Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας:

Ο εισαγγελέας [στο πλαίσιο του τροποποιημένου νόμου της 8ης Σεπτεμβρίου 2003 για την ενδοοικογενειακή βία (loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique)] και ο πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement) [στο πλαίσιο των άρθρων 1017-1 έως 1017-12 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας (Nouveau Code de procédure civile)].

Αρχές που είναι αρμόδιες να εκδίδουν πιστοποιητικά:

Ο εισαγγελέας [στο πλαίσιο του τροποποιημένου νόμου της 8ης Σεπτεμβρίου 2003 για την ενδοοικογενειακή βία (loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique)] και ο πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement) [στο πλαίσιο των άρθρων 1017-1 έως 1017-12 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας (Nouveau Code de procédure civile)].

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος:

Ο εισαγγελέας και, όσον αφορά τις χρηματικές ποινές, ο πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement).

Αρχές που είναι αρμόδιες να εκτελούν το εν λόγω μέτρο:

Ο εισαγγελέας και, όσον αφορά τις χρηματικές ποινές, ο πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement).

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1:

Ο πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement), ο οποίος δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Η αίτηση για απόρριψη της αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 13 υποβάλλεται στον πρόεδρο του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement), ο οποίος δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Η αίτηση για απόρριψη της εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 13 υποβάλλεται στον πρόεδρο του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement), ο οποίος δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Το Λουξεμβούργο αποδέχεται τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο