Mutual recognition of protection measures in civil matters

National information concerning Regulation No. 606/2013

General information

The Regulation (EU) No. 606/2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters sets up a mechanism allowing for a direct recognition of protection orders issued as a civil law measure between Member States.

Thus if you benefit from a civil law protection order issued in the Member State of your residence you may invoke it directly in other Member States by presenting a certificate to competent authorities certifying your rights.

The Regulation applies as of 11 January 2015.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

More information on mutual recognition of protection measures can be found on the dedicated page.

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Belgien

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Følgende myndigheder er kompetente til at træffe en beskyttelsesforanstaltning, alt efter hvilken sagsgenstand der anmodes om beskyttelsesforanstaltning i: familieretten (tribunal de la famille), arbejdsretten (tribunal du travail) eller anklagemyndigheden (ministère public), med efterfølgende kontrol fra familierettens eller ungdomsrettens (tribunal de la jeunesse) side.

Den ledende justitssekretær ved den domstol, der har truffet beskyttelsesforanstaltningen eller i givet fald den offentlige anklager er kompetente til at udstede attesten.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Anklagemyndigheden på det sted, hvor den beskyttede person er/vil blive tilmeldt folkeregistret eller har/vil have sit sædvanlige opholdssted.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Anklagemyndigheden på det sted, hvor den beskyttede person er/vil blive tilmeldt folkeregistret eller har/vil have sit sædvanlige opholdssted. Justeringen kan gøres til genstand for prøvelse ved førsteinstansretten i overensstemmelse med artikel 11, stk. 5.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Førsteinstansretten.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Afhængigt af hvilke sprog der er officielle på fuldbyrdelsesstedet, accepteres i henhold til belgisk ret anvendelse af fransk, nederlandsk og/eller tysk til de i artikel 16, stk. 1, omhandlede oversættelser.

Sidste opdatering: 27/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Bulgarien

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Distriktsretten (Rayonen sad), i hvis retskreds den forurettede har fast bopæl eller for tiden opholder sig, har kompetence til at anordne beskyttelsesforanstaltninger (jf. artikel 7 i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Den distriktsret, der har behandlet sagen, udsteder efter anmodning fra den beskyttede person den i artikel 5 i forordning (EU) nr. 606/2013 omhandlede attest (jf. artikel 26, stk. 1, i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

En person, der er omfattet af en beskyttelsesforanstaltning, der er anordnet i en medlemsstat i Den Europæiske Union, kan anmode byretten i Sofia (Sofiyski gradski sad) om at få truffet en afgørelse om beskyttelse, der gælder i Bulgarien (jf. artikel 23 i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Indenrigsministeriet og statsadvokaturen har kompetence til at iværksætte en sådan foranstaltning.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Byretten i Sofia er den kompetente ret.

Retten undersøger mulighederne for at iværksætte foranstaltningen ved hjælp af de midler, der står til rådighed efter bulgarsk ret. Såfremt dette ikke er muligt, anordner retten en alternativ beskyttelsesforanstaltning i henhold til bulgarsk lovgivning (jf. artikel 24, stk. 2, i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Afslag på anerkendelse eller fuldbyrdelse af en beskyttelsesforanstaltning meddeles af byretten i Sofia efter begæring fra den person, der udgør en fare (jf. artikel 25 i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Bulgarien kræver, at dokumenterne oversættes til bulgarsk.

Sidste opdatering: 27/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Cypern

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Det fremgår af artikel 32 i lov nr. 14/60 om domstolene, at enhver domstol under udøvelsen af sine retlige beføjelser i borgerlige sager kan afsige kendelser om påbud eller forbud (deklaratoriske eller ufravigelige).

Det fremgår endvidere af artikel 16 lov nr. 23/90 om familieretter, at disse retter ligeledes har denne kompetence.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Den myndighed, der har kompetence til at træffe beskyttelsesforanstaltninger, er distriktsretten i den provins, hvor sagsøgeren har bopæl eller opholder sig i den relevante periode.

I familieretlige tvister er den kompetente myndighed familieretten i den provins, hvor sagsøgeren eller sagsøgte har bopæl eller opholder sig i den relevante periode. Hvis tvisten vedrører en mindreårig, er det familieretten i den provins, hvor den mindreårige er blevet fundet, der er kompetent.

Den myndighed, der har kompetence til at udstede attester, er den distriktsret eller familieret, der traf beskyttelsesforanstaltningen.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Den myndighed, overfor hvilken beskyttelsesforanstaltningen kan påberåbes:

I alle sager er den kompetente myndighed distriktsretten i den provins, hvortil den person, der forårsager fare, er flyttet permanent eller midlertidigt. Hvis den pågældendes adresse er ukendt, er den kompetente myndighed distriktsretten i Nicosia.

Den myndighed, der har kompetence til at træffe en sådan foranstaltning:

I alle sager er den kompetente myndighed distriktsretten i den provins, hvortil den person, der forårsager fare, er flyttet permanent eller midlertidigt. Hvis den pågældendes adresse er ukendt, er den kompetente myndighed distriktsretten i Nicosia.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

I alle sager er den kompetente myndighed distriktsretten i den provins, hvortil den person, der forårsager fare, er flyttet permanent eller midlertidigt. Hvis den pågældendes adresse er ukendt, er den kompetente myndighed distriktsretten i Nicosia.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

De retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse skal indgives til:

Den distriktsret eller familieret, over for hvilken den i oprindelsesmedlemsstaten anordnede beskyttelsesforanstaltning er blevet påberåbt.

De retter, som anmodningen om nægtelse af fuldbyrdelse i påkommende tilfælde skal indgives til:

Den distriktsret eller familieret, over for hvilken anmodningen vedrørende den i oprindelsesmedlemsstaten anordnede beskyttelsesforanstaltning er blevet påberåbt.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Dokumenterne skal affattes på græsk. En oversættelse til engelsk accepteres også.

Sidste opdatering: 18/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.