súdny zákaz styku a priblíženia sa možno uložiť v prípade, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že je pravdepodobné, že osoba, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť súdny zákaz styku a priblíženia sa, môže spáchať trestný čin proti životu, zdraviu, osobnej slobode alebo súkromiu osoby, ktorá sa cíti byť ohrozená, alebo môže túto osobu závažne obťažovať iným spôsobom.

Súdny zákaz styku a priblíženia sa v rámci rodiny možno uložiť, ak je na základe vyhrážok osoby, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť súdny zákaz styku a priblíženia sa, alebo predchádzajúcich trestných činov, ktoré táto osoba spáchala, či iného jej správania pravdepodobné, že táto osoba spácha trestný čin proti životu, zdraviu alebo osobnej slobode osoby, ktorá sa cíti byť ohrozená, a uloženie takéhoto súdneho zákazu styku a priblíženia sa je opodstatnené vzhľadom na závažnosť hroziaceho trestného činu, pomery osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a ďalšie skutočnosti predložené vo veci.

Keď súd posudzuje splnenie podmienok na uloženie súdneho zákazu styku a priblíženia sa, musí venovať pozornosť pomerom dotknutých osôb, povahe predchádzajúcich trestných činov alebo obťažovania a tomu, či sa takéto konanie opakovalo, ako aj pravdepodobnosti, že osoba, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť súdny zákaz styku a priblíženia sa, bude pokračovať v obťažovaní alebo spácha trestný čin proti osobe, ktorá sa cíti byť ohrozená.

Takisto možno uložiť dočasný súdny zákaz styku a priblíženia sa. O uložení dočasného súdneho zákazu styku a priblíženia sa rozhoduje verejný činiteľ oprávnený zatýkať alebo súd. Verejný činiteľ oprávnený zatýkať musí bezodkladne a najneskôr do troch dní predložiť svoje rozhodnutie na posúdenie príslušnému okresnému súdu.

V zásade platí, že náklady spojené s posúdením veci týkajúcej sa súdneho zákazu styku a priblíženia sa sú povinné uhradiť strany sporu. Súd môže strane sporu prikázať uhradiť celú sumu primeraných trov konania alebo jej časť za druhú stranu, ak na to existujú vážne dôvody. Neplatia sa žiadne súdne poplatky.

Strany sporu majú právo na právne zastúpenie a takisto majú nárok na bezplatnú právnu pomoc, ak sú splnené podmienky stanovené v zákone č. 257/2002 o právnej pomoci.

Súd je povinný okamžite vložiť do policajného počítačového systému rozsudok, ktorým sa ukladá, ruší alebo mení súdny zákaz styku a priblíženia sa.

Rozsudok sa takisto oznamuje žiadateľovi, osobe chránenej súdnym zákazom styku a priblíženia sa a osobe, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť tento zákaz. Pokiaľ sa rozsudok nevyniesol v neprítomnosti osoby, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť súdny zákaz styku a priblíženia sa, rozsudok sa musí doručiť tejto osobe tak, aby sa doručenie mohlo overiť.

Dohľad nad vykonávaním súdneho zákazu styku a priblíženia sa vykonáva polícia.

Porušenia súdneho zákazu styku a priblíženia sa trestajú podľa kapitoly 16 oddielu 9a trestného zákonníka (39/1889).

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Príslušné orgány oprávnené nariadiť ochranné opatrenia

Všeobecné súdy (okresné súdy, odvolacie súdy a najvyšší súd)

Príslušné orgány oprávnené vydávať osvedčenia v súlade s článkom 5

Všeobecné súdy (okresné súdy, odvolacie súdy a najvyšší súd)

Osvedčenie vydáva súd, ktorý uložil súdny zákaz styku a priblíženia sa, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia a ktorý sa uvádza v zákone č. 898/1998 o súdnych zákazoch.

Osvedčenie sa vydáva v súlade s článkami 5 až 7 nariadenia. Vydanie osvedčenia sa oznamuje osobe predstavujúcej riziko v súlade s článkom 8 nariadenia a oddielom 5 zákona č. 227/2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Okresný súd v Helsinkách.

Kontaktné údaje: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Fínsko uznáva ochranné opatrenia uložené v inom členskom štáte v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia bez uplatnenia osobitného konania, ako sa stanovuje v oddiele 4 zákona č. 227/2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Takéto ochranné opatrenia sa vkladajú do registra uvedeného v oddiele 15 zákona č. 898/1998 o súdnych zákazoch styku a priblíženia sa rovnako, ako sa doň vkladajú súdne zákazy styku a priblíženia sa uložené vo Fínsku.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Okresný súd v Helsinkách.

Kontaktné údaje: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Úprava ochranného opatrenia sa vykonáva spôsobom uvedeným v článku 11 nariadenia v súlade s písomným postupom uvedeným v  oddiele 3 zákona č. 227/2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Okresný súd v Helsinkách.

Kontaktné údaje: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Podľa článku 13 nariadenia sa rozsudok neuzná alebo sa odmietne jeho výkon v súlade s písomným postupom uvedeným v oddiele 3 zákona č. 227/2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Prípustnými jazykmi sú fínčina, švédčina a angličtina. Osvedčenie vydané v inom jazyku sa takisto môže uznať, pokiaľ neexistuje žiadna iná prekážka brániaca jeho uznaniu.

Posledná aktualizácia: 16/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Švédsko

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Vo švédskych právnych predpisoch nie sú ustanovené ochranné opatrenia v občianskych veciach, ako sú opatrenia uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Preto neexistuje žiadny orgán s právomocou nariaďovať takéto opatrenia alebo vydávať osvedčenia v súlade s článkom 5.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Na ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte sa možno odvolať u prokurátora (åklagaren) v mieste, kde sa má opatrenie uplatňovať alebo v zásade uplatňovať.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Prokurátor v mieste, kde sa má opatrenie uplatňovať alebo v zásade uplatňovať, je príslušný vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Žiadosť o odmietnutie uznania podľa článku 13 by mala byť podaná na okresnom súde (tingsrätt) v Štokholme.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Švédčina.

Posledná aktualizácia: 09/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.