Mutual recognition of protection measures in civil matters

National information concerning Regulation No. 606/2013

General information

The Regulation (EU) No. 606/2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters sets up a mechanism allowing for a direct recognition of protection orders issued as a civil law measure between Member States.

Thus if you benefit from a civil law protection order issued in the Member State of your residence you may invoke it directly in other Member States by presenting a certificate to competent authorities certifying your rights.

The Regulation applies as of 11 January 2015.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

More information on mutual recognition of protection measures can be found on the dedicated page.

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Belgia

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Seuraavilla viranomaisilla on toimivalta määrätä suojelutoimenpide sen mukaan, millaisessa asiassa toimenpidettä haetaan: perhetuomioistuin (tribunal de famille, familierechtbank), työtuomioistuin (tribunal de travail, arbeidsrechtbank) tai syyttäjä. Viimeksi mainitussa tapauksessa perhetuomioistuin tai nuorisotuomioistuin (tribunal de jeunesse, jeugdrechtbank) tarkistaa jälkikäteen suojelutoimenpiteen aiheellisuuden.

Toimivalta antaa todistuksia on suojelutoimenpiteen määränneen tuomioistuimen pääkirjaajalla tai tarvittaessa syyttäjällä.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Sen paikkakunnan syyttäjä, jossa suojelua saava henkilö on merkitty väestörekisteriin tai jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa on.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Sen paikkakunnan syyttäjä, jossa suojelua saava henkilö on merkitty väestörekisteriin tai jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa on. Suojelutoimenpiteen tarkistamiseen voi hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta (tribunal de première instance, rechtbank van eerste aanleg) 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Asetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytään ranskan, hollannin ja/tai saksan kielellä laaditut käännökset sen mukaan, mitkä ovat täytäntöönpanopaikkakunnan viralliset kielet Belgian lainsäädännön mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 27/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Bulgaria

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Toimivalta määrätä suojelutoimenpiteitä on vahinkoa kärsineen henkilön vakituisen asuinpaikan tai tämänhetkisen osoitteen mukaan määräytyvällä piirituomioistuimella (rayonen sad) (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 7 §).

Asian käsitellyt piirituomioistuin antaa suojelua saavan henkilön kirjallisesta pyynnöstä asetuksen (EU) N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetun todistuksen (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 26 §:n 1 momentti).

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Henkilö, jonka hyväksi on Euroopan unionin jäsenvaltiossa määrätty suojelutoimenpide, voi pyytää Sofian kaupungin tuomioistuinta (Sofiyski gradski sad) antamaan suojelumääräyksen, jota sovelletaan Bulgarian alueella (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 23 §).

Sisäasiainministeriö ja syyttäjälaitos ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Sofian kaupungin tuomioistuin.

Tuomioistuin tarkistaa, voidaanko toimenpide panna täytäntöön Bulgarian lainsäädännön tarjoamin keinoin. Jos tämä on mahdotonta, tuomioistuin määrää korvaavasta suojelutoimenpiteestä Bulgarian lainsäädännön mukaisesti (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 24 §:n 2 momentti).

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Sofian kaupungin tuomioistuin voi evätä suojelutoimenpiteen tunnustamisen tai täytäntöönpanon vaaraa aiheuttavan henkilön hakemuksesta (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 25 §).

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Bulgaria edellyttää, että asiakirjat käännetään bulgariaksi.

Päivitetty viimeksi: 10/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Viro

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Siviilioikeudellisia suojelutoimenpiteitä voidaan määrätä Linkki avautuu uuteen ikkunaanvelvoiteoikeuslain 1055 §:n 1 momentin nojalla. Kyseisessä momentissa säädetään, että jos lainvastainen vahingonteko on jatkuvaa tai jos jotakuta uhataan tällaisella vahingonteolla, uhri tai uhkauksen kohde voi vaatia lopettamaan vahinkoa aiheuttavan toiminnan tai sillä uhkaamisen. Kun kyseessä on ruumiinvamman tai terveyshaitan aiheuttaminen taikka yksityisyyden suojan tai muun ihmisoikeuden rikkominen, vahingonaiheuttajalle voidaan muun muassa hakea lähestymiskieltoa tai vaatia rajoittamaan asuinpaikan käyttöä tai kanssakäymistä taikka soveltaa muita vastaavia keinoja. Siviilioikeudellisten suojelutoimenpiteiden soveltamisesta säädetään Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 475 §:n 1 momentin 7 alamomentissa, jonka mukaan lähestymiskiellon ja muiden vastaavien keinojen soveltaminen ihmisoikeuksien suojaamiseksi kuuluvat hakemusmenettelyn piiriin. Tämä johtuu 55 luvusta ja 544–549 §:stä, joissa myös säädetään tarkemmin lähestymiskiellon määräämistä koskevasta menettelystä. Siviilioikeudellisia suojelutoimenpiteitä voidaan soveltaa myös turvaamistoimena kanneasiassa tai välitoimena hakemusasiassa siviiliprosessilain 378 §:n 1 momentin 3 alamomentin, 546 §:n ja 551 §:n 1 momentin nojalla.

Velvoiteoikeuslain 1055 §:n 1 momentin mukaan vahingonaiheuttajalle voidaan hakea lähestymiskieltoa tai vaatia rajoittamaan asuinpaikan käyttöä tai kanssakäymistä taikka soveltaa muita vastaavia keinoja. Laissa ei siis ole lueteltu ihmisoikeuksien suojaamiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä tyhjentävästi, vaan hakea voi tiettyihin olosuhteisiin soveltuvan ja tarkoituksenmukaisen keinon soveltamista.

Tilastoja eri keinojen keskimääräisistä soveltamisajoista ei ole saatavilla. Virossa voidaan soveltaa velvoiteoikeuslain 1055 §:n nojalla yksityisyyden tai muun ihmisoikeuden suojaamiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä kansallisella tasolla enintään kolmen vuoden ajan. Korkein oikeus teki vuonna 2008 lähestymiskieltoa koskevan oikeuskäytännön analyysin, jonka mukaan tuomioistuimet useimmiten määräävät lähestymiskiellon kolmeksi vuodeksi.

Asetuksessa (EU) N:o 606/2013 säädetään yksityisoikeuden alalla määrätyistä suojelutoimenpiteistä. Sitä ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 2201/2003 soveltamisalaan kuuluviin suojelutoimenpiteisiin. Siviilioikeudellisia suojelutoimenpiteitä voidaan määrätä, vaikka uhattu henkilö ei olisi vielä joutunut oikeudenvastaisen teon kohteeksi. Riittää, kun vastaajan siihenastinen käyttäytyminen antaa aihetta pelätä, että vastaaja aiheuttaa uhrille ruumiinvamman tai rikkoo uhrin ihmisoikeuksia. Yksityisoikeudellisia suojelutoimenpiteitä ei ole lueteltu laissa tyhjentävästi. Suojelutoimenpidettä määrättäessä otetaan huomioon konkreettiset olosuhteet, joten toimenpiteen ei tarvitse välttämättä olla mainittu laissa.

Uhattu tai vahingoitettu henkilö voi hakea suojelutoimenpiteiden soveltamista joko erillisessä menettelyssä tai osana muuta vaadetta. Uhatun henkilön on jätettävä suojelutoimenpiteiden soveltamista koskeva hakemus Linkki avautuu uuteen ikkunaankäräjäoikeudelle. Tuomioistuin käsittelee hakemuksen hakemusmenettelyssä. Ennen suojelutoimenpiteen asettamista se kuulee henkilöä, joka on haetun suojelutoimenpiteen kohteena, ja henkilöä, jonka hyväksi suojelutoimenpiteen soveltamishakemusta käsitellään. Kuulla voidaan myös nimettyjen henkilöiden läheisiä tai asuinpaikan paikallis- tai poliisiviranomaisia.

Tuomioistuimelle esitettävä hakemus on tehtävä viron kielellä ja sen on vastattava siviiliprosessilain 338 ja 363 §:n vaatimuksia. Hakemuksen on oltava kirjoitus- tai tietokoneella selkeästi kirjoitettu. Tuomioistuimelle esitetyt kirjalliset oikeudenkäyntiasiakirjat tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa myös sähköisinä. Edustajat, notaarit, haastemiehet, konkurssipesän hoitajat, valtion tai paikallisviranomaiset ja muut oikeushenkilöt esittävät asiakirjat tuomioistuimelle aina sähköisesti, jollei ole perusteltua syytä esittää niitä muulla tavalla. Yksityiskohtaisemmat säännöt, jotka koskevat sähköisten asiakirjojen toimittamista tuomioistuimille, kuten myös asiakirjojen muotoa koskevat vaatimukset ja portaalin kautta esitettävien asiakirjojen luettelo vahvistetaan Linkki avautuu uuteen ikkunaantoimivaltaisen ministerin Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella. Menettelyn osapuolen on toimitettava tuomioistuimelle esittämiensä asiakirjojen (ja niiden liitteiden) mukana tarvittava määrä jäljennöksiä, jotta ne voidaan antaa tiedoksi menettelyn muille osapuolille.

Kun hakemus tai valitus esitetään hakemusmenettelyssä käsiteltävässä asiassa, valtion käsittelymaksuna peritään 50 euroa. Myös turvaamistoimea koskevasta hakemuksesta peritään 50 euroa.

Viron lainsäädännön mukaan menettelyn osapuolella ei tarvitse olla edustajaa tuomioistuimessa, kun tuomioistuimessa käsitellään siviilioikeudellisten suojelutoimenpiteiden soveltamista.

Kun lähestymiskiellon tai muun ihmisoikeuden suojaamista koskevan toimenpiteen soveltamisesta tai soveltamisen muuttamisesta on tehty päätös, henkilö, jolla on velvollisuus täyttää päätöksessä esitetyt vaatimukset, voi hakea kirjallisesti muutosta piirituomioistuimessa sen käräjäoikeuden kautta, jonka päätökseen muutosta haetaan. Muutosta on haettava 15 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamispäivästä. Muutoksenhaku ei ole enää mahdollinen, kun kanneasiassa tai hakemusasiassa tehdystä päätöksestä on kulunut yli viisi kuukautta, jollei laissa toisin säädetä. Jos olosuhteet muuttuvat, tuomioistuin voi mitätöidä lähestymiskiellon tai muun ihmisoikeuden suojaamista koskevan toimenpiteen tai muuttaa sitä. Ennen päätöksen mitätöimistä tai muuttamista tuomioistuin kuulee asianosaisia. Lähestymiskiellon tai muun ihmisoikeuden suojaamista koskevan toimenpiteen soveltamista koskeva päätös annetaan tiedoksi henkilöille, joihin toimenpidettä sovelletaan, sekä henkilöille, joiden hyväksi se on määrätty.

Suojelutoimenpiteitä koskeva päätös on täytäntöönpanokelpoinen heti, kun se on annettu tiedoksi siinä velvoitetulle henkilölle (uhkaajalle).

Suojelutoimenpidettä koskevan päätöksen täytäntöönpanon järjestää haastemies. Tiedon suojelutoimenpiteen rikkomisesta haastemies saa yleensä uhatulta henkilöltä. Jos suojelutoimenpide on määrätty ennen tapaamisoikeutta, tuomioistuin voi määrätä tapaamisoikeuden niin, että siinä otetaan huomioon sovellettavat suojelutoimenpiteet. Korkein oikeus on vuonna 2008 lähestymiskieltoa koskevan oikeuskäytännön analyysissä katsonut, että jos uhattu henkilö ja uhkaaja asuvat tai työskentelevät lähekkäin, on ensisijaisesti säänneltävä näiden tapaamisoikeutta ja lueteltava kiellettävät toiminnot suojelutoimenpiteissä.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Virossa toimivalta määrätä suojelutoimenpiteitä on tuomioistuimilla. Toimivalta myöntää todistuksia 5 artiklan mukaisesti on sillä käräjäoikeudella, joka on määrännyt suojelutoimenpiteestä. Todistuksen saamiseksi käräjäoikeudelle on esitettävä hakemus. Tuomioistuinten yhteystiedot ovat saatavissa tuomioistuinten Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Kun halutaan vedota toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen, on käännyttävä sen haastemiehen puoleen, jonka oikeudenkäyttöalueella velallisen asuin- tai kotipaikka taikka omaisuus sijaitsee. Haastemies aloittaa täytäntöönpanomenettelyn uhatun henkilön hakemuksen ja täytäntöönpanomääräyksen perusteella. Haastemiesten yhteystiedot ovat saatavilla haastemiesten ja konkurssipesän hoitajien liiton Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Toisessa jäsenvaltiossa määrättyihin suojelutoimenpiteisiin voi tarvittaessa tehdä tarkistuksia haastemies, jolla on toimivalta panna suojelutoimenpiteet täytäntöön. Toimivalta panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa määrätty suojelutoimenpide on haastemiehellä, jonka oikeudenkäyttöalueella velallisen asuin- tai kotipaikka taikka omaisuus sijaitsee. Haastemiesten yhteystiedot ovat saatavilla haastemiesten ja konkurssipesän hoitajien liiton Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Toisessa jäsenvaltiossa määrättyjen suojelutoimenpiteiden tunnustamiseksi ja täytäntöönpanon epäämiseksi on esitettävä hakemus velallisen asuinpaikan perusteella määräytyvälle käräjäoikeudelle tai sille käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpanomenettely on tarkoitus toteuttaa. Tuomioistuinten yhteystiedot ovat saatavissa tuomioistuinten Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Viro ja englanti

Päivitetty viimeksi: 23/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Kreikka

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Toimivaltaisena viranomaisena välitoimimenettelyssä toimii Ateenan ensimmäisen asteen tuomioistuimen (monomeles protodikio Athinon) tuomari, joka tekee päätöksen suojatoimenpiteistä.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Toimivaltaisena viranomaisena toimii haaste- ja ulosottomiesten toimivaltaisen yhdistyksen puheenjohtaja tai tämän varajäsen.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Toimivaltaisena viranomaisena välitoimimenettelyssä toimii ensimmäisen asteen tuomioistuimen (monomeles protodikio) tuomari.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Toimivaltaisena viranomaisena hakemuslainkäyttömenettelyssä toimii ensimmäisen asteen tuomioistuin(monomeles protodikio).

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Kreikka.

Päivitetty viimeksi: 02/12/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Espanja

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Ei sovelleta.

Espanjassa ei ole asetuksessa (EY) N:o 606/2013 kuvattuja suojelutoimenpiteitä, joten ei ole myöskään oikeusviranomaisia, jotka olisivat toimivaltaisia määräämään tällaisia suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Ei sovelleta.

Espanjassa ei ole asetuksessa (EY) N:o 606/2013 kuvattuja suojelutoimenpiteitä, joten ei ole myöskään viranomaisia, jotka olisivat toimivaltaisia määräämään tällaisia suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tai tarvittaessa uhrin kotipaikan perhetuomioistuin.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tai tarvittaessa uhrin kotipaikan perhetuomioistuin.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Maakunnallinen ylioikeus (Audiencia Provincial).

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Espanja.

Päivitetty viimeksi: 01/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Italia

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Italian lainsäädännön mukaan suojelutoimenpiteitä voi määrätä suojattavan henkilön asuinpaikan tuomioistuin, joka näin ollen voi myös myöntää todistuksen 5 artiklan mukaisesti.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Toisessa jäsenvaltiossa määrätyn suojelutoimenpiteen kohdalla on vedottava suojattavan henkilön asuinpaikan, kotipaikan tai tavanomaisen oleskelupaikan tuomioistuimeen, joka myös valvoo toimenpiteen täytäntöönpanoa.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Viranomainen, joka on toimivaltainen tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on suojattavan henkilön asuinpaikan, kotipaikan tai tavanomaisen oleskelupaikan tuomioistuin.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Edellä kohdassa (iii) mainittu tuomioistuin.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Italia

Päivitetty viimeksi: 03/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Kypros

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Tuomioistuimista annetun lain nro 14/60 (tou peri dikastirion nomou) 32 §:n mukaan kaikki siviilioikeudellisissa asioissa toimivaltaiset tuomioistuimet voivat määrätä (väliaikaisesta, pysyvästä tai ehdottomasta) kiellosta.

Perhetuomioistuimista annetun lain nro 23/90 (tou peri oikogeneiakon dikastirion nomou) 16 §:n mukaan myös perhetuomioistuimet voivat määrätä tällaisia kieltoja.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Suojelutoimenpiteitä voi määrätä sen alueen aluetuomioistuin (eparchiako dikastirio tis dimokratias), missä hakija asuu tai oleskelee kyseisenä ajankohtana.

Perheoikeudellisissa riita-asioissa toimivalta on sen alueen perhetuomioistuimella (oikogeneiako dikastirio tis dimokratias), missä joko hakija tai vastaaja asuu tai oleskelee kyseisenä ajankohtana. Jos riita-asia koskee alaikäistä, toimivalta on sen alueen perhetuomioistuimella, missä alaikäinen on tavattu.

Toimivalta myöntää todistuksia on suojelutoimenpiteen määränneellä aluetuomioistuimelle tai perhetuomioistuimella.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Viranomainen, jonka edessä suojelutoimenpiteeseen voi vedota:

Toimivaltainen viranomainen on kaikissa tapauksissa sen alueen aluetuomioistuin, jonne uhan muodostava henkilö on muuttanut pysyvästi tai tilapäisesti. Jos osoite ei ole tiedossa, toimivalta on Nikosian aluetuomioistuimella.

Viranomainen, jolla on toimivalta panna toimenpide täytäntöön:

Toimivaltainen viranomainen on kaikissa tapauksissa sen alueen aluetuomioistuin, jonne uhan muodostava henkilö on muuttanut pysyvästi tai tilapäisesti. Jos osoite ei ole tiedossa, toimivalta on Nikosian aluetuomioistuimella

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Toimivaltainen viranomainen on kaikissa tapauksissa sen alueen aluetuomioistuin, jonne uhan muodostava henkilö on muuttanut pysyvästi tai tilapäisesti. Jos osoite ei ole tiedossa, toimivalta on Nikosian aluetuomioistuimella.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Tuomioistuin, johon pyyntö tunnustamisen epäämisestä on toimitettava:

Aluetuomioistuin tai perhetuomioistuin, jossa alkuperäjäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottu.

Tuomioistuin, johon pyyntö täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava:

Aluetuomioistuin tai perhetuomioistuin, jossa alkuperäjäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottu.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Asiakirjat on toimitettava kreikaksi. Myös englanninkieliset käännökset hyväksytään.

Päivitetty viimeksi: 07/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Latvia

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Yksityisoikeuden alalla toteutettaviin suojelutoimenpiteisiin sovellettavista säännöistä ja menettelyistä säädetään siviiliprosessilaissa (Civilprocesa likums)

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Viranomaiset, joilla on Latvian tasavallassa toimivalta määrätä suojelutoimenpiteitä ja myöntää todistuksia, ovat alueiden tai kaupunkien alioikeuksia (rajona (pilsētas) tiesas) (siviiliprosessilain 541.1 pykälän 4.5 alamomentti).

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön muissa jäsenvaltioissa määrättyjä suojelutoimenpiteitä, on sen alueen tai kaupungin alioikeus, jossa päätös on määrä panna täytäntöön tai jossa vastaajan ilmoitettu asuinpaikka sijaitsee tai, jos kumpikaan näistä paikoista ei ole tiedossa, sen alueen tai kaupungin alioikeus, jossa vastaajan asuinpaikka tai virallinen osoite sijaitsee (siviiliprosessilain 651.3 pykälän 1 momentti).

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Viranomaiset, joilla on toimivalta tehdä tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin, ovat samoja alueiden tai kaupunkien alioikeuksia, jotka ovat toimivaltaisia panemaan täytäntöön kyseisiä toimenpiteitä (siviiliprosessilain 651.5 pykälän 2 momentti).

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Näitä ovat alueiden tai kaupunkien alioikeudet, joiden toimialueella ulkomaisen tuomioistuimen päätöksellä määrätty suojelutoimenpide on pantava täytäntöön (siviiliprosessilain 644.3 pykälän 4.3 momentti).

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Mahdolliset translitteraatiot tai käännökset, joita tässä asetuksessa edellytetään, laaditaan Latvian tasavallan virallisella kielellä eli latviaksi.

Päivitetty viimeksi: 02/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Liettua

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Liettuassa tuomioistuimet määräävät asetuksen soveltamisalaan kuuluvat suojelutoimenpiteet. Asetuksen 5 artiklan mukaiset todistukset myöntää suojelutoimenpiteen määrännyt tuomioistuin.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Liettuassa ulosottomiehet ovat toimivaltaisia panemaan täytäntöön asetuksen soveltamisalaan kuuluvia suojelutoimenpiteitä. Jos ulosottomiehiä estetään panemasta niitä täytäntöön, heillä on yleinen oikeus pyytää poliisia poistamaan tällaiset esteet.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Ulosottomiehet, jotka panevat suojelutoimenpiteen täytäntöön, voivat tehdä tarkistuksia asetuksen soveltamisalaan kuuluviin suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Pyynnöt suojelutoimenpiteen tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava Liettuan muutoksenhakutuomioistuimeen (Lietuvos apeliacinis teismas).

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Kaikki Liettuan toimivaltaisille viranomaisille asetuksen mukaisesti toimitettavat translitteraatiot tai käännökset on laadittava Liettuan virallisella kielellä eli liettuan kielellä.

Päivitetty viimeksi: 21/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Unkari

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Piirioikeudet.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Piirioikeudet, Budapestin ja läänien aluehallintovirastot sekä poliisilaitokset.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Piirioikeudet.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Piirioikeudet.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Unkari.

Päivitetty viimeksi: 16/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Alankomaat

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Alankomaissa suojelutoimenpiteen hakemiseksi on pantava vireille yksityisoikeudellinen välitoimimenettely (kort geding). Sitä varten uhrin on otettava yhteyttä asianajajaan, joka antaa tietoja menettelystä ja käy oikeutta uhrin nimissä.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Luettelo tuomioistuimista, joilla on toimivalta määrätä suojelutoimenpiteestä, löytyy täältäPDF(167 Kb)nl.

Jos suojelutoimenpide on määrätty tilapäisestä asumiskiellosta annetun lain (Wet tijdelijk huisverbod) nojalla, toimivalta on sen kunnan/kaupungin johtajalla (burgemeester), jossa kyseinen osoite sijaitsee.

Suojelutoimenpiteen määränneellä elimellä on myös toimivalta myöntää todistus.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

•            haastemies

•            poliisi (jos suojelutoimenpide on määrätty tilapäisestä asumiskiellosta annetun lain nojalla)

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag
(välitoimista päättävä tuomari Haagin alioikeudessa)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag
(Haagin ylioikeus)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag
(välitoimista päättävä tuomari Haagin alioikeudessa)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag
(Haagin ylioikeus)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Hollanti

Päivitetty viimeksi: 24/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Puola

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Suojelutoimenpiteitä voivat määrätä

alioikeudet (sądy rejonowe), aluetuomioistuimet (sądy okręgowe) ja muutoksenhakutuomioistuimet (sądy apelacyjne).

Todistuksia voivat myöntää

ne alioikeudet, aluetuomioistuimet ja muutoksenhakutuomioistuimet, jotka antoivat suojelutoimenpiteen sisältävän tuomion.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Alioikeudet.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Alioikeudet.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Aluetuomioistuimet.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Puola.

Päivitetty viimeksi: 15/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Suomi

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Suomessa direktiivissä 2011/99/EU ja asetuksessa 606/2013 tarkoitetuista suojelutoimenpiteistä säädetään lähestymiskiellosta annetussa laissa (898/1998).

Laki sisältää säännökset lähestymiskiellon määräämisestä henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi. Jos itsensä uhatuksi tunteva henkilö ja henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, asuvat vakituisesti samassa asunnossa, lähestymiskielto voidaan määrätä henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan torjumiseksi (perheen sisäinen lähestymiskielto).

Suomessa määrättyyn lähestymiskieltoon sovelletaan direktiiviä 2011/99/EU, jos lähestymiskielto on määrätty rikoksen tai väitetyn rikoksen johdosta. Jos lähestymiskiellolla ei ole direktiivissä tarkoitettua yhteyttä rikokseen, lähestymiskieltoon sovelletaan asetusta 606/2013.

Sen mukaan kuin asiaa koskevassa ratkaisussa tarkemmin määrätään, lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä eikä muuten ottaa häneen yhteyttä tai yrittää sitä (perusmuotoinen lähestymiskielto). Kiellettyä on myös suojattavan henkilön seuraaminen ja tarkkaileminen. Perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätyn on lisäksi poistuttava asunnosta, jossa hän ja suojattava henkilö asuvat vakituisesti, eikä hän saa palata asuntoon. Jos on syytä olettaa, että perusmuotoinen lähestymiskielto ei ole riittävä, kielto voidaan määrätä laajennettuna. Tällöin kielto koskee myös oleskelua suojattavan henkilön vakituisen asunnon tai loma-asunnon, työpaikan tai erikseen määritellyn muun niihin rinnastettavan oleskelupaikan läheisyydessä (laajennettu lähestymiskielto). Lähestymiskielto ei kuitenkaan koske yhteydenottoja, joihin on asiallinen peruste ja jotka ovat ilmeisen tarpeellisia. Välttämättömien yhteydenottojen toteuttamisesta tulisi pyrkiä määräämään jo lähestymiskieltopäätöksessä.

Lähestymiskielto voidaan määrätä enintään yhdeksi vuodeksi. Perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kielto tulee voimaan silloin, kun käräjäoikeus tekee ratkaisun kieltoon määräämisestä. Ratkaisua on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei asiaa käsittelevä ylempi tuomioistuin toisin määrää. Kielto voidaan uudistaa. Tällöin kielto voidaan määrätä enintään kahdeksi vuodeksi. Perheen sisäinen kielto voidaan uudistettaessa määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Lähestymiskiellon määräämistä voi pyytää kuka tahansa, joka perustellusti tuntee itsensä toisen uhkaamaksi tai häiritsemäksi. Pyytäjänä voi olla myös syyttäjä-, poliisi- tai sosiaaliviranomainen. Pyyntö voi olla kirjallinen tai suullinen ja sitä varten on laadittu lomake.

Lähestymiskieltoa koskevan asian ratkaisee käräjäoikeus. Toimivaltainen on sen paikkakunnan käräjäoikeus, jossa lähestymiskiellolla suojattavalla henkilöllä on kotipaikka tai jossa kielto pääasiassa tulisi sovellettavaksi. Jos henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, on epäiltynä rikoksesta, jolla voi olla merkitystä lähestymiskieltoasiaa ratkaistaessa, on myös rikosasiassa toimivaltainen tuomioistuin toimivaltainen lähestymiskieltoasiassa.

Menettelyllisesti lähestymiskieltoa koskevan asian käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäynnistä rikosasiassa säädetään. Suomen oikeuskäytännössä lähestymiskielto määrätään lähes poikkeuksetta itsenäisenä toimenpiteenä erillään rikosasian käsittelystä, vaikka se lain mukaan voidaan käsitellä myös rikosasian yhteydessä.

Lähestymiskielto voidaan määrätä, jos on perusteltu aihe olettaa, että henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, tulisi tekemään itsensä uhatuksi tuntevan henkilön henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai muulla tavoin vakavasti häiritsemään tätä.

Perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä, jos henkilön, jota vastaan kieltoa pyydetään, uhkauksista, aiemmista rikoksista tai muusta käyttäytymisestä voidaan päätellä, että hän todennäköisesti tulisi tekemään itsensä uhatuksi tuntevan henkilön henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen. Lisäksi edellytetään, ettei kiellon määrääminen ole kohtuutonta ottaen huomioon uhkaavan rikoksen vakavuus, samassa asunnossa asuvien henkilöiden olosuhteet ja muut asiassa ilmenneet seikat.

Kiellon määräämisen edellytyksiä arvioitaessa on otettava huomioon asiaan osallisten henkilöiden olosuhteet, jo tapahtuneen rikoksen tai häirinnän laatu ja toistuvuus sekä todennäköisyys, että henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, jatkaisi häirintää tai tekisi itsensä uhatuksi tuntevaan henkilöön kohdistuvan rikoksen.

Lähestymiskielto voidaan määrätä myös väliaikaisena. Väliaikaisesta lähestymiskiellosta päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies tai tuomioistuin. Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen on saatettava viipymättä ja viimeistään kolmen vuorokauden kuluttua päätöksensä toimivaltaisen käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Asiaan osalliset vastaavat lähtökohtaisesti itse lähestymiskieltoasian käsittelystä johtuvista kustannuksista. Jos on painavia syitä, voidaan asiaan osallinen kuitenkin tuomioistuimessa velvoittaa suorittamaan vastapuolen kohtuulliset oikeudenkäyntikulut osaksi tai kokonaan. Asiassa ei peritä tuomioistuimen käsittelymaksua.

Asiaan osallisilla on oikeus käyttää avustajaa ja heillä olisi oikeus maksuttomaan oikeusapuun, jos oikeusapulaissa (257/2002) säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tuomiosta, jolla lähestymiskielto on määrätty, kumottu tai kieltoa muutettu, tuomioistuimen on heti ilmoitettava poliisiasiain tietojärjestelmään.

Tuomiosta ilmoitetaan myös hakijalle, sille, jota kiellolla on tarkoitus suojata, sekä sille, jota vastaan kieltoa oli pyydetty määrättäväksi. Ilmoitus sille, jota vastaan lähestymiskielto on määrätty, on annettava tiedoksi todisteellisesti, jollei tuomiota ole julistettu tai annettu hänen läsnä ollessaan.

Lähestymiskieltojen noudattamista valvoo poliisi.

Lähestymiskiellon rikkominen on säädetty rangaistavaksi rikoslain (39/1889) 16 luvun 9 a §:ssä.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä

Yleiset tuomioistuimet (käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus)

Viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Yleiset tuomioistuimet (käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus)

Todistuksen antaa se tuomioistuin, joka on määrännyt asetuksen soveltamisalaan kuuluvan lähestymiskiellosta annetussa laissa (898/1998) tarkoitetun lähestymiskiellon.

Todistus annetaan asetuksen 5 – 7 artiklan säännösten mukaisesti. Todistuksesta ilmoitetaan vaaraa aiheuttavalle henkilölle asetuksen 8 artiklan ja yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (227/2015) 5 §:n mukaisesti.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Helsingin käräjäoikeus

Yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Toisessa jäsenvaltiossa määrätty suojelutoimenpide tunnustetaan Suomessa asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilman erillistä menettelyä siten kuin yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (227/2015) 4 §:ssä säädetään. Suojelutoimenpide ilmoitetaan lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) 15 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin samalla tavoin kuin Suomessa määrätty lähestymiskielto.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Helsingin käräjäoikeus

Yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Suojelutoimenpiteen tarkistaminen tehdään asetuksen 11 artiklan mukaisesti noudattaen yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (227/2015) 3 §:ssä tarkoitettua kirjallista menettelyä.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Helsingin käräjäoikeus

Yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäydytään asetuksen 13 artiklan mukaisesti noudattaen yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (227/2015) 3 §:ssä tarkoitettua kirjallista menettelyä.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Hyväksytyt kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Myös muulla kielellä toimitettu todistus voidaan hyväksyä, jos hyväksymiselle ei muutoin ole estettä.

Päivitetty viimeksi: 03/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Ruotsi

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Ruotsin oikeudessa ei säädetä sellaisista yksityisoikeuden suojelutoimenpiteistä, joita käsitellään yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 606/2013. Mikään viranomainen ei siksi ole toimivaltainen määräämään sellaisia suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava sen paikkakunnan syyttäjän edessä, jossa suojelutoimenpidettä sovelletaan täysimääräisesti tai pääosin.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Sen paikkakunnan syyttäjä, jossa suojelutoimenpidettä sovelletaan täysimääräisesti tai pääosin, on toimivaltainen tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Pyyntö tunnustamisen epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti Tukholman käräjäoikeuteen.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Ruotsi

Päivitetty viimeksi: 06/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.