Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Tijelo nadležno za određivanje zaštitnih mjera jest okružni sud nadležan prema mjestu na kojem oštećena stranka trajno ili trenutno boravi (članak 7. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Okružni sud koji je razmatrao predmet je onaj koji, na pisani zahtjev zaštićene osobe, izdaje potvrdu iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 (članak 26. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Osoba koja ima koristi od zaštitne mjere određene u jednoj od država članica EU-a može zatražiti da Gradski sud u Sofiji izda nalog za zaštitu na državnom području Bugarske (članak 23. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Ministarstvo unutarnjih poslova i Ured javnog tužitelja nadležni su za provedbu takve mjere.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Nadležan je Gradski sud u Sofiji.

Sud provjerava može li se mjera provesti sredstvima dostupnima u bugarskom pravu. Ako to nije moguće, sud određuje zamjensku zaštitnu mjeru u skladu s bugarskim pravom (članak 24. stavak 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Odbijanje priznavanja ili izvršenja zaštitne mjere odobrava Gradski sud u Sofiji na zahtjev osobe koja predstavlja opasnost (članak 25. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Bugarska zahtijeva da dokumenti budu prevedeni na bugarski.

Posljednji put ažurirano: 10/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.