Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για να διατάσσουν μέτρο προστασίας ανάλογα με το αντικείμενο της υπόθεσης στο πλαίσιο της οποίας ζητείται η λήψη μέτρου προστασίας είναι οι ακόλουθες: το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων, το εργατοδικείο ή η εισαγγελία, με εκ των υστέρων έλεγχο του δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων ή του δικαστηρίου ανηλίκων.

Αρμόδιος για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι ο προϊστάμενος της γραμματείας του δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε το μέτρο προστασίας ή, κατά περίπτωση, η εισαγγελία.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Η εισαγγελία του τόπου στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένο ή πρόκειται να εγγραφεί το προστατευόμενο πρόσωπο ή στον οποίο το εν λόγω πρόσωπο έχει ή πρόκειται να έχει τη συνήθη διαμονή του.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Η εισαγγελία του τόπου στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένο ή πρόκειται να εγγραφεί το προστατευόμενο πρόσωπο ή στον οποίο το εν λόγω πρόσωπο έχει ή πρόκειται να έχει τη συνήθη διαμονή του. Η εν λόγω προσαρμογή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του πρωτοδικείου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Το πρωτοδικείο.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Ανάλογα με τις επίσημες γλώσσες του τόπου εκτέλεσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του Βελγίου, τα γαλλικά, τα ολλανδικά και/ή τα γερμανικά είναι αποδεκτά για τις μεταφράσεις του άρθρου 16 παράγραφος 1.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο