Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Kaitsemeetmeid võib määrata Ateena üheliikmelise esimese astme kohtu (Monomelés Protodikeío Athinón) kohtunik ajutiste meetmete kohaldamise menetluse (diadikasía ton asfalistikón métron) raames.

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Pädev asutus on asjaomase kohtutäiturite ühenduse (Sýllogos Dikastikón Epimelitón) esimees või tema asetäitja.

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Seda võib teha üheliikmelise esimese astme kohtu kohtunik ajutiste meetmete kohaldamise menetluse raames.

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Pädev asutus on üheliikmeline esimese astme kohus hagita menetluse (ekoúsia dikaiodosía) raames.

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Kreeka keel

Viimati uuendatud: 02/02/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.