Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

V Litve nariaďujú ochranné opatrenia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia, súdy. Osvedčenia stanovené v článku 5 nariadenia vydáva súd, ktorý nariadil ochranné opatrenie.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

V Litve sú súdni úradníci príslušní vykonávať ochranné opatrenia spadajúce do rozsahu pôsobnosti nariadenia. Ak sa súdnym úradníkom bráni vo vykonávaní ochranných opatrení spadajúcich do rozsahu pôsobnosti nariadenia, títo úradníci majú všeobecné právo požiadať políciu o odstránenie takýchto prekážok.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Súdni úradníci, ktorí vykonávajú ochranné opatrenia, upravujú v súlade s článkom 11 ods. 1 ochranné opatrenia spadajúce do rozsahu pôsobnosti nariadenia.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Žiadosti o odmietnutie uznania, prípadne vykonania ochranného opatrenia by mali byť podané na litovskom odvolacom súde.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Všetky prepisy alebo preklady požadované v súlade s nariadením na účely komunikácie s príslušnými litovskými orgánmi musia byť poskytnuté v úradnom jazyku Litovskej republiky, t. j. v litovčine.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom