Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

I Litauen træffes de beskyttelsesforanstaltninger, der falder ind under forordningens anvendelsesområde, af domstolene. De i forordningens artikel 5 omhandlede attester udstedes af den ret, der har truffet beskyttelsesforanstaltningen.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

I Litauen er det fogederne, der er kompetente til at fuldbyrde de beskyttelsesforanstaltninger, der henhører under forordningens anvendelsesområde. Hvis en foged af en eller anden grund er forhindret i at fuldbyrde de beskyttelsesforanstaltninger, der henhører under forordningens anvendelsesområde, kan han anmode politiet om at fjerne hindringerne for fuldbyrdelsen.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

De fogeder, der fuldbyrder beskyttelsesforanstaltningerne, er kompetente til at foretage justeringen af disse foranstaltninger i overensstemmelse med forordningens artikel 11, stk. 1.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Anmodninger om nægtelse af anerkendelse og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse af en beskyttelsesforanstaltning skal indgives til appelretten i Litauen.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Enhver translitteration eller oversættelse, der i overensstemmelse med forordningen fremsendes til de kompetente litauiske myndigheder, skal være på det officielle sprog i Litauen, dvs. litauisk.

Sidste opdatering: 21/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website