Mutual recognition of protection measures in civil matters

National information concerning Regulation No. 606/2013

General information

The Regulation (EU) No. 606/2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters sets up a mechanism allowing for a direct recognition of protection orders issued as a civil law measure between Member States.

Thus if you benefit from a civil law protection order issued in the Member State of your residence you may invoke it directly in other Member States by presenting a certificate to competent authorities certifying your rights.

The Regulation applies as of 11 January 2015.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

More information on mutual recognition of protection measures can be found on the dedicated page.

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Belgija

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Įgaliojimus paskirti apsaugos priemones pagal bylos, kurioje prašoma apsaugos priemonės, dalyką turi: šeimos teismas (tribunal de la famille), darbo teismas (tribunal du travail) arba prokuratūra (ministère public), o paskesnį tikrinimą atlieka šeimos teismas arba nepilnamečių bylų teismas (tribunal de la jeunesse).

Už pažymos išdavimą atsakingas apsaugos priemonę paskyrusio teismo vyriausiasis teismo sekretorius (greffier en chef) arba, jei taikoma, prokuratūra.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Vietos, kurioje saugomas asmuo yra arba bus įtrauktas į gyventojų registrą arba kurioje asmuo paprastai gyvena arba gyvens, prokuratūra.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Vietos, kurioje saugomas asmuo yra arba bus įtrauktas į gyventojų registrą arba kurioje asmuo paprastai gyvena arba gyvens, prokuratūra. Šį patikslinimą pagal 11 straipsnio 5 dalį galima apskųsti pirmosios instancijos teisme (tribunal de première instance).

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Pirmosios instancijos teismas.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

16 straipsnio 1 dalyje nurodytiems vertimams priimtinos kalbos yra prancūzų, nyderlandų ir (arba) vokiečių, atsižvelgiant į oficialias vykdymo vietos kalbas pagal Belgijos teisę.

Paskutinis naujinimas: 27/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Bulgarija

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Institucija, kompetentinga paskirti apsaugos priemones, yra apylinkės teismas, nustatomas pagal nukentėjusiojo nuolatinį arba dabartinį adresą. (Apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymo 7 straipsnis).

Reglamento (ES) Nr. 606/2013 5 straipsnyje nurodytą pažymą saugomo asmens rašytiniu prašymu išduoda apylinkės teismas, kuris nagrinėjo bylą. (Apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymo 26 straipsnio 1 dalis).

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Asmuo, kuriam kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra skirta apsaugos priemonė, gali prašyti, kad Sofijos miesto teismas priimtų apsaugos orderį Bulgarijos teritorijoje. (Apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymo 23 straipsnis)

Institucijos, kompetentingos įgyvendinti tokią priemonę, yra Vidaus reikalų ministerija ir Prokuratūra.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Kompetentingas yra Sofijos miesto teismas.

Teismas patikrina, ar priemonė gali būti įgyvendinta taikant Bulgarijos teisės aktuose numatytas priemones. Kai tai neįmanoma, teismas paskiria pakaitinę apsaugos priemonę pagal Bulgarijos teisės aktus. (Apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymo 24 straipsnio 2 dalis)

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Sprendimą atsisakyti pripažinti ar vykdyti apsaugos priemonę pavojų keliančio asmens prašymu priima Sofijos miesto teismas. (Apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymo 25 straipsnis)

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Bulgarijoje reikalaujama, kad dokumentai būtų išversti į bulgarų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 27/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Estija

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Apsaugos priemonės civilinėse bylose gali būti taikomos pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrievolių teisės įstatymo 1055 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad, jeigu nuolat neteisėtai daroma žala arba sukeliamas pavojus, kad bus neteisėtai padaryta žalos, auka arba asmuo, kuriam kyla pavojus, turi teisę reikalauti, kad žalą sukeliantys veiksmai būtų nutraukti, arba kad būtų susilaikyta nuo pavojaus sukėlimo tokiais veiksmais. Kūno sužalojimo, žalos sveikatai, privatumo ar bet kokių kitų asmens teisių pažeidimo atveju gali reikėti, be kita ko, kad pažeidėjui būtų uždrausta prisiartinti prie kitų asmenų (apribojančia nutartimi), būtų reglamentuotas naudojimasis būstu ar ryšio priemonėmis ar būtų taikomos kitos panašios priemonės. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso kodekso 475 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta civilinės teisės apsaugos priemonių taikymo tvarka, pagal kurią proceso, vykdomo pagal pareiškimą, metu gali būti skirta apribojanti nutartis ir kitos panašios asmens teisių apsaugos priemonės, kaip nustatyta 55 skyriuje ir 544–549 straipsniuose, kuriuose išsamiau nustatyta apribojančios nutarties taikymo tvarka. Pagal Civilinio proceso kodekso 378 straipsnio 1 ir 3 dalis, 546 straipsnį bei 551 straipsnio 1 dalį civilinės teisės apsaugos priemonės taip pat gali būti taikomos kaip ieškinio užtikrinimo priemonė ar laikinoji priemonė pagal pareiškimą vykdomame procese.

Pagal Prievolių teisės įstatymo 1055 straipsnio 1 dalį gali reikėti, kad pažeidėjui būtų uždrausta prisiartinti prie kitų asmenų (pvz., kad būtų priimta apribojanti nutartis), būtų reglamentuotas naudojimasis būstu ar ryšio priemonėmis ar būtų taikomos kitos panašios priemonės. Todėl Įstatyme pateiktas priemonių, kurios gali būti taikomos siekiant apsaugoti asmens teises, sąrašas nėra išsamus, o tam tikrais atvejais galima prašyti taikyti tinkamą ir reikalingą priemonę.

Statistinių duomenų apie vidutinį priemonių taikymo laikotarpį nėra. Estijoje pagal Prievolių teisės įstatymo 1055 straipsnį gali būti taikoma daug privatumo ir asmens teisių apsaugos priemonių ne ilgiau nei trejus metus. Remdamiesi Aukščiausiojo Teismo 2008 m. parengta teismų praktikos apribojančių nutarčių srityje analize, teismai apribojančias nutartis taiko ne ilgiau nei trejus metus.

Reglamentas (ES) Nr. 606/2013 apima apsaugos priemones, taikomas civilinėse bylose. Jis netaikomas apsaugos priemonėms, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003. Siekiant taikyti civilinės teisės apsaugos priemones nėra būtina, kad neteisėta veika būtų padaryta asmeniui, kuriam gresia pavojus. Pakanka, kad dėl ankstesnio atsakovo elgesio yra pagrindo bijoti, kad atsakovas gali sužaloti auką arba pažeisti jos asmens teises. Įstatyme pateiktas apsaugos priemonių, taikomų civilinėse bylose, sąrašas yra neišsamus. Jei reikia, siekiant išspręsti konkrečią situaciją gali būti taikoma tinkama apsaugos priemonė, nenurodyta teisės aktuose.

Dėl apsaugos priemonės įgyvendinimo pradėdamas atskirą procesą arba kartu su kitu reikalavimu gali kreiptis asmuo, kuriam gresia pavojus, arba nukentėjusysis. Norėdamas, kad būtų taikoma apsaugos priemonė, asmuo, kuriam gresia pavojus, turi Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasapylinkės teismui pateikti pareiškimą. Teismai pareiškimus nagrinėja pagal procesą, vykdomą pagal pareiškimą. Prieš taikydamas apsaugos priemonę, teismas išklauso asmenį, kurio atžvilgiu prašoma taikyti priemonę, ir asmenį, kurio interesais vykdomas procesas dėl priemonės taikymo. Jei reikia, teismas taip pat išklauso asmenis, artimai susijusius su pirmiau nurodytais asmenimis, arba asmenų gyvenamosios vietos kaimo savivaldybės, miesto valdžios ar policijos įstaigos atstovus.

Teismui pateikiami pareiškimai turi būti parengti estų kalba ir atitikti Civilinio proceso kodekso 338 ir 363 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Visi pareiškimai teismui turi būti pateikti įskaitoma spausdinta forma. Jei įmanoma, teismui taip pat reikėtų pateikti elektronines raštu pateiktų procesinių dokumentų kopijas. Atstovai pagal sutartį, notarai, antstoliai, bankroto administratoriai, valstybės ir vietos valdžios įstaigos ir kiti juridiniai asmenys dokumentus teismui pateikia elektroniniu būdu, nebent yra svarbių priežasčių dokumentus pateikti kitokia forma. Išsamesnės elektroninių dokumentų pateikimo teismams taisyklės, dokumentų formos reikalavimai ir dokumentų, kurie pateikiami per portalą, sąrašas yra išdėstyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasuž atitinkamą sritį atsakingo ministro priimtose taisyklėse . Proceso dalyvis, pateikdamas teismui rašytinius dokumentus ir jų priedus, turi parūpinti nustatytą skaičių šių dokumentų nuorašų, kurie bus įteikti kitiems proceso dalyviams.

Pateikiant pareiškimus ar apeliacinius skundus, nagrinėjamus pagal pareiškimą vykdomame procese, mokamas 50 eurų valstybinis mokestis. Pateikiant prašymą dėl ieškinio užtikrinimo mokamas 50 eurų valstybinis mokestis.

Pagal Estijos teisės aktus proceso dalyviai neprivalo būti atstovaujami teisme procesuose dėl civilinės teisės apsaugos priemonių taikymo.

Sprendimą dėl apribojančios nutarties ar kitos asmens teisių apsaugos priemonės taikymo ar pakeitimo apeliacine tvarka gali apskųsti asmenys, įpareigoti jų laikytis. Tokie apeliaciniai skundai turi būti raštu pateikiami apygardos teismui per apylinkės teismą, kurio sprendimas skundžiamas apeliacine tvarka. Apeliacinius skundus reikia pateikti per 15 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos. Apeliacinio skundo dėl sprendimo negalima pateikti praėjus penkiems mėnesiams nuo sprendimo priėmimo nagrinėjant ieškinius arba pagal pareiškimą vykdomame procese, nebent teisės aktuose nustatyta kitaip. Pasikeitus aplinkybėms teismas gali atšaukti arba pakeisti apribojančią nutartį arba kitokią asmens teisių apsaugos priemonę. Prieš atšaukdamas arba pakeisdamas priemonę teismas išklauso dalyvius. Sprendimas dėl apribojančios nutarties ar kitos asmens teisių apsaugos priemonės įteikiamas asmenims, kurių atžvilgiu ir kurių interesais taikomos tokios priemonės.

Sprendimai dėl apsaugos priemonių turi būti vykdomi nuo tada, kai jie įteikiami įpareigojamam asmeniui (asmeniui, keliančiam pavojų).

Teismo sprendimo, kuriuo buvo paskirta apsaugos priemonė, vykdymą organizuoja antstolis. Antstoliai apie apsaugos priemonės pažeidimus dažniausiai sužino iš asmens, kuriam keliamas pavojus. Jei apsaugos priemonė buvo paskirta prieš nustatant teises bendrauti, teismas dėl teisių bendrauti turi priimti tokį sprendimą, kuriame būtų atsižvelgiama į pritaikytas apsaugos priemones. Aukščiausiasis Teismas 2008 m. teismų praktikos dėl apribojančių nutarčių analizėje išdėstė nuomonę, kad, jei asmuo, kuriam gresia pavojus, ir pavojų keliantis asmuo gyvena (arba dirba) netoli vienas kito, geriau būtų reglamentuoti jų bendravimo tvarką, o draudimų turinį (apsaugos priemones) visų pirma galėtų sudaryti draudžiamų veiksmų sąrašas.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Estijoje teismai yra kompetentingi taikyti apsaugos priemones. Pagal 5 straipsnį apylinkės teismas, kuris pritaikė apsaugos priemonę, yra kompetentingas išduoti pažymą dėl apsaugos priemonės. Kad būtų išduota pažyma, apylinkės teismui reikia pateikti pareiškimą. Estijos teismų kontaktinė informacija pateikiama teismų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Asmuo, norintis, kad būtų taikoma kitoje valstybėje narėje paskirta apsaugos priemonė, turi kreiptis į antstolį, turintį jurisdikciją skolininko gyvenamojoje arba buvimo vietoje arba vietoje, kurioje yra skolininko turtas. Antstoliai pradeda vykdymo procesą remdamiesi asmens, kuriam kyla pavojus, pateiktu pareiškimu ir vykdomuoju dokumentu. Antstolių kontaktinė informacija pateikiama Antstolių ir bankroto administratorių rūmų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Jei reikia, kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę gali taikyti antstolis, kompetentingas užtikrinti apsaugos priemonės vykdymą. Antstolis, kuris turi jurisdikciją skolininko gyvenamojoje arba buvimo vietoje arba skolininko turto buvimo vietoje, yra kompetentingas užtikrinti apsaugos priemonės, priimtos kitoje valstybėje narėje, vykdymą. Antstolių kontaktinė informacija pateikiama Antstolių ir bankroto administratorių rūmų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Norint atsisakyti pripažinti ar vykdyti kitoje valstybėje narėje paskirtas apsaugos priemones, reikia pateikti prašymą skolininko gyvenamosios vietos adresu arba apylinkės teismui, turinčiam jurisdikciją numatomo vykdymo proceso atžvilgiu. Estijos teismų kontaktinė informacija pateikiama teismų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Estų ir anglų kalbos

Paskutinis naujinimas: 19/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Graikija

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Paskirti apsaugos priemonę gali Atėnų pirmosios instancijos vieno nario teismo (Monomelés Protodikeío Athinón) teisėjas, posėdžiaujantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūrose (diadikasía ton asfalistikón métron).

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Kompetentinga institucija yra atitinkamos antstolių asociacijos (Sýllogos Dikastikón Epimelitón) pirmininkas arba jo pavaduotojas.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Tai gali padaryti pirmosios instancijos vieno nario teismo teisėjas, posėdžiaujantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūrose.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Kompetentinga institucija yra pirmosios instancijos vieno nario teismas, posėdžiaujantis ne ginčo tvarka nagrinėjamose bylose (ekoúsia dikaiodosía).

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Graikų.

Paskutinis naujinimas: 02/12/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Ispanija

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Netaikoma.

Ispanijoje nėra apsaugos orderių, tokių kaip aprašytieji Reglamente (ES) Nr. 606/2013, tad nėra ir kompetentingų teisminių institucijų, kurios galėtų išduoti tokius orderius ir pažymas, nustatytas minėto reglamento 5 straipsnyje.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Netaikoma.

Ispanijoje nėra apsaugos orderių, tokių kaip aprašytieji Reglamente (ES) Nr. 606/2013, todėl nėra ir kompetentingų teisminių institucijų, kurios išduotų tokius orderius ir pažymas, nustatytas minėto reglamento 5 straipsnyje.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Nukentėjusiojo nuolatinės gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismas arba, kai taikoma, Šeimos bylų teismas.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Nukentėjusiojo nuolatinės gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismas arba, kai taikoma, Šeimos bylų teismas.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Provincijos teismas.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Ispanų.

Paskutinis naujinimas: 02/12/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Italija

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Pagal Italijos teisę paskirti apsaugos priemones, taigi ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį, kompetentingas saugomo asmens gyvenamosios vietos teismas.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Kitoje valstybėje narėje paskirta apsaugos priemone remiamasi ir, jei būtina, ji vykdoma prižiūrint saugomo asmens nuolatinės ar faktinės gyvenamosios vietos ar buvimo vietos prašymo pateikimo metu teismui.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Apsaugos priemones pagal 11 straipsnio 1 dalį patikslina saugomo asmens nuolatinės ar faktinės gyvenamosios vietos ar buvimo vietos teismas.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Tas pats teismas kaip ir iii papunktyje.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Italų.

Paskutinis naujinimas: 03/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Kipras

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Teismų įstatymo (Įstatymo Nr. 14/60) 32 straipsnyje nurodyta, kad kiekvienas teismas, įgyvendinantis savo jurisdikciją nagrinėti civilines bylas, gali priimti nutartį nutraukti neteisėtus veiksmus (laikiną, nuolatinę arba privalomą).

Pagal Šeimos bylų teismų įstatymo (Įstatymo Nr. 23/90) 16 straipsnį tokius pačius įgaliojimus turi šeimos bylų teismai.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Institucija, kompetentinga skirti apsaugos priemones, yra rajono, kuriame ieškovas atitinkamu metu gyvena arba būna, apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías).

Ginčo pagal šeimos teisę atveju kompetentinga institucija yra rajono, kuriame ieškovas arba atsakovas atitinkamu metu gyvena arba būna, šeimos bylų teismas (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías). Jei ginčas yra susijęs su nepilnamečiu, jurisdikcija priklauso rajono, kuriame buvo rastas nepilnametis, šeimos bylų teismui.

Institucija, kompetentinga išduoti pažymas, yra apylinkės teismas arba šeimos bylų teismas, kuris skyrė apsaugos priemonę.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Institucija, kurios gali būti prašoma taikyti apsaugos priemonę

Visais atvejais kompetentinga institucija yra rajono, į kurį nuolat arba laikinai gyventi persikėlė pavojų keliantis asmuo, apylinkės teismas. Jei adresas nežinomas, kompetentinga institucija yra Nikosijos apylinkės teismas.

Institucija, kompetentinga vykdyti tokią priemonę

Visais atvejais kompetentinga institucija yra rajono, į kurį nuolat arba laikinai gyventi persikėlė pavojų keliantis asmuo, apylinkės teismas. Jei adresas nežinomas, kompetentinga institucija yra Nikosijos apylinkės teismas.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Visais atvejais kompetentinga institucija yra rajono, į kurį nuolat arba laikinai gyventi persikėlė pavojų keliantis asmuo, apylinkės teismas. Jei adresas nežinomas, kompetentinga institucija yra Nikosijos apylinkės teismas.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Teismas, kuriam reikia pateikti prašymą dėl atsisakymo pripažinti apsaugos priemonę

Apylinkės teismas arba šeimos bylų teismas, kurio buvo prašoma taikyti kilmės valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę.

Teismas, kuriam reikia pateikti prašymą dėl atsisakymo vykdyti apsaugos priemonę (kai taikoma)

Apylinkės teismas arba šeimos bylų teismas, kurio buvo prašoma taikyti kilmės valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Dokumentus reikia pateikti graikų kalba. Taip pat priimami vertimai į anglų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 18/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Latvija

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Apsaugos priemonėms civilinėse bylose taikomas taisykles ir procedūras reglamentuoja Civilinio proceso įstatymas.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Latvijos valdžios institucijos, kompetentingos skirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas, yra apylinkės (arba miesto) teismai (Civilinio proceso įstatymo 5411 straipsnio 45 dalis).

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Valdžios institucijos, kompetentingos užtikrinti kitoje valstybėje narėje paskirtos apsaugos priemonės vykdymą, yra vietos, kurioje turi būti vykdomas sprendimas arba kurioje yra atsakovo deklaruota gyvenamoji vieta arba, jeigu tokios vietos nėra, kurioje yra atsakovo faktinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė, apylinkės (miesto) teismai (Civilinio proceso įstatymo 6513 straipsnio 1 dalis).

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Valdžios institucijos, kompetentingos patikslinti apsaugos priemones, yra tie patys apylinkės (arba miesto) teismai, kurie yra kompetentingi vykdyti šias priemones (Civilinio proceso įstatymo 6515 straipsnio 2 dalis).

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Apylinkės (arba miesto) teismai, kurių jurisdikcijoje turi būti vykdoma užsienio teismo sprendimu paskirta apsaugos priemonė (Civilinio proceso įstatymo 6443 straipsnio 43 dalis).

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Bet kokia pagal šį reglamentą reikalaujama transliteracija arba vertimas raštu atliekamas į oficialią Latvijos Respublikos kalbą, t. y. į latvių kalbą.

Paskutinis naujinimas: 18/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Lietuva

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Lietuvos Respublikoje į šio Reglamento taikymo sritį patenkančias apsaugos priemones skirs teismas. Pažymas pagal Reglamento 5 straipsnį Lietuvos Respublikoje išduos apsaugos priemonę paskyręs teismas.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Lietuvos Respublikoje vykdyti į Reglamento taikymo sritį patenkančias apsaugos priemones kompetentingi antstoliai. Jeigu antstoliui kažkas kliudys vykdyti į Reglamento taikymo sritį patenkančias apsaugos priemones, antstolis vykdymo kliūtims pašalinti turės bendrą teisę pasikviesti policiją.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Į Reglamento taikymo sritį patenkančių apsaugos priemonių patikslinimą pagal Reglamento 11 straipsnio 1 dalį atliks apsaugos priemonę vykdantis antstolis.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę turėtų būti pateiktas Lietuvos apeliaciniam teismui.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Kreipiantis į Lietuvos Respublikos kompetentingas institucijas, bet kokia pagal Reglamentą reikalinga transliteracija arba vertimas raštu turi būti atlikti į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą – lietuvių kalbą.

Paskutinis naujinimas: 21/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Vengrija

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Apylinkės teismai.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Apylinkės teismai, Budapešto apylinkės įstaigos ir apygardos valdžios įstaigos (toliau kartu – apylinkės įstaigos) bei policija.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Apylinkės teismas

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Apylinkės teismas

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Vengrų kalba

Paskutinis naujinimas: 16/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Nyderlandai

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Nukentėjusieji, norintys, kad jų atžvilgiu Nyderlanduose būtų paskirta apsaugos priemonė, turi pareikšti civilinį ieškinį (procesas dėl laikinųjų apsaugos priemonių (kort geding)). Šiuo tikslu reikia kreiptis į advokatą. Jis pateiks informaciją apie procedūrą, kurios reikia laikytis, ir vykdys procedūrą nukentėjusiojo vardu.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Teismai, kompetentingi paskirti apsaugos priemonę: teismaiPDF(167 Kb)nl

Jeigu apsaugos priemonė paskirta remiantis Laikinos apribojančios teismo nutarties įstatymu (Wet tijdelijk huisverbod):
vietos, kurioje turi būti taikoma laikina apribojanti teismo nutartis, meras.

Ta pati institucija, kuri paskyrė priemonę, taip pat turi įgaliojimus išduoti pažymą.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

•             Antstolis (deurwaarder)

•             Jeigu apsaugos priemonė paskirta remiantis Laikinos apribojančios nutarties aktu: policija.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjantis Hagos apylinkės teismo teisėjas)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Hagos apylinkės teismas)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Nyderlandų.

Paskutinis naujinimas: 24/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Lenkija

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Valdžios institucijos, kompetentingos skirti apsaugos priemones:

apylinkės teismai, apygardos teismai, apeliaciniai teismai

Valdžios institucijos, kompetentingos išduoti pažymas:

apylinkės teismai, apygardos teismai ir apeliaciniai teismai, priėmę sprendimą dėl apsaugos priemonių

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Apylinkės teismai

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Apylinkės teismai

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Apygardos teismai

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Lenkų kalba

Paskutinis naujinimas: 15/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Suomija

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Direktyvoje 2011/99/ES ir Reglamente (ES) Nr. 606/2013 nurodytos apsaugos priemonės Suomijoje yra nustatytos Įstatyme dėl apribojančių teismo nutarčių (898/1998).

Įstatyme numatyta nustatyti apribojančią teismo nutartį, kad būtų užkirstas kelias nusikaltimui gyvybei, sveikatai, laisvei ar privatumui, taip pat tokio nusikaltimo arba bet kokio kito pobūdžio sunkaus priekabiavimo grėsmei. Jeigu asmuo, kuris mano, kad jam kyla grėsmė, ir asmuo, kuriam prašoma nustatyti apribojančią teismo nutartį, nuolat gyvena toje pačioje gyvenamojoje vietoje, apribojanti teismo nutartis gali būti nustatyta siekiant užkirsti kelią nusikaltimui gyvybei, sveikatai ar laisvei arba tokio nusikaltimo grėsmei (apribojanti teismo nutartis šeimoje).

Suomijoje nustatytinoms apribojančioms teismo nutartims Direktyva 2011/99/ES taikoma tuomet, jei apribojanti teismo nutartis nustatoma dėl nusikaltimo arba įtariamo nusikaltimo. Jei apribojanti teismo nutartis nėra susijusi su nusikaltimu, kaip nurodyta direktyvoje, jai taikomas Reglamentas (ES) Nr. 606/2013.

Kaip išsamiau nurodyta atitinkamame sprendime, asmuo, kuriam nustatoma apribojanti teismo nutartis, negali susitikti su saugomu asmeniu arba kitaip su juo susisiekti arba bandyti susisiekti (bazinė apribojanti teismo nutartis). Be to, draudžiama sekti ir stebėti saugomą asmenį. Asmuo, kuriam nustatyta apribojanti teismo nutartis šeimoje, turi palikti gyvenamąją vietą, kurioje jis arba ji ir saugomas asmuo nuolat gyvena kartu, ir jis arba ji negali ten grįžti. Jeigu yra priežasčių manyti, kad bazinė apribojanti teismo nutartis yra nepakankama, apribojanti teismo nutartis gali būti išplėsta. Šiuo atveju apribojanti teismo nutartis taip pat aprėpia buvimą netoliese saugomo asmens nuolatinės gyvenamosios vietos, atostogų vietos arba darbo vietos arba buvimą netoliese kitos panašios vietos, kuri nurodoma atskirai (išplėsta apribojanti teismo nutartis). Tačiau apribojanti teismo nutartis netaikoma kontaktams, kuriems yra tinkama priežastis ir kurie yra akivaizdžiai būtini. Pageidautina, kad susitarimas dėl visų būtinų kontaktų jau būtų įtrauktas į sprendimą dėl apribojančios teismo nutarties.

Apribojanti teismo nutartis gali būti taikoma ne ilgiau kaip vienus metus. Apribojanti teismo nutartis šeimoje gali būti taikoma ne ilgiau kaip tris mėnesius. Apribojanti teismo nutartis įsigalioja po to, kai apylinkės teismas priima sprendimą nustatyti tokią nutartį. Sprendimo privaloma laikytis nepaisant apeliacinio skundo, nebent bylą nagrinėjantis aukštesnės instancijos teismas nustato kitaip. Apribojanti teismo nutartis gali būti atnaujinta. Atnaujinimo atveju apribojanti teismo nutartis gali būti taikoma ne ilgiau kaip dvejus metus. Apribojanti teismo nutartis šeimoje gali būti atnaujinta ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui.

Nustatyti apribojančią teismo nutartį gali prašyti bet kuris asmuo, kuris turi pagrįstą priežastį manyti, kad kitas asmuo jam kelia grėsmę arba priekabiauja. Prašymą taip pat gali teikti prokuratūra, policija arba socialinės paramos institucija. Prašymas gali būti teikiamas žodžiu arba raštu, naudojant specialią formą.

Bylas, susijusias su apribojančiomis teismo nutartimis, sprendžia apylinkės teismas. Jurisdikciją turintis teismas yra vietos, kurioje gyvena saugotinas asmuo, arba vietos, kurioje faktiškai būtų taikoma apribojanti teismo nutartis, apylinkės teismas. Jeigu asmuo, kuriam prašoma nustatyti apribojančią teismo nutartį, yra įtariamas padaręs nusikaltimą, kuris gali būti aktualus sprendžiant bylą, susijusią su apribojančia teismo nutartimi, kompetentingas baudžiamasis teismas taip pat yra kompetentingas apribojančios teismo nutarties klausimu.

Jei tinkama, teisme nagrinėjant bylą, susijusią su apribojančia teismo nutartimi, taikomos baudžiamojo proceso nuostatos. Suomijos teismų praktikoje apribojanti teismo nutartis beveik be išimčių nustatoma kaip nepriklausoma priemonė nuo baudžiamosios bylos nagrinėjimo, nors pagal įstatymą ji taip pat gali būti nagrinėjama pagal baudžiamojo proceso nuostatas.

Apribojanti teismo nutartis gali būti nustatyta, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad asmuo, kuriam prašoma nustatyti nutartį, gali įvykdyti nusikaltimą asmens, kuris mano, kad jam kyla grėsmė, gyvybei, sveikatai, laisvei arba privatumui arba stipriai prie jo ar jos priekabiauti kokiu nors kitu būdu.

Apribojanti teismo nutartis šeimoje gali būti nustatyta, jei asmuo, kuriam prašoma nustatyti nutartį, gali, kaip nuspręsta iš grėsmės, kurią jis ar ji sukėlė, ir visų ankstesnių nusikalstamų veikų ar elgesio, įvykdyti nusikaltimą asmens, kuris mano, kad jam kyla grėsmė, gyvybei, sveikatai ar laisvei, ir jei apribojančios teismo nutarties nustatymas nėra nepagrįstas atsižvelgiant į gresiančio nusikaltimo sunkumą, tame pačiame namų ūkyje gyvenančių asmenų aplinkybes ir kitus byloje pateiktus faktus.

Vertinant išankstines apribojančios teismo nutarties nustatymo sąlygas turi būti atkreiptas dėmesys į susijusių asmenų aplinkybes, visų buvusių nusikaltimų ar priekabiavimų pobūdį ir tai, ar jie kartoti, taip pat į tikimybę, kad asmuo, kuriam prašoma nustatyti apribojančią teismo nutartį, tęs priekabiavimą arba įvykdys nusikaltimą prieš asmenį, kuris mano, kad jam kyla grėsmė.

Taip pat gali būti nustatyta laikinoji apribojanti teismo nutartis. Dėl laikinosios apribojančios teismo nutarties sprendžia pareigūnas, turintis teisę vykdyti suėmimą, arba teismas. Pareigūnas, turintis teisę vykdyti suėmimą, turi nedelsdamas ir ne vėliau kaip per tris dienas savo sprendimą pateikti kompetentingam apylinkės teismui svarstyti.

Iš esmės pačios šalys yra atsakingos už išlaidų, kylančių dėl bylos, susijusios su apribojančia teismo nutartimi, svarstymo padengimą. Tačiau jeigu yra pagrįstų priežasčių, teismas gali nurodyti šaliai sumokėti dalį arba visas pagrįstas kitos šalies teisines išlaidas. Teismo mokestis netaikomas.

Šalys turi teisę naudotis advokato paslaugomis ir taip pat turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, jeigu laikomasi Teisinės pagalbos įstatyme (257/2002) nustatytų sąlygų.

Teismas privalo nedelsdamas į policijos kompiuterinę sistemą įtraukti sprendimą, kuriuo nustatoma, panaikinama arba iš dalies keičiama apribojanti teismo nutartis.

Apie sprendimą taip pat pranešama pareiškėjui, apribojančia teismo nutartimi saugotinam asmeniui ir asmeniui, kuriam prašyta nustatyti apribojančią teismo nutartį. Teismo sprendimas turi būti įteiktas patikrintinomis priemonėmis asmeniui, kuriam nustatyta apribojanti teismo nutartis, išskyrus atvejus, kai sprendimas buvo paskelbtas arba pristatytas asmens akivaizdoje.

Apribojančių teismo nutarčių vykdymą prižiūri policija.

Už apribojančių teismo nutarčių pažeidimus baudžiama pagal Baudžiamojo kodekso (39/1889) 16 skyriaus 9a skirsnį.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Institucijos, kompetentingos nurodyti imtis apsaugos priemonių

Bendrieji teismai (apylinkių teismai, apeliaciniai teismai ir Aukščiausiasis Teismas).

Institucijos, kompetentingos išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Bendrieji teismai (apylinkių teismai, apeliaciniai teismai ir Aukščiausiasis Teismas).

Pažymą išduoda teismas, kuris nustatė apribojančią teismo nutartį, patenkančią į reglamento taikymo sritį ir nurodytą Įstatyme dėl apribojančių teismo nutarčių (898/1998).

Ši pažyma išduodama pagal reglamento 5–7 straipsnius. Apie pažymą pavojų keliančiam asmeniui pranešama pagal reglamento 8 straipsnį ir Įstatymo (227/2015), kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose, 5 skirsnį.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Helsinkio apylinkės teismas.

Kontaktinė informacija: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html.

Kitoje valstybėje narėje nustatyta apsaugos priemonė Suomijoje pagal reglamento 4 straipsnio 1 dalį pripažįstama be atskiros procedūros, kaip nustatyta Įstatymo (227/2015), kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose, 4 skirsnyje. Tokia apsaugos priemonė įtraukiama į Įstatymo dėl apribojančių teismo nutarčių (898/1998) 15 skirsnyje nurodytą registrą tokiu pačiu būdu, kaip ir Suomijoje nustatyta apribojanti teismo nutartis.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Helsinkio apylinkės teismas.

Kontaktinė informacija: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html.

Apsaugos priemonės patikslinimas atliekamas, kaip nurodyta reglamento 11 straipsnyje, laikantis rašytinės procedūros, nurodytos Įstatymo (227/2015), kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose, 3 skirsnyje.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Helsinkio apylinkės teismas.

Kontaktinė informacija: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html.

Pagal reglamento 13 straipsnį sprendimą atsisakoma pripažinti ar vykdyti laikantis rašytinės procedūros, nurodytos Įstatymo (227/2015), kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose, 3 skirsnyje.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Priimtinos kalbos yra suomių, švedų ir anglų. Bet kuria kita kalba išduotas pažymėjimas taip pat gali būti priimtas, jei nėra jokių kitų jo priėmimo kliūčių.

Paskutinis naujinimas: 16/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Švedija

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Švedijos teisėje nėra tokio pobūdžio civilinės teisės apsaugos priemonių, kokios nurodytos 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose. Todėl nėra institucijos, turinčios įgaliojimus paskirti tokias priemones arba išduoti pažymas pagal 5 straipsnį.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Kitoje valstybėje narėje paskirta apsaugos priemone galima remtis ją pateikiant vietos, kurioje priemonė turi būti taikoma arba daugiausia taikoma, prokurorui (åklagaren).

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Vietos, kurioje priemonė turi būti taikoma arba daugiausia taikoma, prokuroras yra kompetentingas patikslinti apsaugos priemones pagal 11 straipsnio 1 dalį.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Prašymas atsisakyti pripažinti apsaugos priemonę pagal 13 straipsnį turėtų būti pateiktas Stokholmo apylinkės teismui (tingsrätt).

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Švedų.

Paskutinis naujinimas: 09/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.