Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Σύμφωνα με το Α.32 του περί Δικαστηρίων Νόμου, Ν.14/60, κάθε Δικαστήριο το οποίο ασκεί πολιτική δικαιοδοσία έχει εξουσία να εκδώσει απαγορευτικό διάταγμα (παρεμπίπτον, διηνεκές ή προστακτικό).

Με ρητή διάταξη του Α.16 του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου, Ν.23/90, η ίδια εξουσία ασκείται και από Οικογενειακά Δικαστήρια.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Αρμόδια αρχή να διατάξει μέτρα προστασίας είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας εντός της επαρχίας του οποίου ο αιτών κατοικεί ή διαμένει κατά τον ουσιώδη χρόνο.

Σε περίπτωση διαφωνίας οικογενειακού δικαίου, η αρμόδια αρχή είναι το Οικογενειακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας εντός της επαρχίας του οποίου είτε ο αιτών είτε ο εναγόμενος κατοικεί ή διαμένει κατά τον ουσιώδη χρόνο. Σε περίπτωση που η διαφορά αφορά ανήλικο, αρμόδιο είναι το Οικογενειακό Δικαστήριο της επαρχίας όπου ο ανήλικος βρέθηκε.

Αρμόδια αρχή για την έκδοση πιστοποιητικών είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο ή το Οικογενειακό Δικαστήριο  της Δημοκρατίας, το οποίο έχει εκδώσει το μέτρο προστασίας.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Αρμόδια αρχή ενώπιον της οποίας μπορεί να γίνεται επίκληση του μέτρου προστασίας:

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας εντός της επαρχίας στην οποία το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο έχει μετακινηθεί μόνιμα ή προσωρινά. Σε περίπτωση που η διεύθυνση του είναι άγνωστη, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Αρρμόδια αρχή για την επιβολή ενός τέτοιου μέτρου:

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας εντός της επαρχίας στην οποία το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο έχει μετακινηθεί μόνιμα ή προσωρινά. Σε περίπτωση που η διεύθυνση του είναι άγνωστη, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της επαρχίας εντός της οποίας το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο έχει μετακινηθεί μόνιμα ή προσωρινά. Σε περίπτωση που η διεύθυνση του είναι άγνωστη,  αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Αρμόδιο Δικαστήριο στο οποίο η αίτηση για άρνηση αναγνώρισης πρέπει να υποβληθεί:

Το Επαρχιακό Δικαστήριο ή το Οικογενειακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας ενώπιον του οποίου έχει γίνει επίκληση του µέτρου προστασίας που διατάχθηκε στο κράτος μέλος προέλευσης.

Κατά περίπτωση, αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο η αίτηση για άρνηση εκτέλεσης πρέπει να υποβληθεί:

Το Επαρχιακό Δικαστήριο ή το Οικογενειακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας ενώπιον του οποίου έχει γίνει επίκληση του µέτρου προστασίας που διατάχθηκε στο κράτος μέλος προέλευσης.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στην ελληνική γλώσσα. Μετάφραση στην αγγλική γίνεται επίσης αποδεκτή

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο