Mutual recognition of protection measures in civil matters

National information concerning Regulation No. 606/2013

General information

The Regulation (EU) No. 606/2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters sets up a mechanism allowing for a direct recognition of protection orders issued as a civil law measure between Member States.

Thus if you benefit from a civil law protection order issued in the Member State of your residence you may invoke it directly in other Member States by presenting a certificate to competent authorities certifying your rights.

The Regulation applies as of 11 January 2015.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

More information on mutual recognition of protection measures can be found on the dedicated page.

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Belgija

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Sljedeća tijela imaju ovlast za određivanje zaštitnih mjera ovisno o predmetu u kojem se traži zaštitna mjera: obiteljski sud (tribunal de la famille), radni sud (tribunal du travail) ili ured javnog tužitelja (ministère public), uz naknadnu provjeru koju provodi obiteljski ili maloljetnički sud (tribunal de la jeunesse).

Za izdavanje potvrde odgovoran je voditelj registra (greffier en chef) onog suda koji je odredio zaštitne mjere ili ured javnog tužitelja, ako je primjenjivo.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Ured javnog tužitelja u mjestu u kojem je zaštićena osoba upisana u registar stanovništva ili će to biti, ili u kojem ta osoba ima ili će imati uobičajeno boravište.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Ured javnog tužitelja u mjestu u kojem je zaštićena osoba upisana u registar stanovništva ili će to biti, ili u kojem ta osoba ima ili će imati uobičajeno boravište. Protiv te se prilagodbe može podnijeti žalba prvostupanjskom sudu (tribunal de première instance) u skladu s člankom 11. stavkom 5.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Prvostupanjski sud.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Za prijevode iz članka 16. stavka 1. prihvaćaju se francuski, nizozemski i/ili njemački jezik, ovisno o tome koji su službeni jezici mjesta izvršenja u skladu s belgijskim pravom.

Posljednji put ažurirano: 27/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Bugarska

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Tijelo nadležno za određivanje zaštitnih mjera jest okružni sud nadležan prema mjestu na kojem oštećena stranka trajno ili trenutno boravi (članak 7. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Okružni sud koji je razmatrao predmet je onaj koji, na pisani zahtjev zaštićene osobe, izdaje potvrdu iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 (članak 26. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Osoba koja ima koristi od zaštitne mjere određene u jednoj od država članica EU-a može zatražiti da Gradski sud u Sofiji izda nalog za zaštitu na državnom području Bugarske (članak 23. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Ministarstvo unutarnjih poslova i Ured javnog tužitelja nadležni su za provedbu takve mjere.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Nadležan je Gradski sud u Sofiji.

Sud provjerava može li se mjera provesti sredstvima dostupnima u bugarskom pravu. Ako to nije moguće, sud određuje zamjensku zaštitnu mjeru u skladu s bugarskim pravom (članak 24. stavak 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Odbijanje priznavanja ili izvršenja zaštitne mjere odobrava Gradski sud u Sofiji na zahtjev osobe koja predstavlja opasnost (članak 25. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Bugarska zahtijeva da dokumenti budu prevedeni na bugarski.

Posljednji put ažurirano: 27/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Estonija

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Zaštitne mjere u građanskim stvarima mogu se odrediti u skladu s člankom 1055. stavkom 1. Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o obveznim odnosima u kojem je navedeno da, ako se trajno uzrokuje nezakonita šteta ili se prijeti nezakonitom štetom, žrtva ili osoba kojoj se prijeti ima pravo tražiti okončanje ponašanja koje uzrokuje štetu ili okončanje prijetnji takvim ponašanjem. U slučaju tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, povrede privatnosti ili drugih prava osobnosti može među ostalim biti potrebno počinitelju štetne radnje zabraniti pristup drugim osobama (zabranom približavanja), udaljiti ga iz stambenog prostora, regulirati komunikaciju ili odrediti druge zaštitne mjere. U članku 475. stavku 1. točki 7. Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o parničnom postupku utvrđen je postupak za određivanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima, u skladu s kojim postupci povodom tužbe uključuju određivanje zabrane prilaženja i druge slične mjere za zaštitu prava osobnosti kako je utvrđeno u 55. poglavlju i člancima od 544. do 549., u kojima je podrobnije utvrđen postupak za određivanje zabrane približavanja. U skladu s člankom 378. stavkom 1. točkom 3., člankom 546. i člankom 551. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku mjere zaštite u građanskim stvarima mogu se odrediti i kao mjere osiguranja u sudskom postupku ili kao privremene mjere u postupcima povodom tužbe.

U skladu s člankom 1055. stavkom 1. Zakona o obveznim odnosima može biti potrebno počinitelju štetne radnje zabraniti približavanje drugim osobama (npr. nametanjem zabrane približavanja), udaljiti ga iz stambenog prostora, regulirati komunikaciju ili primijeniti druge slične mjere. Stoga popis mjera koje se mogu odrediti za zaštitu prava osobnosti naveden u Zakonu nije isključiv te se u posebnim slučajevima može zatražiti određivanje prikladnih i potrebnih mjera.

Nema statističkih podataka o prosječnom razdoblju trajanja mjera. U Estoniji je moguće odrediti brojne mjere za zaštitu privatnosti i prava osobnosti u skladu s člankom 1055. Zakona o obveznim odnosima na razdoblje od najviše tri godine. Na temelju analize sudske prakse o zabranama približavanja koju je Vrhovni sud proveo 2008. zaključeno je da sudovi većinom određuju zabrane približavanja za razdoblje od najviše tri godine.

Uredba (EU) br. 606/2013 obuhvaća zaštitne mjere u građanskim stvarima. Ta se uredba ne primjenjuje na zaštitne mjere koje pripadaju području primjene Uredbe (EZ) 2201/2003. Nezakonito djelo počinjeno na štetu ugrožene osobe nije preduvjet za određivanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima. Dovoljno je ako na temelju tuženikova prethodnog ponašanja postoji opasnost da bi tuženik mogao ozlijediti žrtvu ili narušiti njezina prava osobnosti. Popis zaštitnih mjera u građanskim stvarima u Zakonu nije isključiv. Za rješavanje određene situacije može se prema potrebi odrediti prikladna zaštitna mjera koja ne mora nužno biti navedena u tom propisu.

Određivanje zaštitne mjere može zatražiti ugrožena ili ozlijeđena osoba u zasebnom postupku ili zajedno s drugim podneskom. Za određivanje zaštitne mjere ugrožena osoba mora podnijeti podnesak Poveznica se otvara u novom prozoruokružnom sudu. Sudovi obrađuju podneske u okviru postupaka povodom tužbe. Prije određivanja zaštitne mjere sud saslušava osobu protiv koje je mjera zatražena i osobu u čijem se interesu provodi postupak određivanja zaštitne mjere. Sud prema potrebi saslušava i osobe koje su blisko povezane s gore navedenim osobama ili se savjetuje s općinskom ili gradskom upravom ili policijskom upravom u boravištu dotične osobe.

Podnesci predani sudu moraju biti sastavljeni na estonskom jeziku te moraju ispunjavati zahtjeve iz članaka 338. i 363. Zakona o parničnom postupku. Svi podnesci predani sudu moraju biti čitljivo otipkan. Ako je moguće, treba dostaviti i elektroničke verzije postupovnih dokumenata podnesenih sudu. Ugovorni zastupnici, javni bilježnici, sudski izvršitelji, stečajni upravitelji, agencije državne i lokalne uprave i druge pravne osobe dostavljaju dokumente sudu elektronički ako ne postoji dobar razlog za njihovo dostavljanje u drugom obliku. Detaljnija pravila za podnošenje elektroničkih dokumenata sudovima, zahtjevi u odnosu na format dokumenata i popis dokumenata koji se mogu podnijeti pomoću portala utvrđeni su u Poveznica se otvara u novom prozorupravilniku koji donosi Poveznica se otvara u novom prozoruministar nadležan za to područje. Kad sudu dostavlja tiskane dokumente i dodatke, stranka u postupku mora dostaviti potreban broj prijepisa tih dokumenata koji će biti uručeni drugoj stranci u postupku.

Državna pristojba od 50 eura plaća se pri podnošenju podneska ili žalbe u predmetima koji se preispituju u skladu s postupkom povodom tužbe. Državna pristojba od 50 eura plaća se pri podnošenju podneska za mjere osiguranja u sudskom postupku.

Prema estonskom pravu stranke u postupku ne moraju imati zastupnika na sudu za postupke povezane s određivanjem zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Osoba koja je predmet odluke o određivanju ili izmjeni zabrane prilaženja ili druge mjere za zaštitu prava osobnosti može se žaliti na nju. Te se žalbe predaju u pisanom obliku regionalnom sudu posredstvom okružnog suda na čiju se odluku žali. Žalbe se podnose u roku od 15 dana od datuma uručenja sudske odluke. Ako zakonom nije drukčije propisano, žalba protiv sudske odluke ne može se podnijeti po isteku pet mjeseci od donošenja odluke u sudskim postupcima ili u postupcima povodom tužbe. Ako se okolnosti promijene, sud može otkazati ili izmijeniti zabranu prilaženja ili drugu mjeru za zaštitu prava osobnosti. Sud saslušava stranke prije otkazivanja ili izmjene mjere. Odluka o određivanju zabrane prilaženja ili druge mjere za zaštitu prava osobnosti uručuje se osobama protiv kojih se mjere određuju i osobama u čijem se interesu mjere određuju.

Odluke o zaštitnim mjerama izvršavaju se od trenutka uručenja osobi koja je predmet mjere.

Izvršenje odluke o određivanju zaštitne mjere provodi sudski izvršitelj. Sudski izvršitelji općenito doznaju za kršenje zaštitne mjere od ugrožene osobe. Ako je zaštitna mjera određena prije utvrđivanja prava pristupa, sud može odlučiti o pravu pristupa na način kojim se u obzir uzima određena zaštitna mjera. U analizi sudske prakse o zabranama približavanja 2008. Vrhovni sud zauzeo je stav da bi, ako ugrožena osoba i osoba koja je predmet mjere žive (ili rade) blizu jedno drugome, primjerenije bilo regulirati njihov kontakt, a sadržaj zabrana (zaštitnih mjera) mogao bi se sastojati prvenstveno od popisa zabranjenih radnji.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

U Estoniji su sudovi nadležni za primjenu zaštitnih mjera. U skladu s člankom 5., okružni sud koji je primijenio zaštitnu mjeru nadležan je za izdavanje potvrde o zaštitnoj mjeri. Za izdavanje potvrde treba podnijeti zahtjev okružnom sudu. Podaci za kontakt estonskih sudova dostupni su na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama sudova.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Za izvršenje zaštitne mjere određene u drugoj državi članici potrebno je kontaktirati sudskog izvršitelja nadležnog za boravište ili prebivalište dužnika ili za mjesto na kojem se nalazi imovina dužnika. Sudski izvršitelji pokreću postupak izvršenja na temelju podneska i pismena o izvršenju koje dostavlja ugrožena osoba. Podaci za kontakt sudskih izvršitelja dostupni su na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Komore sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja:

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici prema potrebi može primijeniti sudski izvršitelj koji je nadležan za izvršenje zaštitne mjere. Za izvršenje zaštitne mjere određene u drugoj državi članici nadležan je sudski izvršitelj nadležan za boravište ili prebivalište dužnika ili za mjesto na kojem se nalazi imovina dužnika. Podaci za kontakt sudskih izvršitelja dostupni su na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Komore sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja:

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Za odbijanje priznavanja ili izvršenja zaštitnih mjera određenih u drugim državama članicama treba podnijeti zahtjev u mjestu boravišta dužnika ili okružnom sudu koji je nadležan za planirani postupak izvršenja. Podaci za kontakt estonskih sudova dostupni su na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama sudova.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Estonski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 19/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Grčka

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Zaštitne mjere može odrediti sudac jednočlanog prvostupanjskog suda u Ateni (Monomelés Protodikeío Athinón) koji odlučuje u postupku za izdavanje privremenih mjera (diadikasía ton asfalistikón métron).

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Nadležno tijelo je predsjednik odgovarajućeg udruženja sudskih izvršitelja (Sýllogos Dikastikón Epimelitón) ili njegov zamjenik.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

To može učiniti sudac jednočlanog prvostupanjskog suda koji odlučuje u postupku za izdavanje privremenih mjera.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Nadležno tijelo je jednočlani prvostupanjski sud koji odlučuje u izvanparničnom postupku (ekoúsia dikaiodosía).

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Grčki.

Posljednji put ažurirano: 02/12/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Španjolska

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Nije primjenjivo.

U Španjolskoj ne postoje nalozi za zaštitu kao što su oni opisani u Uredbi 606/2013. Stoga ne postoje sudska tijela ovlaštena za izdavanje takvih naloga i potvrda iz članka 5. Uredbe.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Nije primjenjivo.

U Španjolskoj ne postoje nalozi za zaštitu kao što su oni opisani u Uredbi 606/2013. Stoga ne postoje tijela ovlaštena za izdavanje takvih naloga i potvrda iz članka 5. Uredbe.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Prvostupanjski sud ili, ako je primjenjivo, obiteljski sud nadležan u okrugu u kojem živi žrtva.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Prvostupanjski sud ili, ako je primjenjivo, obiteljski sud nadležan u okrugu u kojem živi žrtva.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Pokrajinski sud.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Španjolski.

Posljednji put ažurirano: 02/12/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Hrvatska

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Nije primjenjivo u Republici Hrvatskoj jer građanskopravni sustav Republike Hrvatske ne pruža mogućnost za određivanje zaštitnih mjera kako je opisano i definirano Uredbom (EU) br. 606/2013 (čl. 2. i čl. 3.toč.1.). Stoga, u području građanskog prava ne postoje nadležna tijela za određivanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima, kao niti za izdavanje potvrda.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Tijela pred kojima se u RH može pozivati na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici su:

Policijske uprave nadležne prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske.

Tijela nadležna za izvršenje takve mjere u RH:

Policijske uprave nadležne prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske, sukladno čl. 3. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Općinski sud nadležan za postupanje u prekršajnim predmetima prema mjestu prebivališta odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske, sukladno čl. 4. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Sud kojem treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja:

Općinski sud nadležan za postupanje u prekršajnim predmetima prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske, sukladno čl. 5. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12.lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje izvršenja:

Nije primjenjivo u Republici Hrvatskoj jer osoba koja predstavlja opasnost može podnijeti istovremeno zahtjev za odbijanje priznanja i izvršenja zaštitne mjere općinskom sudu nadležnom za postupanje u prekršajnim predmetima. Nije predviđeno podnošenje zahtjeva za odbijanje izvršenja zaštitne mjere kao samostalnog pravnog sredstva.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Hrvatski jezik, sukladno čl. 6. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12.lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 23/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Italija

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Prema talijanskom pravu za određivanje zaštitnih mjera te izdavanje potvrda u skladu s člankom 5. nadležan je sud prema mjestu boravišta zaštićene osobe.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici poziva se te se ona prema potrebi izvršava pod nadzorom suda prema mjestu boravišta ili prebivališta zaštićene osobe u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1. nadležan je sud prema mjestu boravišta ili prebivališta zaštićene osobe.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Isti sud kao u točki iii.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Talijanski.

Posljednji put ažurirano: 03/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Cipar

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

U članku 32. Zakona o sudovima br. 14 iz 1960. navodi se da svaki sud u izvršavanju svoje nadležnosti u građanskim stvarima može izreći sudsku zabranu (privremenu, trajnu ili obveznu).

U skladu s člankom 16. Zakona o obiteljskim sudovima br. 23 iz 1990. obiteljski sudovi imaju iste ovlasti.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Tijelo nadležno za određivanje zaštitnih mjera jest okružni sud (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) u okrugu u kojem podnositelj zahtjeva prebiva ili boravi u dano vrijeme.

U slučaju obiteljskog spora, nadležno je tijelo obiteljski sud (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) u okrugu u kojem podnositelj zahtjeva ili tuženik prebiva ili boravi u dano vrijeme. Ako se spor odnosi na maloljetnika, nadležan je obiteljski sud u okrugu u kojem je maloljetnik pronađen.

Tijelo nadležno za izdavanje potvrda jest okružni ili obiteljski sud koji je odredio zaštitnu mjeru.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Tijelo pred kojim se može pozvati na zaštitnu mjeru:

nadležno je tijelo uvijek okružni sud na čijem je području okrug u kojem osoba koja predstavlja opasnost živi trajno ili privremeno. Ako je adresa nepoznata, nadležno je tijelo Okružni sud u Nikoziji.

Tijelo nadležno za izvršenje takve mjere:

nadležno je tijelo uvijek okružni sud na čijem je području okrug u kojem osoba koja predstavlja opasnost živi trajno ili privremeno. Ako je adresa nepoznata, nadležno je tijelo Okružni sud u Nikoziji.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Nadležno je tijelo uvijek okružni sud na čijem je području okrug u kojem osoba koja predstavlja opasnost živi trajno ili privremeno. Ako je adresa nepoznata, nadležno je tijelo Okružni sud u Nikoziji.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Sud kojem se mora podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja:

okružni ili obiteljski sud pred kojim se pozvalo na zaštitnu mjeru određenu u državi članici podrijetla.

Sud kojem se mora podnijeti zahtjev za odbijanje izvršenja, ako je primjenjivo:

okružni ili obiteljski sud pred kojim se pozvalo na zaštitnu mjeru određenu u državi članici podrijetla.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Dokumente treba dostaviti na grčkom jeziku. Prihvaćaju se i prijevodi na engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 18/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Latvija

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Pravila i postupci primjenjivi na zaštitne mjere u građanskim stvarima uređeni su Zakonom o građanskom postupku.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Tijela koja su u Latviji nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda su okružni (ili gradski) sudovi (članak 541.1 stavak 4.5) Zakona o građanskom postupku.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Tijela nadležna za izvršenje zaštitne mjere određene u drugoj državi članici su okružni (ili gradski) sudovi u mjestu u kojem se odluka treba izvršiti ili u mjestu prijavljenog boravišta tuženika, a ako ta mjesta nisu poznata, u mjestu stvarnog boravišta tuženika ili u mjestu u kojem tuženik ima registrirano sjedište (članak 651.3 stavak 1. Zakona o građanskom postupku).

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Tijela nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera su okružni (ili gradski) sudovi nadležni za izvršenje tih mjera (članak 651.5 stavak 2. Zakona o građanskom postupku).

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

To su okružni (ili gradski) sudovi u čijoj se nadležnosti treba izvršiti zaštitna mjera određena odlukom stranog suda (članak 644.3 stavak 4.3 Zakona o građanskom postupku).

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Sve transliteracije ili prijevodi propisani tom Uredbom moraju biti na službeni jezik Republike Latvije, tj. latvijski.

Posljednji put ažurirano: 17/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Litva

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

U Litvi zaštitne mjere obuhvaćene područjem primjene Uredbe određuju sudovi. Potvrde iz članka 5. Uredbe izdaje sud koji je odredio zaštitnu mjeru.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

U Litvi su sudski izvršitelji nadležni za izvršenje zaštitnih mjera obuhvaćenih područjem primjene Uredbe. Ako su sudski izvršitelji spriječeni u izvršenju zaštitnih mjera obuhvaćenih područjem primjene Uredbe, imaju opće pravo zatražiti od policije da osigura izvršenje.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Sudski izvršitelji koji izvršavaju zaštitne mjere obuhvaćene područjem primjene Uredbe mogu ih prilagoditi u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Zahtjeve za odbijanje priznavanja ili, prema potrebi, izvršenja zaštitne mjere potrebno je podnijeti litavskom žalbenom sudu.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Transliteracije ili prijevodi propisani Uredbom radi komunikacije s litavskim nadležnim tijelima moraju biti na službenom jeziku Republike Litve, tj. litavskom.

Posljednji put ažurirano: 21/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Mađarska

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Okružni sudovi.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Okružni sudovi, okružni uredi u Budimpešti i vladini uredi u županijama (dalje u tekstu pod zajedničkim nazivom „okružni uredi”) i policija.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Okružni sud.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Okružni sud.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Mađarski.

Posljednji put ažurirano: 16/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Nizozemska

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Žrtve koje traže mjere zaštite u Nizozemskoj trebaju pokrenuti parnični postupak (postupak privremene pravne zaštite (kort geding)). To za njih čini odvjetnik koji pruža informacije o postupku te vodi postupak u ime žrtve.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Sudovi koji su nadležni za određivanje mjera zaštite: sudoviPDF(167 Kb)nl

Ako su mjere zaštite određene na temelju Zakona o privremenoj sudskoj zaštiti (Wet tijdelijk huisverbod):
gradonačelnik mjesta u kojem se primjenjuje privremena sudska zaštita.

Nadležno tijelo koje je odredilo mjere zaštite ovlašteno je i za izdavanje potvrda.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

•             Sudski izvršitelj (deurwaarder)

•             U slučaju zaštitnih mjera određenih na temelju Zakona o privremenoj sudskoj zaštiti: policija.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu zaštitu na okružnom sudu u Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Okružni sud u Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Nizozemski.

Posljednji put ažurirano: 24/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Poljska

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Sljedeća su tijela nadležna za određivanje zaštitnih mjera:

okružni, regionalni i žalbeni sudovi.

Sljedeća su tijela nadležna za izdavanje potvrda:

okružni, regionalni i žalbeni sudovi koji su donijeli odluku o zaštitnim mjerama.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Okružni sudovi.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Okružni sudovi.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Regionalni sudovi.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Poljski.

Posljednji put ažurirano: 15/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Finska

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

U Finskoj su zaštitne mjere iz Direktive 2011/99/EU i Uredbe (EU) br. 606/2013 propisane Zakonom o zabrani približavanja (898/1998).

Zakonom je predviđeno određivanje zabrane približavanja radi sprečavanja kaznenog djela protiv života i tijela, slobode ili privatnosti, opasnosti od takvog kaznenog djela ili druge vrste ozbiljnog uznemiravanja. Ako osoba koja se osjeća ugroženom i osoba protiv koje je zatraženo određivanje zabrane približavanja trajno žive u istom kućanstvu, zabrana približavanja može se odrediti kako bi se spriječilo kazneno djelo protiv života i tijela ili slobode ili opasnost od takvog kaznenog djela (zabrana približavanja žrtvi nasilja u obitelji).

Direktiva 2011/99/EU primjenjuje se na zabrane približavanja određene u Finskoj zbog kaznenog djela ili navodnog kaznenog djela. Ako se zabrana približavanja ne odnosi na kazneno djelo iz Direktive, podliježe Uredbi (EU) br. 606/2013.

Kao što je detaljnije navedeno u relevantnoj sudskoj odluci, osoba protiv koje je određena zabrana približavanja ne smije se susresti s osobom koja je stavljena pod zaštitu niti stupiti, kao ni pokušati stupiti u kontakt s tom osobom ni na koji način (standardna zabrana približavanja). Zabranjeno je i slijediti te promatrati osobu stavljenu pod zaštitu. Osoba protiv koje je određena zabrana približavanja žrtvi nasilja u obitelji mora napustiti dom u kojem živi s osobom stavljenom pod zaštitu i ne smije se u njega vratiti. Ako se opravdano vjeruje da standardna zabrana približavanja nije dovoljna, zabranu je moguće proširiti. U tom se slučaju zabrana približavanja odnosi i na približavanje domu, kući za odmor ili radnom mjestu osobe stavljene pod zaštitu ili drugom sličnom, posebno navedenom mjestu (proširena zabrana približavanja). Međutim, zabrana približavanja ne odnosi se na opravdane kontakte i na one koji su očito potrebni. Poželjno je da se već u odluci o određivanju zabrane približavanja utvrde pojedinosti svih potrebnih kontakata.

Zabrana približavanja određuje se na najviše godinu dana. Zabrana približavanja žrtvi nasilja u obitelji određuje se na najviše tri mjeseca. Zabrana približavanja stupa na snagu nakon što okružni sud donese odluku o njezinu određivanju. Ta se odluka mora poštovati bez obzira na žalbu, osim ako viši sud pred kojim se vodi postupak odluči drugačije. Zabrana približavanja može se obnoviti. U tom se slučaju može odrediti na najviše dvije godine. Zabrana približavanja žrtvi nasilja u obitelji može se obnoviti na najviše tri mjeseca.

Svatko tko opravdano smatra da ga druga osoba ugrožava ili uznemirava može zatražiti određivanje zabrane približavanja. Zahtjev može podnijeti i tijelo nadležno za kazneni progon, policija ili služba za socijalnu skrb. Zahtjev se može podnijeti u usmenom ili pisanom obliku koristeći se posebnim obrascem.

Predmete koji se odnose na zabrane približavanja rješava okružni sud. Nadležni je sud okružni sud prema mjestu prebivališta osobe koju je potrebno staviti pod zaštitu ili prema mjestu na koje se uglavnom odnosi zabrana približavanja. Ako je osoba protiv koje je zatražena zabrana približavanja osumnjičena za kazneno djelo koje bi moglo biti relevantno za rješavanje predmeta u vezi sa zabranom približavanja, nadležni kazneni sud ovlašten je odlučiti i o zabrani približavanja.

Odredbe koje se odnose na kazneni postupak primjenjuju se, koliko je to primjereno, na raspravu u predmetu u vezi sa zabranom približavanja. U skladu s finskom sudskom praksom zabrana približavanja gotovo se uvijek određuje kao neovisna mjera odvojena od rasprave u kaznenom predmetu, iako se o njoj može odlučivati i u okviru kaznenog postupka.

Zabrana približavanja može se odrediti ako se opravdano pretpostavlja da će osoba protiv koje se zahtijeva njezino određivanje počiniti kazneno djelo protiv života i tijela, slobode ili privatnosti osobe koja se osjeća ugroženom ili je ozbiljno uznemiravati na neki drugi način.

Zabrana približavanja žrtvi nasilja u obitelji može se odrediti ako je, prema prijetnjama koje je uputila ili prema prethodnim kaznenim djelima ili drugom ponašanju, vjerojatno da će osoba protiv koje se zahtijeva njezino određivanje počiniti kazneno djelo protiv života i tijela ili slobode osobe koja se osjeća ugroženom, a određivanje zabrane približavanja nije nerazumno s obzirom na težinu kaznenog djela od kojeg postoji opasnost, okolnosti u kojima osobe žive u istom kućanstvu i druge činjenice iznesene u predmetu.

Pri procjeni preduvjeta za određivanje zabrane približavanja potrebno je obratiti pozornost na okolnosti uključenih osoba, prirodu svakog prošlog kaznenog djela ili uznemiravanja te na činjenicu njihova ponavljanja, kao i na to kolika je vjerojatnost da će osoba protiv koje se zahtijeva određivanje zabrane približavanja nastaviti s uznemiravanjem ili počiniti kazneno djelo protiv osobe koja se osjeća ugroženom.

Može se odrediti i privremena zabrana približavanja. O tome odlučuje službenik koji ima ovlast lišavanja slobode ili sud. Službenik koji ima ovlast lišavanja slobode mora svoju odluku bez odgađanja dostaviti na razmatranje nadležnom okružnom sudu, a najkasnije u roku od tri dana.

U načelu stranke same snose troškove razmatranja predmeta povezanog sa zabranom približavanja. Međutim, ako postoje važni razlozi, sud može naložiti jednoj stranci da plati sve opravdane sudske troškove protivne stranke ili dio tih troškova. Ne naplaćuje se nikakva sudska pristojba.

Sve stranke imaju pravo na odvjetnika, kao i na besplatnu pravnu pomoć ako su ispunjeni uvjeti iz Zakona o pravnoj pomoći (257/2002).

Sud mora odmah u policijski računalni sustav unijeti sudsku odluku o određivanju, ukidanju ili izmjeni zabrane približavanja.

O sudskoj se odluci obavješćuje i podnositelja zahtjeva, osobu koju je potrebno zaštititi zabranom približavanja i osobu protiv koje se zahtijevalo određivanje zabrane približavanja. Sudsku je odluku osobi protiv koje je određena zabrana približavanja potrebno dostaviti na provjerljiv način, osim ako je izrečena ili donesena u prisutnosti te osobe.

Izvršenje zabrane približavanja nadgleda policija.

Kršenje zabrane približavanja kažnjivo je u skladu s poglavljem 16. člankom 9.a Kaznenog zakonika (39/1889).

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Sljedeća su tijela nadležna za određivanje zaštitnih mjera:

opći sudovi (okružni sudovi, žalbeni sudovi i Vrhovni sud).

Sljedeća su tijela nadležna za izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.:

opći sudovi (okružni sudovi, žalbeni sudovi i Vrhovni sud).

Potvrdu izdaje sud koji je odredio zabranu približavanja obuhvaćenu područjem primjene Uredbe i navedenu u Zakonu o zabrani približavanja (898/1998).

Potvrda se izdaje u skladu s člancima od 5. do 7. Uredbe. O potvrdi se obavješćuje osobu koja predstavlja opasnost u skladu s člankom 8. Uredbe i člankom 5. Zakona (227/2015) o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Okružni sud u Helsinkiju.

Podaci za kontakt: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Zaštitna mjera određena u drugoj državi članici priznaje se u Finskoj u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe bez provođenja zasebnog postupka, kako je propisano u članku 4. Zakona (227/2015) o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima. Takva se zaštitna mjera unosi u registar iz članka 15. Zakona o zabrani približavanja (898/1998) na isti način kao i zabrana približavanja određena u Finskoj.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Okružni sud u Helsinkiju.

Podaci za kontakt: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Zaštitna se mjera prilagođava na način opisan u članku 11. Uredbe u skladu s pisanim postupkom iz članka 3. Zakona (227/2015) o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Okružni sud u Helsinkiju.

Podaci za kontakt: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Priznavanje ili izvršenje sudske odluke odbija se na temelju članka 13. Uredbe u skladu s pisanim postupkom iz članka 3. Zakona (227/2015) o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Prihvaćeni su jezici finski, švedski i engleski. Možda će biti prihvaćena i potvrda izdana na nekom drugom jeziku ako su ispunjeni svi ostali uvjeti.

Posljednji put ažurirano: 16/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Švedska

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

U švedskom pravu ne postoje građanskopravne zaštitne mjere navedene u Uredbi (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima. Stoga ne postoji ni tijelo ovlašteno za određivanje takvih mjera ni izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Na zaštitnu se mjeru određenu u drugoj državi članici može pozvati pred javnim tužiteljem (åklagaren) u mjestu u kojem će se mjera provoditi ili uglavnom provoditi.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Za prilagodbu zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1. nadležan je javni tužitelj u mjestu u kojem će se mjera provoditi ili uglavnom provoditi.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Zahtjev za odbijanje priznavanja u skladu s člankom 13. potrebno je podnijeti Okružnom sudu (tingsrätt) u Stockholmu.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Švedski.

Posljednji put ažurirano: 09/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.