Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

I svensk ret findes der ingen civilretlige beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i Rådets forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål. Der er således ingen myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester som omhandlet i artikel 5.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

En beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes for den offentlige anklager (åklagaren) på det sted, hvor beskyttelsesforanstaltningen fuldt ud eller hovedsageligt skal gælde.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Den offentlige anklager på det sted, hvor beskyttelsesforanstaltningen fuldt ud eller hovedsageligt skal gælde, har kompetence til at foretage justeringer af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

En anmodning om nægtelse af anerkendelse som omhandlet i artikel 13 skal indgives til Stockholms tingsrätt.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Svensk

Sidste opdatering: 09/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.